X2_056

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Rösta by vthi Ångermanlandh
och Solefteå sochn affattat den 14 Augusty Anno 1693 af

Rösta by bebor nuför tyden 6 bönder
Den första Jon Dawidsson som skattar 10 sädesland den andra Michell
Hansson 7 1/4 selandh 3die Erich Hansson 6 1/8 selandh den 4de hustru Elisabet
9 3/4 selandh den 5te Nills Ersson 11 3/4 selandh 6te Oluf Nillsson 2 3/8 selandh
Heela (byn överstruket) byskatten Tegesta ägorna förutan som effter olyka
proportion äre apart skattade, bestiger in summa till 47 1/4
sädeslandh; dess åker effter wanligheeten aftagen jorde-
mohnerna pröfwade ähr befunnen af hwarie sort i quad-
rat eller tunne och kannelandh á 14000 quadrat alnar tunn-
landet som fölliande nummerer och figurerna vthwysa
            Nembligen
1} God leer och sand mylla        113401
2}
3}
4}
5}
6}
7}

8} Leer mylla i Gårdwålar som
9} bönderna tillagnat sigh wyd hwar sin tompte
10} effter skatten                        12663            126064    9        3584/14000
11}

12} God leera                                                  152019    10       48 1064/14000
13}
14}
15}
16}
17}

18} Bleckachtig ler och sand mylla full med
19} klapor                                                        28800    2        3 2800/14000

20} Stark leer med skått leera                            18581    1        18 4536/14000   
21}
22}
23}                                                                                                                        
                                                        Summa     395464    23     13 11984/14000

Af åfwanstående jordh effter skatten vth-
rächnadt tillkommer hwarie bonde, den första Jon
Dawydhsson á 10 selandh 4 tunnor 51 3/8 kanna 2dre Michell
Hansson 7 1/4 selandh 3 tunnor 31 5/8 kanna 3die Erich Han-
sson 6 1/8 selandh 3 tunnor 5/8 kanna 4de Hustru Elisabet
9 3/4 selandh 4 tunnor 44 ½ kanna. 5te Nills Ersson
á 11 3/4 selandh 5 tunnor 43 ½ kanna 6te Oluff Nill 2 3/8 selandh
1 tunna 9 3/8 kanna. Summa 23 tunnor 13 kannar
24. Hustru Elisabethz nyåker                                    3774    -        15 1344/14000
                                           Summa summarum    329238    23      28 13228/14000   

25} Widden på ängeslandet innom åkerhagen som mehrendels
    } bestodh af åkerrenar och andra småslåttar af äfwen
26} lyk jordemohn som sielfwa åkern vndantagandes
    } een hop branta backar af skåttleera med diupa
27} måssiga och wååta dahlar in alles                  359522    25    38 1232/14000
28. Ett ängh strax wydh byn Torr bär litet mosigt
    höö, heela byn tillhörigh jordemohn af stark lera  11205     -     44 11480/14000
                                                           Summa     370727    26    26 12712/14000
Hööwäxsten här blef effter inbergningen pröf-
wadh och befunnen för detta ahret bestiga till
47 palmar.  

Hummelgårdar                                quadrat
                                                        alnar
1}                                                 152
2} Jon Dawydsson                        64
3}                                                 36   
Hans Michelsson 1 hummelgårdh  252
1} Nillss Ersson                            140
2}                                                 35
Hustru Elisabet 1 hummelgårdh     160
Oluf Nillsson 1 hummelgårdh         27


(Text i spalten på högra sidan:)
29} Hans Michellssons slåtter 2500 alnar sydwäst
30} ifrån byn steniga wåta och mosiga            11971    -    47 12376/14000
31}
Hööwäxsten der af 1 palm.
32} Jon Dawidssons slåttar der sammastädes
33} torra steniga och odugliga                        5492    -    21 13552/14000
Hööwäxsten der af 8 alnar cubik
34} Nills Ersson slåttar ibidem torra och steniga   
35}                                                                8913    -    35 9128/14000
Hööet der af 14 alnar cubik
36} Hustru Elisabets slåttar sammastädes heel
37} torra steniga bärandes smått måsigt höö    12070    -    48 3920/14000
Höwäxsten der af 12 alnar cubik _______________________________
                                                   
Summa        38446    2    41 10970/14000
Summa på hööet af denne åhrs
wäxst i slåterne 2 palmar 7 alnar cubik

Tegesta hafwer fortyden warit
skattlagdt för 12 sädesland, men åtniutit
gammal förmedling att nu allenast blifwer
i behåll 6 selandh. Denne by hafwer af ålder vnder
lega Rösta så wäll som än idag skeer, skat-
ten är alla grannarna emellan delter på
fölliande sätt, att den första Joen Dawidson
skattar 3/4 selandh den andre Michell Hansson 3/4 selandh
3die Erich Hansson 3/4 selandh 4de Nills Ersson 1 ½ selandh
5te Hustru Elisatbet 1 ½ selandh den 6te Oluf
Nillsson 3/4 selandh. Summa 6 sädeslandh.
Åkern är ey eller effter proportion af skat-
ten dem emellan delter, vthan at hwar
och een tillmähler sig som föllier
38} Skåttlera
39} Oluf Nillsson                                   }   12410    -    49 8960/14000
40} Leera mycket sandblandat               }

41. Nills Erichson Lera sandblandat               6905    -    27 868?/14000
42. Erich Hanson ett stycke moo jordh          3876     -    15 7050/14000
43. Hustru Elisabet moojordh                       2091     -    8 5096/14000
                                                    Summa    25282    -   45 1792/14000

44} Änges landet innom Tegesta åkerhagan ähr
45} stubbigt mehrendels nyss uprögdh bestå-
46} endes af lerbackar och wååt dahlar        97440    6    53 10640/14000
Hööet till Tegesta pröfwades effter inbergnin-
gen och befans in alles 9 palmar 16 alnar
cubik.
47. Een stubbigh swedh hwar jordemohn är sandh doch
     något leerblandat
48} Een tract af hårdh leera och sandh medh biörk
49} skough öfwerwäxst
Till desse byiar finnes och någorlunda qwarnstäl-
len utj Skierfwesta bäcken, doch kan man dem
allenast bruka höst och wår när hög flodh är,
(Texten fortsätter i högra spalten under kartan:)
Elliest finnes ey flere appertinentier till desse
byiar hwarken /fiske/ eller annat vndantagandes någor-
lunda godh tarfskoug och muhlbete

Matthias Busk  

(Text på kartbilden:)
Schala ulnarum

Ångerman åhn
Skierfwesta bäck
Landz wägen till Jemptelandh
Skierfesta ägor taga wydh
Halsta ägor taga wydh

(Till höger om kartan:)
Numero
50. Een plats nedanför
åkerhagan öfwer
alt med ättebackar
upfylder
51. Stranden wydh
stoore Elfwen
brukas till häst
haga