X2_043

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh uppå Grillom byes ägor. Beläget uthi Boteå sochn
och Ångermanlandhz Södre Contract, till åker och ängh skogh och marck afrytatt Anno 1695
Grillom har legat i skatt efther gamble jordebooken för 62 ½ sädeslandh men blifwit
för många åhr sedan förmedlat till 40 sädeslandh och åboes nu af 6 skattbönder
1.    Peder Davidson skattar     7 ½
2.    Peder Olofson                    8 ½
3.    Jöran Pederson                   5
4.    Gabriel Davidson                9
5.    Hans Anderson                   6
6.    Swen Larson                      4
                                                 40 sädeslandh
Och ähro bysens ägor med rätt prof och mätningh befundne innehålla
som fölljer, först af bysens åker nembligen
  Tunland : kappland
A    3 :     16 27/32     Leerjord öfwerst på stycket och röösand nedan före
B    4 :      11 11/32    }
C    3 :     18 9/16       } godh leermylla med leerbotn
D    1 :     11 1/16       }
E    2 :     1 7/8        godh leerjord med leerbotn
F    3 :     4 15/16    Sämbre leerjord nederst på stycket men brättre          
                                närmare byen
Summa 18 tunlandh 5/8 kapplandh    

Sedan av bysens ängeslandh och hööbordh nembligen                                                        Palmer
Åkerhöö af hårdwall inom åkerhagan gifwer af 15 tunl 4 3/32 kappland hårdwalshöö            15
Gårdztompterne Numero 1. 2. 3 och 4. innehålla 1 tunland 20 3/8 kappland gifwa godt hårdwalshöö    1 ½
Wreetarne Numero 5. 6. och 7 innehålla 1 tunland 9 11/32 kappland gifwa godt hårdwalshöö    1
Änget Numero 8 består af hård tufwall och gifwer af 2 tunland 6 13/32 kappland godt hårdwalshöö    1 ½
Änget neder wydh åån Numero 9 består af skarp tufwall och sandbotn, innehåller 12 tunland
4 5/8 kappland, gifwer smått och tunt hårdwalshöö                                                          1 ½
                                                                Som tillsammans giör bysens hööbord              20 ½

Grilloms bye har ingen byeskogh, än allenast en lyten skogslöt ofwan om byn, bestående af en skarp steenbacka och medh
några små graanar bewuxen, har fördenskull byeman inger tallskogh till timber eller barcklopp, ingen biörckskogh
till näfwerfläät eller löftächt, utan lejes och kiöpes af andra. Jngen fällnings- eller rödningskogh och ingen skafskogh.
Jntet muhlbete ähr wydh byen uthom wydh fäbostället Macke på andra sydan om åån beläget och på Sundby hemmans
charta afrytat fins någorlunda till nödtorfthen. På whilcken booskogh byeman tager sin wedbrand sampt annan tarf och
fångh skogh. Jngen willbrådh wanckas här. Byeman äger intet qwarnställe uthan lejer qwarn i Biörckåån. Jntet fyskie
watn ähr till denne byen, uthom dhe pläga roo uth i hafsiön och leja sigh hamnar, hwarest dhe fiskia strömming till huusbehof.
Een humblegård äger Peder Olofson littera a. men får der af sällan någon frucht.

Johan Werwingh

(Text uppe till vänster om kartan:)
Åkern i denne byen trädes halfparten
och inhägnar byeman alltydh trädes te-
garne till höbergningh för bysens ringa
hööbordh skull. Åkern ligger lagom
höglänt till.

(Text på kartbilden:)
Swynlööt
Skarp tufslott med små graanskogh
hårdwalsäng
obrukelig
obrukelig
obrukelig
godh hårdwall
hårdwall
kåhlhaga
Ångermanlandz åån
obrukelig
godh hårdwall
skarp tufäng med små biörckskogh
kåhlhaga

(Text till lilla kartan:)
Walla byes ägor möta her
Grillom
Ångermanlandz åån
Grilloms byeskogh
Små tallskogh
Kiählberget
Sundby hemmans skog tager wyd

Scala ulnarum oppå Grilloms byeskogh
ahlnar

Scala ulnarum
ahlnar