X2_052

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh öfwer Nylandh by vthi Ångermanlandh och Soleffteå sochn förferdigat den 1 de-
cember Anno 1693 af
Öster Nylandh åbor Jon Wasteson hafwer af
ålder warit skattlagdt för 20 sädeslandh, sedan åth-
niutit gammal förmedlingh 14 sädeslandh skattar för-
denskull nu förtyden allenast 6 sädeslandh.
Heela åkern är belägen innom een giärdsgårdh, och
bestiger in alles till 93572 quadrat alnar. J tunne
och kannelandh ad 14000 quadrat alnar tunnelandet vthräch-
nadt 6 tunnor 38 4032/14000 kanna. Af hwilken åker
een dehl befinnes som Figurenerne utwysa.
            Nämbligen
1. Af temlig god leera och sand mylla        57994    4    7 13664/14000
2.
3.

4. Linde-        Leera                                 19248    1    20 13888/14000
5. åker

6. Linde        Lätt mylla                             9401            37 8456/14000
7. Hård leera                            5469
8. Skått leera                            1460        6929            27 10024/14000
                                            Summa        93572    6     38 4032/14000 

9. Slåtteslandet i Nylandh består
    till een trydiedehl af åkerrenar
    medh släät hårdwalldh, som är
10. af godh leera, leer och sandmylla
    tämmeligh wäll wäxta.
    Een trydiedehl af torra och
    skarpa branta backar mehr-
    endels skåttleera och sand af
11. föga wäxst och ey annat än
    hära. Een trydiepart wååt
    achtigt och sydländt neder
    i diupa dahlar bärandes
    smått och något mo-
    sigt änges höö. Hela
    wydden är afmätt och
    vthrächnadt till
    quadrat alnar och tun-
    nelandh á 14000 quadrat                                                         Quadrat    Tunnor    Kannor        Pal-    alnar
    alnar tunnelandet.                                                                                                                         mar    cubik
                                                                                                   196679      14      3 6024/14000
Hööwäxten der af kunde ey annorledes för platzens oländig-   
heet skull pröfwas, än att heela åhrswäxten här af
effter inbergningen afmättes och befans tillhopa
uti godt hårdwalds höö sämbre änges höö medh hära                                                                          12      15
13. Een wåt måsigh ängh nedan för åkerhagen af föga gräs-
    wall, enget är medh sådanna högder omkring wallat,
    att det inte uthan största kåstnadh kan vthdykas, wyd-
    den består af                                                                            29184         2         4 1034/14000    1    5 
14. Nedan för ååbacken wydh store elfwen een hårdh angh
    stenigh och medh sandh öfwerflödat, dess grundh ähr vppe
    wydh ååbacken af sandh medh någon mylla blandat, men
    närmare elfwen ren sandh, bestiger till                                    43415          3        5  9240/14000    2    16  
                                                                            Transport       269278       19       13                     16    9
(Text högra spalten:)
                                                                            Transport       269278       19       13                     16    9
Een fierdings wäg syd sydwäst ifrån byn finnes
15} små slåttar wy Öfwergardz åhn sydlänta och wäll
16} wäxsta af leerbotten, innehålla                                              11000                     44                     2    18
17}
Een hummelgårdh nedan för byn quadratalnar 250.
18. Een leerbaka medh små dahlar öfwerwäxst medh
     biörk och ahl dugligh till ängh och åker                                                                 1
19. Neder om åkerhagen i lilla änget en tract öfwer } lera
    wäxst medh biörkskough                                   }
20. Odugligh backa af skåttleera med biörkskoug öfwerwäxst
21}
22} Leerbackar öfwerwäxta med små åhlskough
23}
24. Sandmoehn emellan åkerhagan och elfwen öfwer-
    wäxst medh små tall.                                                            ____________________________________
                                                                            Summa            280278    20        1                    19       -

Matthias Busk

(Text t.h. om kartbilden:)
Een fierdings wäg syd sydwäst ifrå Ny-
landh uti Öfwergårdh ååhn är
vpbygdh för 2 åhr sedan een ny såg-
qwarn, af hwilken sågh halfparten
hörer Jon Wastesson i Nylandh till,
den andra halfwaa dehlen Johan
Johansson i Biuhrsta och Muhltråå
sochn.
Jempte samma sågh är en lyten
squalte qwaren Joen Wastesson
tillhörigh.
Elliest är inga flere notable com-
moditeter till denne by emedan
hwarken nyttige fiskiewatten i
skougen finnes eller wydh stoore elfwen.
Skougen som för dess widd skull ey kun-
de effter den wanlige Geometriske schala
aftagas och connecteras med sin bohlby
charta är effter een mindre schal-
gegraphiee aftagen och describerad,
thy byfoges här medh charta öfwer
byarna Öster och Wäster Nylandh, Öfwer-
gårdh, Öster och Wästerhogesta

(Text på kartbilden:)
Väster Nylandz ägor taga wydh
Muhltrå sochn och Kiäls ägor taga wydh

Schala ulnarum