X2_050

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Wästanbäck by uthi Ångerman-
land och Soleftheå sochn        Förfärdigat den 29 juli Anno 1693

Wästanbäck by som af ålder warit skatt
lagdh för 34 sädeslandh och ey eller sedermera åtniu-
tit någon förmedlig, bebor nu för tyden 3.
grannar, den första Oluff Jacobson skattar 12 sädesland
den andra Lars Huller 12 sädeslandh och den
3die Johan Mårtensson 10 sädeslandh, heela bye-
åkern till des rätta wydd är aftagen och uth-
rächnadt uti godh och sämbre jordh bestiger
quadrat alnar tunne och kannelandh á 14000 quad-
rat alnar tunnelandet 200710 quadratalnar 14 tun-
nor 18 11760/14000 kanna. Åkern efther sine egenska-
per och jorde mohner på fölliande sätt numme-
res och describeres. Nembligen
                                        qudrat    Tun-    kannor
                                         alnar       nor
1} Ler och sand mylla      72667        5     10 9352/14000
2}  

3}
4}
5}
6} Leera                        93650        6     38 8400/14000
7}                  
8}
9     Leer och mojordh     28981        2    3 12936/14000
10    Skått leera                5412        -     21 9072/14000
                Summa            200710     14    18 11760/14000

Af åfwanstående jordh efther pro-
portion på skatten vthrächnadt
hafwa grannarna att till-
mähla sigh, nembligen Oluff
Jabson 5 tunnor 3 1/4 kanna
Lars Huller 5 tunnor 3 1/4
kanna Johan Mårtenson 4 tunnor
12 kannor.

Af Matthias Busk

(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero
    Åker höö och änges landet
11} Mestedelen af leerbottn är
12} belägit altsammans
13} innom åkerhagen och
14} befinnes i widden        312394    22    17 8062/14000
15}
Hööet blef och efther inberg-
ningen afmätt,
som besteges in-
alles till 32 palmar.
16. Een tract medh små
biörkskough af temme-
ligh godh leera dugligh
till åker.
17. Dito biörk backa af hårdh
leera.
Hummelgårdar
1}            216
2}            256     472
Lars Huller en
hummelgårdh        78

Flere commoditeter som
fiske qwaren stellen eller
annat finnes intet till denne
by, föruthan det på Geographice
Chartan som här byfogas annoteres-
Numero
18. Een almän stenig betesmark nedan
för byn öfwerwäxt med skoug
19. Een träffelig stoor jordehög i stoora
elfwen Soleftheåborg kallat af utseende som en stoor ättebacka.
Runt omkring neder wydh roten är upkastat en wall af stoor ste-
nar.        Af

(Text på kartbilden:)
Ångerman åhn
Trästa (wästa?) öhren
Schala ulnarum
landz wägen
Trästa ägor taga wydh
Hulsta ägor taga wydh