X2_057

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh öfwer Öfwergårdh, Önsta, Hogesta och Giälne
byar vthi Ångermanlandh och Solefteå sochn affattadt den 22 july Anno 1693.

Öfwergårdh by skattadt för 48 1/4 sädesland,
åbor nu förtyden fyra bönder den första Oluf Swensson skattar
14 5/8 sädeslandh den andra Oluf Lasson 9 ½ selandh den 3die Nills Swensson
12 1/16 selandh den 4 Gabriel Swenson 12 1/16 selandh. Heela byåkern uti
godh och sämbre jordh effter afmättningen ähr vthrächnadt á
14000 quadrat alnar tunnelandet till 379065 quadrat alnar. Facet
27 tunnor 4 364/14000 kanna, hwilken jordh dee effter proportion
af skatten uti ondo godo föruthan Österhogesta åkern, hwarest
de oachtandes skatten hwar sin fierdedehl äga, och Nyåkrarna,
hafwa att tillmähla sigh den första Oluf Swensson 6 tunnor
43 kannor den andra Oluf Ersson 4 tunnor 23 kannor den
3die och 4de Nills Swensson och Gabriel Swenson som hafwa
lyka skatt tillsammans 11 tunnor 10 kannor Summa
22 tunnor 20 kannor.
Effter jordsens godheet heela byen vthrachnadt.

                                                                            Quadrat    Tun-    Kannor
        Ler mylla                                                        alnar       nor
1} Öfwergårdz giärde 135005. 9. 36 280/14000
2}
3}
4}
5} Qwarnhuus åkern   32030. 2. 16 1680/14000
6}
7}
8. Önsta giärde           21092. 1. 28 5152/14000
9} Önsta åkeren         28579. 2. 2 4487/14000
10}
11}
        Sand mylla
12. Önsta giärde ditto  52357. 3. 41 5992/14000
        Leera
13. Qwarnhuus åkern   8791. -. 35 2296/14000                                                         
                                                    Summa           277854    19    47 5824/14000

Af hwilken åfwanstående full jordh effter
proportion på skatten vthrächnadt hafwa grannarna att
tillmähla sigh som föllier nembligen Oluf Swensson 5 tunnor 54 ½ kanna
Oluf Ersson 3 tunnor 53 kannor Nills och Gabriel Swenson 9 tunnor
5 ½ kanna. Summa: 19 tunnor 47 kannor

14} Hård och skåttleera                                        20157    1    24 8792/14000
15}
Hwar af tillhörer Oluf Swensson 24 1/8 kanna.
Oluf Ersson 16 1/8 kanna. Nills och Gabriel
Swenson 40 ½ kanna  Summa: 1 tunna 24½ kanna

    Lätt mylla och moojordh
17}1 Quarnhuus åkern                                          15094    1    4 5264/14000
18}
Hwar af Oluf Swensson tillhörer 18 1/4 kanna
Oluf Ersson 12 kanna Nills och Gabriel Swenson
30 1/4 kanna. Summa: 1 tunna 4 ½ kanna                                                           
                                                        Summa        313105    22    20 5880/14000
18} Vthj Österhogesta giärde hafwer Öfwergårdsboerna hwar
19} sin fierdedehl mehrendels linde jordmohn af leera
                                                                            31219    2    12 12264/14000
        Nyåkrar
20} Oluf Swenson
21} Hård leera                9512. -. 38 672/14000   
22}
23. Oluf Erson leermylla    7590. -. 30 5040/14000
24} Nills och Gabriel Swenson
25} Leermylla                 14825. 1. 3 4200/14000
26. Nills Swenson leera    4814. -. 11 3524/14000    34741    2     26 13496/14000                                                  
                                         Summa summarum         379065    27    4 3640/14000

Önsta som vthi åkrar vndatagandes Öfwer-
gårds giärde med Öfwergård boerna ligger i tegskifte. Åbor
Påll Pållsson skattar 10 3/4 sädeslandh effter förmedlingen: Åkern
in alles bestiger till 131265 quadratalnar 9 tunnor 21 840/14000 kanna
hwars jordemohn på fölliande sätt ähr afattade och nummererade

