X2_051

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh öfwer Halsta by vthi Ångermanlandh
och Solefteå sochn affattat den 10 Augusty Anno 1693

Halsta by hafwer af ålder warit skattlagdt för
48 sädeslandh, men sedan åthniutit förmedling
14 sädeslandh att heela byn räntar nu för
tyden allenast 34 sädeslandh, hwar af effter-
skrefne 4 grannar i så måtto sin proportion
hafwa, den första Pär Johansson 11 3/8 sedeslandh
den andre Elias eliasson 6 3/8 sedeslandh, 3die
Erich Persson 7 3/4 sedeslandh 4de Erich Hansson
8 ½ sedeslandh. Byåkern in alles utj godh och sambre
jordh effter noga uthrächningh bestiger till
quadrat alnar 275082 i tunne och kanne-
landh á 14000 quadratalnar tunnelandet
19 tunnor 36 4592/14000 kanna. Och på fölliande
sätt till sina egenskaper och jordemohner
describeres. Nembligen
                                                  Quadrat     Tun-        Kannor     
Numero                                       alnar        nor
1}God leer mylla                        48632        3        26 7392/14000
2}

3} Leera och sand myllaunder}
4} med styfh moojordh          } 

5} Leera                                    64306        4        33 3236/14000
6}

7}
8} stark leera eller skått leera    36570        2        34 4256/14000
9}
10}                                         ____________________________
                          Summa          275082    19        36 4592/14000

Af åfwanstående jordh hafwa
grannarna effter skat-
ten vthrächnadt nembligen
den första 6 tunnor
21½ kanna den andra
3 tunnor 22 3/8 kanna
den 3die 4 tunnor
19 9/16 kanna den 4de
5 tunnor 18 9/16 kanna
Summa 19 tunnor
36 kannor._________________________________________
                Transport            275082    19        36 4592/14000   

Flere apertinentier finnes intet till denne by hwarken qwarnställen fiskewatten
eller annat slykt föga muhlbete, aldeles ingen duglig skoug hwarken till webrandh
eller annan huus tarf.

(Text till höger:)
                                                               quadrat    Tunnor    kannor
                                                                  alna
Numero                            Transport       275082      19        36 4592/14000
    Hwadh höö eller slåtteslandet
    wydkommer så war ingen
    slått till att finna vthom
    åkerhagan, men deet in-
    nom war, som mehrendels
    bestodh af åkerrenar och
    torra leerbackar, medh een
    eller twå diupa doch små dahlar
11. befans åfwan gården till                    999723    16        22 1948/14000
12. Neder om gården war äfwen
    ey annat än åkerrenar med
    en torr backa och till en dehl
    här och där öfwerwäqst med
    biörkar jempte een lyten slååt
    dahl in alles                                      125420        8       58 9520/14000
                                Summa                355143        25     20 8062/14000

Denne åhrwäxt der af
blef effter inbergningen pröfwad
och befunnen in alles
23 palmar
13} Backar af skåttlera öfwer
14}wäxt med små biörkskough

Hummelgårdar
Per Johansson     quadratalnar
1}                        270
2}                        210    480
                           
Erich Hansson
1}                        190
2}                        195    385
Elias Eliasson
1                                    225
Peer Ersson
1}                        315
2}                        180    495

15 Strandbacken emellan åkerhagan
och stoora elfwen hwars jordemohn
af torr sandh, brukas till muhl-
bete.

Af Mathias Busk.

(Text på kartbilden:)
Schala ulnarum

Ångermanåhn
Landzwägen
Rösta ägor wydh
Båhlsta ägor wydh