X2_046

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Bohlsiö 2ne byar warest den ehna byen
wydh förre jorderefning niutit förmedling och af gift men som den andre Bohlsiö by inom samma rå med förmedlings byen är inbegripen ty är han
så wähl som denn förmedlade efther ordres till alle lägenheter refwade, belägne i Ångermanlands Södre Contract Noora pastorat och
Bierterå sochn afmätte Anno 1695 af Nills Spohle
Den förmedlade byn bebos af 2 åboor som hafwa skattat
sedan före refningh skiede fölljande sehlandh tahl
Hindrick Jacopson skattar för tyden        5 3/4 sehlandh
Nills Jonson                                            5 3/4 sehlandh
                                                              11 ½ sädeslandh

Notarum Explicatio 

                                                                                                         Åker            Enges            Höö
                                                                                                        landh            landh
                                                                                                        tun-   kan-    tun-   kan-    Pallma
Till denne Bohlsjö by som förmedling niutit fins åker af                       nor   nor      nor    nor 
 3ne jordemohner nembligen
Numero
1. Wähl bärande lermylla, af denne åker belöper å både grannerna
    till hopa öfwer alt                                                                            -    28 7/8       
2. Skiör lehra medelmåttig bärande, wahrs innehålld till denne by blyr   5    7/8
3. Bleek sanjord som till åker brukas, öfwer alt                                   -    15 3/4
    Vthi förestående åker har begge grannerna sin andehl efter skatten
                        Engerna           
4. Enges wallen inom åker hagan består till jordemohn af samma
beskaffenheet som åkren men elljest på åthskillige stellen mycket tuf-
wig och moslupin, belöper i reen eng då backarne och åkren afdragin är till          {  22    28 3/4    14
som höö tahlet hwilket på denne ohrt i åhr kan räcknas för medelmåttigt höåhr     {
5. Jnnehafwer Nills Jonson en lyten enges täppa som han serskilt är
rådande uthj, beståendes af medelmåttig bärande stärtingswall                                         31 7/8    10/27
6. Noch har den andre grannen Hindrik Jacopson en serskilt enges
swedia som och befins af någorlunda wähl bärande stärtingswall som kastar af sig       1    28 7/8    20/27
7. Än har denne Hindrik Jacobson på skougen 3 stycken enskylte enges täppor
wahrs figgurer synnes på skougs cartan, wilken för dess widd och stoor-
leek är uthj mindre schala affattat, alle bestå af medelmåttig
bärande hård och stärtings walls eng, som belöpa uthj reen eng till hoopa                    3    22 3/4    2 3/27
Jtem hafwer och Nills Jonson enskylt små enges täppor på skougen 3 stycken
wahr af 2 fins af hårdwalls eng och en starr myra, starrmyran kan
8. ey mehr kasta af sig i medelmåttige åhr än                                                              7    12 1/4    1 20/27
9. Nills Jonsons 2ne enges täppor af hård wall kasta af sig tillhoopa                            2    38 ½      2
10. Vthj Biörn enges myre hafwa begge Bohlsiö byar sin andehl nemblige
detta Bohlsiö som förmedling nyttiat har i Biörn engen stånge måhl
efter sin gambla skatt som bestådt af 17 ½ sehlandh wilken en stoor orät pröfwes
warda så wyda som förmedlingen i cronones jordabook för denne by
blyfwit decorterat så synes fuller skiähligare att bymännerna som
förmedling haft der samma städes måtte bruka sitt nya skatte måhl,
denne enges slott har efter mätningen nu kastat af sig starrhöö
då Bohlsiö förmedlingsby fåhr efter 17 ½ sehlandh höö af detta tunlandh tahl            6    52 ½      3 9/27
                                                                                                            5    45 ½    44    41 ½    24 8/27
11. Fins och på desse byars skougs ägor 2 st sqwalte qwarnar wilke bå-
de byarna till sitt behoof nyttia och hafwa sådandt wattn att den
mästedehls hela åhret om, kan hafwa sin gång.
12. Än är en timmer
såg på desse ägor
som i brist på tim-
mer är nu ödelagdh
13. Elliest hafwa desse
Bohlsiö byar oskif-
tat skoug wilken
de nyttia klööf
om klöf medh war
andra så i muhl
bete som rödnings
och lööfbrytande,
wahrs godheet skiälf-
wa figguren mäst
förmähler,
är en twist eller strydig
heet om råskillnaden
emillan desse Bohlsiö
byar och Roosman
wilken således af desse
byemän will hållas
rätt wara att de i an-
ledning af syne förfä-
ders gamle häfder will
hålla Bohlsiö grundet
Littera A och der ifrån linia
recta till Puhl kiälla
Littera B rätte skillnaden
wara, der emot Roos
man föregyr efter sin
willia att skatta sten
Littera C och der ifrån
linia recta till Puhl kiälla
för dehras rå och skillnad,
men som denne steen
på Bohlsiö strand är
belägen ty skiöhnies ful-
ler den förre rågången
wara wissare, som fig-
guren noga wyser.
Fiskie nyttiar desse byar
med wahr andra uthj siö-
garne som på dehras skougs
ägor äro belägne så wähl
som hemma i Bohlsiön med
not ryskiors och nätz fängande
som synnes wahra en god hielp
till dehras uppehälle,
humblegård fins fuller till Bohlsiö
förmedlings by wahra anlagd men
ringa dugligh. Flere lägenheter
till denne by fins inga.

