X2_041

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh uppå Sundby hemmans ägor beläget uthi
Boteå sochn och Ångermanlandz Södre Contract, till åker och ängh, skogh och marck afmätt Anno 1695
Sundby har legat i skatt efther gamble jordebooken för 60 sädeslandh, men blifwit
för många åhr sedan förmedlatt till 30 sädesland, och åboes nu för tyden
af häradzhöfdingen Wälbordne Lars Stridzbergh som skattar 30 sädeslandh.
Och ähro dess hemmans ägor medh rätt prof
och mätningh befundne innehålla som här ne-
dan före ähr till att finna

(Text till vänster:)
Macke ödes bye ähr beläget uthi
Öfwerlänääs sochn och Boteå pastorat
har legat i skatt efther gambla jordebo-
ken för 12 sädeslandh, men blifwit förme-
dlat för många åhr sedan till 6 sädeslandh, och
brukas till fäboställe af Sundby och Grilloms män, som och
äfwen betiena sigh af skogen med wedbrand och annan tarfskogh.
Och skier här af ingen bergningh föruthan wreetarne Numero 1. 2. som
brukas till swahlland af häradzhöfdingen wälbordne Lars Stridzbergh.
Numero 3 och 4 brukas till kalfhagar af Grilloms byemän.

(Text till höger igen:)
Sundby hemmans åker befantz som fölljer
nembligen
                                    tunland : kappar
Hård leerjordh        A        1    :    1 ½
                            {B         -         29 3/4  
                            {C        1    :    18 7/8
godh leermylla      {D        3    :    6 11/16
                            {E        -        22 9/16
                            {F        1        14 5/8
                                        8    :    30
                                    tunland : kappar
hård leera             G        1    :    18 1/32
                           {H        -         13 7/8
Sandjord             {J         -         7 1/12
med sandbotten   {K       1    :    3 27/32
                           {L                   6 13/16
                                       3    :    17 11/32
Som tillsammans giör heela Sundby hemmans åker 12 tunland 15 11/32 kapplandh

Sedan af Sundby hemmans ängesland och höbordh                                        Palm
Fäbowallarna Numero 1. 2. gifwa á 17 11/16 kappland, godt hårdwalshöö    1/4
Hårdwalshöö af legder och åkerreenar uthi Öfweråkern af 11 tunland
15 11/16 kapplandhz widd när medellmåttigh grääswäxt ähr                            5 ½
Myrwalshöö ibidem á 31 3/4 kapplandh gifwer godt myrhöö                            ½
Åkerhöö af hårdwall inom åkerhagan uthi Sandåkern eller nedre åkern
á 3 tunlandh 27 kapplandh gifwer                                                                1 ½
Änget neder om Sandåkern littera M. Består af hård ängeswall, sandbotn
och med allderskogh bewuxen innehåller 5 tunland 4 1/16 kappland
gifwer när medelmåttigh grääswäxt ähr        smått hårdwalshöö                        2
Tufslotten littera N innehåller 2 tunland 28 13/16 kappland och gifwer smått höö    ½
Blifwer altså heela Sundby hemmans hööbordh                                            10 1/4

Sundby hemmans åker trädes halfparten och inhägnas
alltijd trädesgärdet för hööbergningh för hemma-
netz ringa hööbordh skull. Åkern ligger wähl
och lagom höglänt till.

föfattad år 1695
af
Johan Werwingh

(Text nere till vänster:)
Sundby hemmans skogh består af små tall- och granskog som intet ähr nyttigh till huus-
eller ladutimber. Biörckeskogh fins här ingen hwarcken till näfwerfläät eller löftägt.
Jntet rödningsland eller fällningskogh. Ingen tarf eller fångskog. Weedbrand, gerdzell och
stöör fins ey heller till nödtorfthen. Muhlbete ähr här så godt som intet, emedan skogen
ähr mycket lyten, som chartan uthwysar och består alt öfwer af steen och bergachtigt land
Jngen wilbrådh eller diurfång kan här wankas.
Jntet fiskiewatn äger detta hemman, emedan nedre i Ångermanåån kan intet bru-
kas hwarcken noot, näät eller andra fiskiewohner.
Een gammal humblegård ähr bredewyd gården littera O som ingen frugt gifwer af sig.
Huusen hölador och gerdzlegårdar ähro nybygde och wähl häfdade.

Scala ulnarum

(Text på övre kartbilden:)
Myräng
Swidielandh
Skarp hårdwall med sandbotn och brukas till muhlbeet.
legda
Skarp tufslott
tufwor med stubbar
swyn lööt
kåhlhaga
obrukelig
kryddgård
Swynlööt

obrukelig
Sundbyholmen
Brukas till kalfhaga

Sandåkern
hårdwals-ängh med allderskogh bewuxen
Skarp hårdwals tufwor med små tallskogh
obrukelig
obrukelig

(Text på lilla skogskartan till höger:
Sunnersta och Stöndar byars ägor taga wyd
Stöndar kern
Hägnen
Grilloms bye skog möter
Små tallskogh
Kiällberge
Små graanskogh
Galwad byskog åp denne sydan
Sundby berge
Ångermanlandsåån
Sundby holmen
Prästholmen
Scala ulnarum oppå Sundby hemmans skogh

(Text till Mackes skogskarta nere till vänster:)
Scala ulnarum oppå understående Macke ödesbyes skogh
Öwerlänääs kyrcka
Ångermanlandz åån
Becken
Macke
Steenråå
tallskog med liungh och steenig mark
Sundby
Sundbyholmen
Skadoms fäboder
Simpsiön
Enhols berget