X2_055

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Wäster och Öster Granwåg byar vthi Ångermanlandh
och Solefteå sochn affattat den 28 Augusti Anno 1693

(Texten börjar under kartbilden:)
Wäster Granwågh by i Soleffteå sochn bebor nu för tyden femb bönder
den första Oluf Hanson skattar 6 3/16 sädeslandh den andra Johan Hanson
6 3/16 selandh den 3de Hanss Olufsson 9 selandh den 4de Nills Olufsson 9
och den 5te Jöns Hindersson 13 ½ selandh att heela byskatten bestiger till 43 7/8 sädesland.
By åkern som mehrendehls ähr bälägen på
alle sydor nehra till byn ähr effter afmättningen vthrächnadt i Quadrat alnar föruthan nyåkrarna
337806 i Tunne och kannelandh á 14000 quadrat alnar tunnelandet
24 tunnor 7 3136/14000 kanna och af åthskilligh jordemohn som föllier. Nembligen

1} I ler och sand mylla                    186015    13        16 840/14000 
2}
3}
4}
5}
6}
7}
8}
9}
10}

11} Leera något hårdh                    40951    2        51  11256/14000
12}
13}

14} Lööss lera med moojord blandat 69903    4        55  8568/14000
15}
16}
17}
18}
19}
20}
21}
22}

23} Moojord medh sandh                40937    2        51  10472/14000
24}
25}1
26}                                             ______________________________
                                    Summa        337806    24     7  8136/14000  
Effter proportion af skatten vthrächnadt
grannarna emellan så tillkommer den
första och andra som hafwa lyka skatt nembligen
12 3/8 selandh tillhopa, 6 tunnor 45 kanna
den 3de och 4de och af lyka skatt tillhopa
18 selandh 9 tunnor 50 1/4 kanna den 5te
med 13 ½ sädeslandh 7 tunnor 23 1/4 kan-
nor. Summa 24 tunnor 7 kannor

(Text i mittspalten:)
Numero                         Transport                         337806    24     7  8136/14000
                Nyåkrar
27. Numero 1 och 2 Oluff och Johan Hanson          5908        -      23  8848/14000
28. Numero 3 och 4 Hans och Nills Olufson            3225        -      12 12600/14000
29. Numero 5 Jöns Hinderson                                3961         -      31 11816/14000
                                                            Summa       354900    25    19  8400/14000
30} Jnnom åkerhagen åkerrenar af leera medh
31} branta backar och diupa mosiga dahlar bärandes
32} ey annat än hära                                                225850    16    7 1/4
33. Vthj wästre åkern innom giärdzlegården torra backar
    mestedehls öfwerwäxsta medh små biörk skough  58520      4    10 3/4          
34 Wååtlänt emellan åkerrenarna och någorlunda
    hööwäxst                                                             55785       3    55   
35} Vthj nedra åkrn mycket hårda sandbackar tufwiga
36} och till een dehl medh små skough öfwerwäxst    40478    2     49 3/4
Vthj Nyåkrarna numero 27. 28. 29. stubbigt och stenigt
höölandh jempte åkerstyckarna                                25152    1     44 1/4
                                                            Summa        405785   28    55
Åhrs wäxsten af åfwanstående höölandh innom
åkerhagarna kunde ey annorledes för platzens
oländigheet skull pröfwas, än att alt hööet
der af effter inbergningen afmättes och
befans utj godt åkerhöö hära och annat
smått måssigt höö in alles                                                                                 18
                
(Text i högra spalten:)
                                                                                Quadrat   Tunnor  kannor    Palmar    alnar
                                                                                                                                         cubik
                                               Transport                    405785     28        532          18        -
37} Stora Granwåg änget hårdwaldh af leera 145095
38}
39. dito ett ängh nyligen wunnit ifran
    Öster Granwågh öfwerflodat med sand 25375
40. Een heela byn allmän slått wyd
    Elfwen                                      12500
41. Een oduglig slått in wydh Öster
    Granwåg hagen                        5958                                                                        
                                                                     188928     13        28         22        -

Slåttar något aflägne ifrån byn torra medh
            föga wäxst
42} Oluff Hansons slåttar                                8015        -        32 ½        -        12
43}
44} Johan Hansons slåtter                               7364        -        29 3/4      -        10    
45}
46. Hans och Nills Olufs slått                           2810        -        11 1/4     -        6
47} Jöns Hindersons slåttar                             21132      1        28 ½      1        13   
48}                                                                                                                             
                                                    Summa      634034     45      15          42       14
49. Een skougbacka emellan Öster och Wäster Ganwågh3
    Endels af någorlunda godh leera duglig till åker
50. Tallmoen emellan store änget och Elfwen
51. Allmänt muhlbete till byn.   