(Text uppe till höger:)
Beskrifning öfwer den oförmedlade byn som
och består af 2ne hemman wilka continuerligen skattat fölliande sehlandh
Pehr Johanson skattar förtyden        5 3/4 sehlandh
Johan Johanson har                         5 3/4 sehlandh
                                                      11 ½
Numero   
    Till denne by fins åker af 3ne slags jordemohner                                åkerland            engesland           höö
    En dehl består af godh och wähl bärande ler och sanmylla, dehls    Tunnor kannor   Tunnor  kannor  palmar
    är och af lermiähla jord medelmåttig bärande och den 3die jorden
14. befins af bleck san, belöper öfwer alt af ler och sanmyllan                2       36 1/4
15. Miähla jorden innehåller öfwer alt till både grannarna                       1       38
16. San åkren innehåller till denne by                                                              2 1/8
    Förestående tunlandhtahl är öfwer heela denne byens hafwan-
    de åkerland -
17. Enges landet in om åker hagan består af hård och stärtingswall
    till hälften af wartdehra, denne engeswall är tämmeligen wähl
    bärande som efter mätningen i medelmåttige åhr kastar af sigh                                     10    23 7/8      11 20/27   
18. Engen uthanför åkerhagan består twå dehlerna af medelmåttig bäran-
    de hårdwall och trydie dehlen af stärtings eng medelmåttig bärande, denna
    är något stubbig och mosslupen, kan kasta af sig höö af                                               11    19 1/4     4 12/27
(Texten fortsätter till höger under kartbilden:)
Numero
    Engesslotter som af skougen ähre                              åker land         enges landh        höö
    optagne                                                               Tunnor kannor  Tunnor  kannor  palmar
19. Johan Johanson häfdar en lyten enges
    täppa serskilt som består af tufwig
    och mosig hårdwall kastar af sigh                                                    1        36 1/4    20/27
20. Johan Johanson med sin granne
    Pehr Johanson innehafwa små
    enges täppor på skougen 3 styck som
    de tillhoopa berga alle bestå
    af hård wall något stubbigh och
    stenige och kasta af sigh tillsammans
    höö af                                                                                               3      7 7/8    2 8/27
    i Björn enges myra få desse starr höö efther
    syne 11 ½ sehlandh                                                                                              1 : 26 3/8 ahlnar
                                                                                 4        20 3/8     26    31 1/4    21 : 5 3/8 ahlnar
Humblegård är för dess obeqwähma
jordemohn här icke trefsam och dugligh
Wadh skougen medh de flere här under
hörige lägenheter wydh kommer
så sees af förmedlings byens
description

Schala ullnarum

(Text på inägokartan till vänster:)
Stärtings wall
Stärtings wall
Skoug af gran och biörk
tufwig enges wall
biörk backe
Bohl - siön
Bohlsiö  -   by
hårdwalls engh
hårdwalls eng
Biörk skoug
enges wall
stack swedia
stubbig tufwig som mosig enges wall
mosigh och tufwig enges wall
biörk skoug

(Text på skogskartan till höger:)
Saltsiön
Strinne ägor mötha emoth pa denne sydan
Grössiö ägor taga här emoth
Biörk och gran skough
godh rödnings mark sampt gott muhl bete
här fins godh rödnings skoug
Forsbron
Ååk siön
Bohl siön
Stack myra
skoug af gran och biörk som synes wara tiänligh till rödnings landh
Gröss siön
Ryda ägor i Skoug sochn stötha här intill
Puhl kiälleråå
Bohlsio by
Röö- med Fantskoug ägor mötha
Sten
Bohlsiö grundet

Schala ullnarum