X2_049

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Hulsta by uthi Ångermanlandh och
Solefteå sochn        affattat den 26 july Anno    1693

Hulsta som ingen förmedlingh sökt åbor förtyden
Lars Guller skattar 39 sädeslandh, heela des åker
efther uthrächningh bestiger till 209016 qudrat alnar j
tunne och kannelandh uthrächnadt á 14000 qudrat
alnar tunnelandet 14 tunnor 52 kannor af
hwilken jordh finnes som fölliande figurer vth-
wysa. Nemnligen
                                                quadrat    tun-    kannor
                                                alnar        nor
1}
2} Leer och sandmylla             103327     7        21 4312/14000
3}
4}

5}
6}
7}
8}
9}     Leera                             83691      5       54 10696/14000
10}
11}
12}
13}

14}    Hård leera                    10674       -        42 9744/14000  
15}
16    Sand blandat leera          11324       -       45 94144/14000
                      Summa            209016     14        52 9296/14000

17  Änges wallen till bemälthe 
    Hulsta består aldeles ut-
    af åkerrenar, backar medh
    några dahlar innom
18 åkerhagarna, och befin-
    nes efther uthrächningen
    innom store Hulsta
    åkerhagen af enahanda
19 slags jordemohn membligen
    leera och leermylla till      338205    24        8 11480/14000
20 Innom lilla åkerhagen
    Backe åker kalladh mäste-
    dehls sandblandat i
    backarna med sänka
    dahlar                            56067        4            3752/14000
                    Summa        394272       28        9 1232/14000

(Text till höger:)
Hööet af åfwanstående änges
landh är efther inbergningen
pröfwat och funnit uti bättre och sämbre höö be-
stigit till 26 palmar
12 alnar cubik
1 Hummelgårdh quadratalnar    948.
Numero
21. Een slet emellan åker-
    styckiorna af lera dog-
    ligh till åker
22} leerjordh medh biörk och
23} ahl öfwerwäxt dogh-
    lig till åker och angh
24. Een biörklundh jordh-
    mohn af leera.
Numero
25. Jn stängdh kalfhaga medh små löfskoug
Till Hulsta finnes och twenne gam-
le sågar. Den ena i skougen wydh Stan-
sjööååhn och den andra nedan för går-
den wydh elfwen. En sqwalte qwarn
och föga fiske watten. Tämmerligh godh
skough til nödtorfthen godt muhlbete
lööf och barkskough, straxt wydh åkerhagen
är godh jordemohn dugligh till åker.

26} Emellan Hulsta åkern och stoora elfwen en tract öfwerwägst med små skough
27} brukas till muhlbete. der finnes och en stoor hop med ättebackar.

Af Matthias Busk

(Text till kartbilden:)
Schala ulnarum

Ångermanåhn
Hulsta sågen
Landz wägen
Här tager Wästanbeck ägor wydh
Hulsta bäck
Har tager kiorkioägorne wydh