X2_044

(Rubrik:)
Geometrisk affrytning oppå Törsta byes ägor med utängen Tiufsta och Lägdom belägne uthi
Boteå sochn och Ångermanlandz Södre Contract till åker och ängh, skogh och marck afmätt och afrytade Anno 1695. Törsta bye ligger
i skatt efther chronones jordebook för 65 9/16 sädeslandh och åboes af 5 skattbönder.
nembligen                    sädesland
1    Peder Pederson     13 3/4
2    Nilss Person           7 2/5
3    Olof Olofson          9 3/40 
4    Jfwar Josephson    21 15/40
5    Pehr Påhlson        14 12/40
                                  65 9/10

Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mätningh
befundne innehålla som fölljer först af bysens åker 
                            tunland : kappar
                        {A    3 :     25 15/32
                        {B    1 :     24 27/32
                        {C    1 :     8 5/32
Godh leermylla {D            21 11/32
med leerbotn    {E    7 :     29 27/32
                        {F    2 :     7 21/32
                        {G    1 :     13 29/32
                        {H    1 :    22 29/32
                        {J             12 15/16
                        {K    1 :    5 3/32
                        {L            10 9/16
                               22 :    22 23/32

                            tunland : kappar
                        {M            24 1/8
                        {N             6 7/32   
                        {O            16 27/32
Sämber leera    {P              8
bestående af     {Q            3 31/32
skottleer           {R            5 11/32
                         {S            9 5/32
                         {T            26 5/32
                         {W          25 ½
                         {X    1 :    3 17/32
                                  4 :    13 3/32
Som tillsammans giör heela bysens åker 27 tunland 3 13/16 kapplandh

(Texten fortsätter till höger under kartan:)
Sedan af bysens ängeslandh och hööbordh nembligen                              Palmer           
Åkerhöö af hårdwall och åkerreenar inom åkerhagan á 17 tunland   
24 11/16 kappland gifwer när medellmåttigh grääswäxt ähr                        13
Änget littera Y öster om Tiufsta, innehåller 4 tunlandh 25 kappland
består af skarp hårdwall medh leerbotn        gifwer smått höö                     2 1/4
Änget wäster om becken, littera Z består af skarp hårdwall med
tufwor, innehåller 22 tunland 14 15/32 kappland och gifwer smått heerhöö   12 ½
Myran wäster om Törsta kern Numero 1 består af myrwall med swart
myrbotn, innehåller 13 tunlandh 25 13/16 kappland gifwer godt myrwalshöö    5
Vthänget    Legdom Numero 2 innehåller 7 tunlandh 5 7/32 kapplandh, består af skarp hårdwall
                medh leerbotn, gifwer smått och tunt hårdwalshöö efther profwet    3 1/4
                Jbidem een legda Numero 3 á 12 27/32 kapplandh gifwer godt hårdwalshöö   ½    
Vthänget Tiusta Numero 4 består af skarp hårdwall med leerbotn, innehåller
               7 tunland 12 1/16 kapplandh och gifwer smått hårdwalshöö efther profwet   4 ½ 
                           Blifwer altså heela bysens ängesland och höbordh                     41 palmar

Törsta byskogh ähr till längd och bredd som han här brede wydh på chartan synes afrytadd, och består mäst
af tallskogh till nödtorfthigt timber och barcklopp, ingen synnerligh skafskogh, ingen graanskogh som dugligh ähr
till swidieland, ingen lägenheet fins till nya ängens eller wreetars opprödjande. Weedbrand, gerdzell och stöör
till öfwerflöödh. Nödtorfthigt muhlbete har byeman för sin boskap, men intet till afleja åth androo.
Kohlskogh kan något finnas hwar af byen kan hafwa något gagn för Högfors bruuk skull som
så när till byen ähr beläget. Små biörckskogh fins nogh till löftächt för boskapen. Willbrådh af
hara och fogell eller annan diurfångh wanckas här hwarcken till huusbehof eller salu. Fiskiewatn äger
byen uthi Törsta kern och Högforsåån, hwaraf med näät, ryskior och meetkrook wanckas gäddor, abbor, mört
och foreller, men förslår intet till huusbehof. Andra fiskiewohner brukas här intet på bysens eget fiskiewatn
uthan byeman plägar roo uth till hafsiön i strömmingsfiskie och lejer hampnar af andra sochnmänn.
Qwarnställe äger byen uthi Högfors åån 1/4 myhl ifrån byen beläget, för hwilcket byen skattar 1/4 sädeslandh.
Jfwar Josephson och Pell Pehrson äga 3/12 uthi sågen i Högforsåån, tillhopa med Stöndar, Sohlberg, Ahrlom, Offar och Söbberstamänn
hwarest dhe allenast såga till huusbehof. Höölador, huusen och gerdzlegårdar ähro alt swars goda.
Humblegårdar äger Pell Pehrson 3 stycken. littera a. b. c. gifwa tillhopa 14 marcker humbla. Nils Person har en littera d. gifwer 4 ?? humbla.
Olof Olofson har een littera e. gifwer allenast 3 ?? , Jwar Josephson har 2 stycken littera f. g. hwar af han högst får 9 ??
Pehr Påhlson äger och 2 humblegårdar littera h. j. af hwilcka han får 8 marcker humbla.

Johan Werwingh

(Text till vänster om kartan:)
Vthänget Lägdom Numero 2 inom den gula råskilldnaden
begrepet skattas och brukas af 3 byemänn uthi Törsta
nembligen
1.    Pell Person skattar    37/40 sädesland
2.    Nilss Person             37/40
3.    Jwar Josephson        2 ½
                  Summa        4 7/20 sädesland

Vthängen Tiufsta Numero 4 inom den röda råskilldnaden
begrepet, bärgas af Törsta byemänn som derför
åhrligen skatta som föller
1.    Pell Person            1 67/80
2.    Nilss Person            13/80
3.    Olof Olofson            13/80
4.    Jwar Josephson    3 35/40
5.    Pehr Påhlson        1 3/4
                                  7 63/80 sädesland

(Text på kartorna:)
godh myrwalsängh med tufwor
obrukelig
Släät ängeswall med myrbotn
Törsta kern
hårdwall
Kåhlhaga
gamble legder
Tiufsta
Skarp hårdwalsängh
obrukelig
Skarp hårdwals ängh    med tufwor och leerbotn
kåhlhaga
kåhlhagar
obrukrligt
obrukeligt
tufslott
tufängh
obrukeligt
obrukeligt
Skarp hårdwall
Lägdom
legda
obrukligit tufland
obrukeligt

(Nedre kartan:)
Allmenningen möter
Offar siön
Tallskogh medh steenmarck    och små björckskogh ibland
Söbbersta byeskog möter
Scala ulnarum oppå Törsta byeskogh
ahlnar
Kalcknäs byeskog på denne sydan
Torsta kern
Torsta
Håckesta ödesby
Högfors åån
Slottes sweden

Törsta byes åker trädes halfparten och inhägnar
byeman trädestegarne alltyd för höbergningh. Åkern
ligger här lagom högländt och wähl till.

Scala ulnarum
ahlna