X2_053

(Rubrik:)
Geometrisk charta
    öfwer
Öster-Nylandhs by
    belägen i
Ångermanland och Solef-
teå sokn; såsom den blifwit förfat-
tad och beskrefwen af framledne lantmä-
taren Matthias Busk
    år 1693

Beskrifning                                                                              Quadrat    Tunland    Kanland
                                                                                                   alnar             
Öster Nyland åbor Ion Wasteson
hafwer af ålder warit skattlagdt för 20 sädesland,
sedan åtniutit gammal förmedling 14 sädesland, skattar
fördenskull nu förtiden allenast 6 sädesland.
Hela åkern är belägen innom en giärdslegård och be-
stiger sig in alles till 93572 quadrat alnar. J tunne-
och kanneland á 14000 quadrat alnar tunlandet. Uthräk-
nat 6 tunnor 38  4032/14000 kanna, af hwilken åker en del befin-
nes som figurerne utvisa nämligen

1} Af tämmelig god lera och sand mylla                                       57994        4    7 13664/14000
2}
3}
4. Linde- }     Lera                                                                    19248        1    20 13888/14000
5. åker    }
6. Linde        Lättmylla                                                               9401                37 8456/14000
7. Hård-lera                                                     5469
8. Skått-lera                                                    1460                  6929                27 10024/14000
                                                                    Summa                 93572        6     38 4032/14000 

                                                                                                Quadrat  Tunland  Kanland          Parm    Cubik 
                                                                                                alnar                                                           alnar
9. Slåtteslandet i Nyland består til en tredjedel af åkerrenar    
10. med slät hårdwall, som är af god lera, ler och sandmylla
    tämmelig wäl wäxta.
11. En tredjedel af torra och skarpa, branta backar merendels
    skåttlera och sand, af föga wäxt och ej annat än hära.
12. En tredjedel wåtaktigt och sidlänt neder i diupa dalar bä-
    randes smått och något måssigt änges hö; Hela widden
    är afmätt, och uträknat till quadrat alnar och tunne-
    land á 14000 quadrat alnar tunlandet.                                                      
                                                                                                  196679      14      3 6024/14000
Höwäxten der af kunde ej annorledes för platsens oländighet skull
pröfwas, än at hela åhrswäxten häraf efter inbärgningen af-
mättes, och befants tillhopa uti godt hårdwallshö sämbre ängshö med hära                                           12      15
13. En wåt måssig äng neder för åkerhagen af föga gräswall, än-
    get är med sådane högder omkring wallat, at det icke utan stör-
    sta kåstnad kan uthdikas, widden består af                             29184         2         4 1034/14000    1        5 
14. Nedan för Å-backen wid stora Elfwen en hård äng stenig
    och med sand öfwerflödat, dess grund är uppe wid åbacken
    af sand med någon mylla blandat; men närmare älfwen ren sandh, bestiger til
                                                                                                  43415          3        5 9240/14000    2       16  
    En fiädings wäg syd sydwäst ifrån byen finnes
15} små slätter wid Ofwergårds åhn sidlänta och wäl-
16} wäxta af lerbotten, innehålla                                                11000                     44                     2        18
17}
En humblegård nedanför byn quadrat alnar 250.
18. En lerbacka medh små dahlar öfwerwäxt med biörk
    och ahl dugelig til äng och åker                                                                 1
19. Nederom åkerhagen i lilla änget en tract öfwer 
    wäxt medh biörkskogh        lera                          
20. Odugelig backa af skåttlera med biörkskog öfwerwäxt
21}
22} Lerbackar öfwerwäxta med små åhlskogh
23}
24. Sandmoen emellan åkerhagen och älfwen öfwerwäxt
    med små tall.                                                            __________________________________________
                                                                            Summa            280278    20        1                     19       -

(Text högra spalten:)
En fjädingswäg syd sydwäst ifrån Nyland, uti Öfwergårds ån är upbygd, för 2 år
sedan en ny sågquarn, af hwilken såg, halfparten hörer Jon Wastesson i Nyland til, den an-
dra halfwa delen Johan Johansson i Bjursta och Multrå sockn.
Jemte samma såg är en liten squälte quarn Joen Wastesson tillhörig.
Eljest är inga flere notabla commoditeter till denne by emedan hwarken nyttige
fiskewatten i skogen finnes eller wid stora Elfwen.
Skogen som för dess widd skull ej kunde efter den wanliga Geometriska scalan af-
tagas och connecteras med sin bohlby charta, är efter en mindre scal geographice
aftagen och describerad; ty bifogas härmed charta öfwer byarna Öster och Wäster-
nylandh, Öfwergård, Öster och Wäster Hogesta.

Svenskt alnemått

(Text på kartbilden:)
Wäster Nylands ägor taga wyd
Multrå sockn och Kiähls ägor taga wid

(Tillfogat i efterhand i kartans nedre högra hörn:)
Af denna charta och beskrifning är till alla delar enlig
och lika lydande med originalet, det betygar af Konlige
Lantmätericontoret i Stockholm den 5 juli 1756
                Christopher Saxell