X2_042

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning uppå Wallabys ägor beläget uthi Boteå sochn och Ånger-
manlandz Södre Contract till åker och ängh, skogh och marck afmätt och afrytat. Anno 1695
Walla bye har legat i skatt efther gamble jordebooken för sädeslandh, och blifwit förme-
dlat för många åhr sedan till 24 sädeslandh. Och åboes nu af 3 skattbönder
nembligen
                                            Sädesland
1    Peder Nillson skattar        11 ½
2    Erich Walyn                     6 1/4
3    Nilss Olofson                   6 1/4
                                              24 sädesland
Och äro dess byes ägor medh rätt proof och mätningh befundne innehålla som
fölljer först af bysens åker nembligen

                               tunland : kappar
                        {A                6 3/16
godh leermylla  {B                14 17/32  
med                  {C                2 7/8 
leerbotn            {D      1        ½
                        {E                4 5/32
                        {F                13 3/16
                                    2  :    9 7/16
                                tunland : kappar
leermylla           {G                    6
                        {H                    9 1/16

bestå en dehl    {J        2           4 15/16
af sandmiuna    {K       3           30 7/16 
en dehl af godh {L                    3 23/32
leerjordh           {M     2           29 3/16
                                  9            19 3/16
Blifwer altså heela byens åker 11 tunland 28 5/8 kapplandh

Sedan af bysens höbord nembligen                                                                        Palmer
hårdwalshöö inom åkerhagan á 20 tunland ½ kappland gifwer efther profwet            20
littera N brukas till hästhaga, innehåller 15 tunland 13 9/32 kappland, dock slåås
iblandh lytet herwalshöö iblan buskarna                                                                       1
Littera O består af godh hårdwall och gifwer swahlhöö á 1 tunland 15 1/32 kappland  1
                    Som tillsammans giör bysens höbord                                                   22 palmar                                        

Walla byeskogh ähr mycket ringa som han här brede wydh synes åfrytad och består mäst af tallskogh
steenbergh och liungmarck. Af tallskogen har byen knapt timber till huusbehof och barcklopp, men intet till salu
Jngen gran- eller biörckskogh till fällning: rödninglandh, näferfläät eller löftächt. Ingen skafskogh af ahl eller
asp. Mycket knapt muhlbete ähr till denne byen, emedan han ey heller har något fäboställe. Wedbrandh
kan någorlunda finnas till huusbehof men ingen stöör eller gerdsell. Jntet fyskiewatn äger byen.
Jntet qwarnställe, uthan behielpes för betahlningh uthi Biörckåån af Biörckå byemän. Jngen will-
brådh af hara eller fogell wanckas här. Huusen, hölador och gerdslegårdar ähro någorlunda swarsgoda.
Humblegårdar äga byemännen hwar sin littera a. b. c. men få intet der af så mycket humbla som
kan förslå till huusbehof.

ahlnar
Scala ulnarum

Scala ulnarum oppå Walla byeskogh
1/4 myhl
ahlnar

Johan Werwing

(Text till vänster om kartbilden:)
Åkern träder byeman
somblige åhr halfparten
men mästadels trydie-
parten, och inhägnas
alltydh trädestegarna
för höbergningh.
Åkeren ligger och här lagom
höglant till, så att han
ey kan skadas af öfwerflödigh
wättska.

(Text på kartbilden:)
Kåhlhaga
Kåhlhaga
obrukelig
hårdwall med tufwor och små biörckskogh
obrukelig
hårdwall med granskogh och tufwor brukas till hästhaga
obrukeligit tuflandh
Brukas till hästhaga
hårdwall
Ångermanlandh åån

(Lilla skogskartan:)
Allmenningen möter
tallskogh och bergachtigt landh
Tybrandz byeskog i Öfwerlännäs sochn möter
Föllja byes skog på denne sydan
Walla
Föllja
Ångermanlandz åån