X2_047

(Rubrik:)
Geometrisk
Afrytning
öfwer Fröstlandh
by i Ångerman-
lands Södra Contract
och Biärterå sochn
bestående af 4 skatte-
cronohemman wilka byeman
hoos General Lieutnanten
och Geouverneuren högwählborne
Herr Otto Vellingk anhållit om
refning och besiktning på dess
byägor, och der på i mangell
af uthmark och skougsägor
sökia att blyfwa försedda med
någon skoug eller afgifth på
skatten i brist för skoug och
muhlbete afmätt Anno
1695 af
Denne by har förtyden fölliande
skatt och sehlan tahl
Markus Person skattar
Christian Jonson har
Johan Rawaldson
Hustru Märet Erichdotter

(Text uppe till höger:)

Notarum Explicatio

Numero                                                                                Åkerland        Engesland        Höö
    Till denne by fins åker af 2:ne slags jordemohner          Tunnor kannor   Tunnor  kannor  palmar
1. En dehl består af god och wähl bärande lerjord,
    wahrs innehålld blyr till heela byen                                5        29 1/4               
2. Den öfriga åkern inom dehras rätta åker haga
    består af något styf eller stark lerjord   
    wilken och icke är ringa bärande jordemohn då
    hon blyr wähl häfdat och belöper till
    heela byen af denne jordh                                            11    3 7/8
    Hafwa och bymännerna nyåkers land uthom
    åkerhagan af fölliande godheeter,
3. Markus Person häfdar serskillt för sig åker af
    skiörlera somm innehåller                                                    14 3/8
4. Item innehafwer Markus Person med sin granne
    Hustru Märet en engges täppa af skarp hård-
    wall som i lagom börd kan kasta af sig höö till
    dem båda som hafwa lyka mycket wahr af                                                 -       38 ½     11/27
5. Christian Johanson brukar nyåker serskilt af skiörlera
6. Johan Radwalson innehafwer nyåker serskilt som                               
    och består af skiörlera wahrs innehålld blyr                    -     2 5/8
7. Än hafwer denne Johan Radwaldhson med sin
    granne Christian nyåker tillhoopa
    wilken de bytha efther proportion och består
    jorden af skiörlera heel mager och skryn
    wahrföre en part af denne åker är redan ödelagd
    den öpne bestiger till                                                    -     7 7/8  
8. den ödelagde belöper till både intressenterne                -     17 1/4
9. Enkian hustru Marit Erichs dotter innehafwer
    serskillt åker af skiörlera                                              -    7 6/8                                                   
                                                                                     17    35 2/8
    Något mehr än 3die dehlen blyr brukat åhrligit i träde   
                                                                   
                   Engerna
10. Enges wallen inom åker hagan består mehrendehls
    öfwer alt af någorlunda
    god och wähl bärande hårdwall som efther mätningen
    i lagom börd kan kasta af
    sigh höö till heela byen, då Markus Person fåhr 6 pallmar efter                 15    19 1/4
11. Engh kallas Säätär engen som dehls består af
    skarp skougj och tufwig hårdwall 
    dehls och ungefähr till hälften af grann stärtings wall kan kasta af
    sig höö till heela byen i lagom börd då Markus Person fåhr på
    sin anpart höö 2 20/27 pallm efter sehlandh                                            24    50 1/4                                                                        
                                                                                                                 40    59 ½? (Svårläst)
    Elliest fins till denne by ingen skoug allenast een
12. lyten berg backa som icke kan föda öfwer nogra
    koor heela sommaren, wahr före icke fins
    något muhlbete till detta Fröst-
    land ey heller någon timmer lööf
    rödnings skoug eller wedebrand
    uthan nödgas alt sådant
    på andre ägor kiöpa,
    lytet fiske brukas med
    nots fängande i siö-
    wyken. Flere lägen-
    heeter inga.

(Text runtom kartbilden:)
Järesta ägor taga emoth
Kiöya och Järesta eng möther
Bönsta och Åhlsta ägor gräntza här emoth
Kiöya-    fiählen
Kiöya ägor stötha hyt intill

(På kartbilden står:)
Sydh enges wall wähl bärande
hårdwalls engh
Bergig skougs tracht bewäxt med gran och små tall skoug
ringa muhl bete
godh hårdh walls eng
Fröstland by
hårdh walls eng
Skoug af små gran och tall
ringa betesmark
nödwändigt muhl bete
skrynt bete
Skarp och tufwig enges wall medh gran skough bewäxt
hårdh walls engh
skarp och backig enges wall
Säätär engen
stärtings wall
skarp hård walls engh

Schala ullnarum
Nills Spohle