Af Matthias Busk   

(Texten fortsätter uppe t.v.:)
52} Till denne by finnes och temmeligh godt laxfiske
53} som byfougade nummerer på deras maalställen
54} vthwysa för hwilka så wäl som ett notewarp
55} nedan för byn grannarna tillhopa gifwa i
56} taxa 3 ½ tunna /salte/ lax ahrligen.
57}
58}
59}
60}
61}
62}
Qwarn ställen kunde och wäll till denne by finnas
nogh när förhandh, men huusen kunna icke
uthan stor kåstnadh hållas wydh macht för
den stryda strömmen skull, hälst emedan Twerr-
ååhn der de byggias skulle, sällan flyter medh
så beqwämt watten att den kunna brukas,
Vthan stundom flöder så högt up att huusen kull-
kastas och förderfwas.
Elliest äre inga flere commoditeter till denne
by som ike  på medfogade skougs charta vppå hwar skoug-
tract för sig till sin wissa dogligheet noga ähr antech-
nadt.

(Texten fortsätter uppe längst t.h.:)
Öster Granwåg by
som i förtyden skattadt 20 sädessland
och hafwer sedan åtniutit
förmedlingh 6 selandh att nu
allenast i behåll blifwer 14 selandh
Åbor twenne bönder /Oluf Larson och Oluf Persson/ medh
hwar sina siu sädes landh
i skatt; Byåkern effter af-
mätningen är befun-
nen af innehåll quadrat
alnar 145318 i tunne och
kanneland uthrächnadt á
10 tunnor 21 3802/14000 kanna
af fölliande jordemohner.

63} Löös leera med leer och
64} sandmylla blandat
65}
66}
67}
68}                                        94552    6    42 2912/14000
69} Hård leera på somblige ställen
70}
71} Linde
72} något sandblandat
73}                                        50766     3     35 896/14000                   
                             Summa    145318    10    21 3808/14000
Äger således grannarna hwar
sin half part nembligen 5 tunna      
10 ½ kanna.
74} Höölandet innom stoore
75}åkerhagen bestående mehrendels
76} af åkerrenar leerbackar
    medh små dahlar                76597    5    26 10432/14000
77. Innom mindre åker   
    hagen åkerrenar
    medh backar af hårdh
    leera                                 27408    1    53 8848/14000  
                            Summa   104005    7    36 220/14000

Höwäxsten der aff
pröfwades effter inbärg-
ningen till 9 palmar
19 alnar cubik

78} Stoor änget neder för moen af leer och gran sandbotten    100000    7    8
79} bär höö effter pröfwandet 9 pallmar 16 alnar cubik

80} Lilla änget består af branta backar med een diup dahl stubbig och föga wäxst
81} höet der af en palm                                                          44045    3    8 2520/14000     

82} Oduglig sandmo nedan för byåkern och Stoora änget öfwerwäxst medh tall
83}
84}
85}
Een torr och ofruchtsam hummelgårdh: 100 quadrat alnar
Till denne by finnes och en sqwalteqwarn uti Östergran wåg backen
som allenast hööst och wår kan brukas när hög flodh ähr.
Flere lägenheter hemma wy byn äre intet att finna
vndantagande ett notewarp neder wydh stoore Elfwen ey
af något warde. Hwadh öfrigt i skougen som muhlbete och
annat slykt, är noga uppå skougs chartan annoterat.                                             

(Text på kartbilden, längs högra älven:)
Stora An-ger- man åhn
Börking och Fon by ägor taga wydh
Wäster Granwåg notwarp
Wäster Granwågs öhren
Östergranwågs notwarp
Östergranwågs öhren

(Text vid tvärån:)
Eds sochn och Öster-åhs ägor taga wydh
Långsill eller Twerr åhn

Schala ulnarum

(Text inom bymarken:)
Kalfhaga
Granwåg kiärnor
Landz wägen


_____________________________  
1 24 i ms
2 Tidigare i spalten 55
3 Fel för Granwågh