X2_045

(Rubrik:)
Geometrisck affrytningh oppå Kalcknäs byes ägor med vthbyen Lägdom belägne uthi Boteå
sochn och Ångermanlandz Södre Contract, till åker och ängh, skogh och marck afmätte och afrytade Anno 1695. Kalcknääs bye ligger i skatt efther jorde-
boken för 80 1/4 sädeslandh och åboes nu för tyden af 7 skattbönder    nembligen
1.    Påhl Hanson        20 3/4
2.    Olof Nillson        11 1/4
3.    Per Joenson        13 1/4
4.    David Person      9 1/4
5.    Hustro Susanna  11 1/4
6.    Måns Månsson    9 1/4
7.    Nilss Nilson         5 1/4
                                  80 1/4 sädesland
Och ähro dess byes ägor med rätt proof och mätningh
befundne innehålla som fölljer, först af bysens
åker nembligen

                    tunland : kappar
                {A                2 ½
                {B                11
                {C                2 15/16
                {D                8 5/32
                {E                30 15/32
godh leer-{F        2       10 11/32
mylla        {G       2       18 1/16
                {H       3       26 3/32 
                {J                    5
                {K                2 5/32
                {L                1 15/16
                {M               1 15/16
                {N       1      5 3/16        
                {O       1      27 1/32
                {P        2     4 17/32
                           15 :  29 11/32
(Högra spalten:)
                         tunland : kappar
                    {Q    3 :        9 1/8                   
                    {R                3 7/8
godh             {S    3 :        10 7/8
swartmylla    {T    3 :        25 11/32
                    {W              28 13/32

Swagh         {X    1 :        9 21/32
leera            {Y                25 11/32

                    {Z                4 15/32
                    {1                3 7/32
Swart           {2                2 1/8
myrjord med {3                2 13/16
leerblan-       {4                17 3/4
dningh          {5                19 24/32
                    {6                21 ½
                    {7                31
                    {8                6
                    {9                5 21/32
                            17 :    2 13/32
Som tillhopa berächnat giör heela Kalcknääs
byes åker i säde och träde 32 tunland 31 3/4 kapplandh

Sedan af bysens ängesland och höbordh nembligen                                            Palmer
Hårdwalshöö af åkerreenar inom åkerhagan á 10 tunland 7 1/16 kappland gifwer  10
Hårdwalshöö af wreetarne belägne i änget Numero 10, gifwa
af 2 tunlandh 21 9/32 kappland smått höö                                                            2 ½
Det stoora änget wäster om byen Numero 10 består af hårdwall med
tufwor och små skogh, innehåller 38 tunland 3 9/16 kappland gifwer smått höö   26
Myrwall ibidem á 27 5/16 kappland gifwer godt myrwallshöö                               1
Änget öster om byen Numero 11 består af skarp heerwall med tufwor
innehåller 22 tunland 19 25/32 kappland gifwer smått heerwalshöö                       16
Hårdwallshöö af vthänget Lägdom Numero 12 á 8 tunland 21 3/4 kappland
gifwer smått hårdwallshöö efther profwet                                                              4
                            Blifwer altså heela bysens ängesland                                59 ½

Kalcknääs byes åker trädes halfparten
och inhägnas alltyd trädestegarna till
höbergningh för bysens ringa höbord
skull. Byen tillyka med åkern ligga
här något låglänt, hwarföre och säden
somlige åhr lyder skada af frost.

Kalcknääs byeskogh ähr till längd och bredd som han här ofwanföre synes afrytadt och består af
små tall och biörckskkogh till barcklopp och löftächt för boskapen. Timberskogh fins
och till huusbehof men intet till salu. Näfwerfläät till nödtorfthen. Jngen fällnings- eller rödningskogh.
Jngen synnerligh skafskogh. Muhlbete har byen till sin nödtorfth.
Weedbrand, gerdsell och stöör nogh till huusbehof. Willbrådh af hara och fogell wanckas
här intet stort, ey heller annan diurfångh. Fiskiewatn äger byen
uthi Högforsåån och Ruudkern hwarest medh ryskior plägar wanckas foreller och
rudor sampt små abbore som dock intet kan förslå till huusbehof, andra fiskie-
woner brukar här intet. Byeman föruthan Påhl Hanson plägar roo i strömmingfyskie
och lejer hampn af Grönswyksman i Nora sochn, hwarest han fiskiar till huus-
behof och iblan något till salu. Qwarnställe äger Påhl Hanson och Måns Månson
i Högforsåån, beläget ofwan för hammarsmidjan, tillhopa med fölljand byemänn
hwarest dhe mahla till huusbehof. Dhe andra grannarna bruka mäst handqwarn.
Huusen wydh gårdarne, höölador uthi ängen och gerdslegårdar ähro en
dehl swarsgode och wähl bygde, en dehl förfallne och oduglige.
Påhl Hanson äger 2 humblegårdar littera a. b. som högst gifwa 8 marker humbla
Olof Nillson äger en littera c. men får der af knapt 3 marker
Per Nillson har een littera d. som sällan gifwer någon frucht
Hustro Susanna har een littera e. som högst gifwer 6 marker
Per Joenson äger och en humblegård littera f. gifwer 4 marker humbla-

Johan Werwingh

Scala ulnarum

(Text till vänster om kartan:)
Vthänget Lägdom beläget på östre sydan om bäcken
Numero 12 brukas och bärges af 4 byeman i Kalcknääs
nembligen
1    Påhl Hanson skattar    33/40
2    Olof Nillson                33/40
3    Per Nillson                    ½
4    David Person                ½      
                                     2   26/40 sädesland 

(Text på kartbilden:)
Skarp hårdwalsängh med tufwor och stubbar
hårdwall
hårdwall
hårdwall medh tufwor och små graanskogh
tufwor med små biörckskogh
Lägdom
obrukeligt
obrukeligt
gårdztomter
hårdwall
Myrwall
kåhlhagar
kåhlhag
legda
Skarp hårdwalsäng med tufwor... och graanskogh bewuxen
legda
legda
myrwall
obrukeligt

(Text på skogskartan:)
Scala ulnarum oppå Kalcknääs byeskogh
ahlnar
Vndroms byeskogh på denne sydan
kern
Kalcknäs
Lägdom
Små tallskogh med sandmooland
Stabecken
Steenråå
Högforsåån
Slottessweden
tallskogh med små biörckskogh
Rööbergh
Hackestamyran
Soloms byeskog i Styrnääs sochn tager wydh
Törsta byeskog möter
tallskogh med steenbergh
Grössiönypan
Offar siön
Grössiön