X2_048

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning uppå Tybrand byes ägor beläget uthi Öfwerlä-
nääs sochn och Ångermanlandz Södre Contract till åker och ängh skogh och marck afmätt och afrytat Anno 1695.
Tybrandh har legat i skatt efther gamble jordbooken för 53 ½ sädesland, men blifwit förmedlat för många åhr sedan till 35 1/4 sädesland
och åboes nu af 5 skattbönder nembligen
                                      Sädesland
1. Daniel Erichson              6 ½
2. Erich Erichson               8 1/20
3. Margareta Jonsdotter    8
4. David Erichson             6 ½
5. Jorn Person                 6 2/10
                                       35 1/4
Och ähro dess byes ägor medh rätt prof och mätningh
befundne innehålla som föllier. Först bysens
åker nembligen
                                        tunlandh kappar
                                  {A        -        27 27/32
                                  {B        -        25 27/32 
godh leerjord medh    {C        1        25 ½
leerbotn                     {D        1        18 29/32

                                 {E        -        8 11/32
Sandjordh                 {F        -        24 3/8
                                 {G       1        17 1/32
                                  H       2        23 leera
                                           10    10 27/32
(Högra spalten:)           
                                    tunlandh kappar
godh leerjord            J        2        17 27/32
                               {K                1 ½
god lerjord med       {L      2        11 3/32
sand iblan                {M     2        28 11/16

                              {N       -        1 1/8
sandjord                {O        -        1 9/32
med sand               {P        1        3 25/32
botn                       {Q                26 19/32
                                        9        27 29/32
Som tillsammans beeräknat giör 20 tunland 6 3/4 kappland

Sedan af bysens hööbord och ängeslandh nembligen
                                                                                            Palmer
Åkerhöö af legder och åkerreenar inom åkerhagan
af 28 tunland 31 1/4 kappland gifwer efther profwet               18
Hårdwalshöö af änget littera R. á 10 tunland 25 7/16 kappland    2 ½
Hårdwashöö af Wreten Numero 1, består af hårdh och
sarp heerwall á 3 tunland 27 5/16 kappland gifwer                1 1/8
Blifwer altså heela bysens höbord                                        21 5/8

Tybrandz byes skogh ähr mycket lyten som han här brede wydh synes afrytadd, och består mäst af tallskogh, steenbergh och
liungmarck, af tallskogen har byen knapt timber till huusbehof och barcklopp, men intet till salu. Jngen graan- eller
biörckskogh till fällningslandh eller rödningar, näfwerfläät eller lööftägt: Jngen skafskogh af ahl eller asp. Mycket knapt och
ringa muhlbete ähr till denne byen. Weedbrand kan någorlunda finnas till huusbehof men ingen gerdsell och stöör.
Jntet fiskiewatn äger byen ey heller qwarnställe, uthan brukar mycket handqwarn. Jngen willbrådh af hara eller fogell ähr
här till fång. Huusen hölador och gerdzlegårdar ähro någorlunda swarsgoda.
Byeman träder sin åker halfparten och inhägnar trädestegarna för hööbergningh
Humblegårdar ähro här wähl twenne stycken littera a. b., men gifwa sällan någon frucht af sigh

Johan Werwingh 

(Text på skogskartan till vänster:)
Allmeningen möter
tallskog och bergachtigt landh
Walla byes skog i Boteå sochn stöter här emoot
Länäs byes skog på denne sydan
Tybrandh
Ångermanlands åån

(Text på inägokartan:)
hårdwall
obrukelig
kåhlhag
obruklig
obrukelig
steenigh hårdwall
obrukelig
obrukelig
Tufäng med små graanbuskar
hårdwall med tufwor
skarp änges wall med tufwor och stubbar littera R
Ångerman åån

Scala ulnarum oppå Tybrandz byeskogh
ahlnar

Scala ulnarum
ahlnar