        Leer mylla
27} Önsta åkern      8479. -. 33 12824/14000     
28}
29}
30} Qwarnhuus åkern    10862. - . 43 6272/14000    19341    1    21 5096/14000
31} leer och sandmylla
32}
33. Önsta åkern                                                        14126    1    7056/14000
34} Österhogesta åkern leera  58676. 4. 10 9856/14000
35}
36}
37} Nyåkrar leera        30144. 2. 8 8664/14000        88820    6    19 3920/14000
38} lättmylla
39}
40} Quarnhuus åkern                                                    8978    -    35 12768/14000
41} Önsta åkern
42}                                                                                                                             
                                                    Summa                131265    9    21 840/14000

Hummelgårda wy Öfwer-
gårdh                              quadratalnar
1} Oluf Swenson            406
2}                                  300
1. Oluf Eersson              153
1} Nills Swensson         315
2}                                 660
1. Gabriel Swenson       300
    Önsta
1} Påhl Påhlsson            130
2}                                  324

Höölandet innom åkerhagen wyd Öfwergardh
43. Innom Öfwergårds åkerhagen mehrendels lermylla.      53442    3    45 10752/14000 
Samfält wy Öfwergård och Önsta
44. J Önsta giärde mehrendels lera                                    49695    3    30 10920/14000
45. Vtj Önsta åkern åfwan åkergiärdet een lyten angh.       70209    5         11074/14000
46. Nedanför Österhogesta giärde en leerbacka med
    en lyten slått inunder                                                    50025    3    32 1400/14000
                                                                   Summa       223370    15    53 6776/14000
Hööwäxsten der af innom åkerhagarne kunde ey annorledes pröfwas än att
heela denne åhrs wäxst effter inbergingen afmättes och befans så wähl
af åkerrenarna som andra små slåter parkar med linden ihop  sam-
lat 35 palmar 10 alnar cubik

Af Matthias Busk

(Text på högra sidan:)
Enges landet                                                                                                                                 Pal-  alnar
                                                                                                                                                    mar  cubik
47. Qwarnhuus änget med en mycket brant och torr ängesbacka    54501    3    50 56/14000         1    23
48. Oluf Swenssons slått wyd Skansiön sänker, något stubbig af
    af grof starr 5000 alnar wydh pass söder ifrån bohlbyn               15290    1    5 3240/14000       3    3  
49. Oluf Erssons slattes swidia widh färjesundet                               5350     -    21 5600/14000     -    8  
50} Öfwergårdz slåttar wydh Öfwergårdz ååhn
51} Wäll wäxsta och sydlänt in alles                                              12500    -    50                            3    18
52}
53}
54}
55}                                                                                                                                                               
                                                                            Summa            87641    6    14 7896/14000        8    25

Wydh Önsta fans ingen slått som rächnas kunde uthom
åkerhagen, uthan allenast det innom
hwilken allsamman war belägen i teg om teg
medh Öfwergårdzboerne och besteg till                                                                                            12    20
J änget wydh sågen Qwarnhuus änget kallat. Numero 47                                                                          23
                                                                                          Summa                                                  13    16
56. Een stubbigh swedh i Önsta åkern begge byarna tillhörig dugligh
    till åker af tämmeligh godh leera.
57} Sandblandat leera dugligh till åker, doch ingen dehl duglig
58} till ängh öfwerwäxst meedh små skough.
59}
60}
61. Oluf Swenssons kalfhaga på östre sydan om Öfwergårdz
    åhn af något muhlbete.
62. Önsta kalfhaga på hwilket Österhogesta gårdh af ålder säjes
    hafwa stått.
63. Een allmän betes mark för begge byarne
64. Cron sågen som nu för tyden är ödelagdt.
Wy Öfwergårdh och Önsta är och mycket goda qwaren
ställen i Öfwergårdz ååhn att dee der utinnan
haf förmåhn för andra i sochnen.
Hafwa dee och ett tämmeligh godt notwarp i
stoore Elfwen på öhren nedanför åhmun utan taxa

Hogesta och Giälne skatta tillsam-
mans 24 ½ sädesland hwar af Peer Månsson i Hogesta hafwer
17 33/122 selandh och Peer Olufsson i Giälne 7 14/61 selandh effter 6
sädeslandhz förmedlingh, All theras åker ligger
innom een giärdslegårdh och effter noga uthrächningh,
berächnadt med Nyåkrarna utj ondh och godh åker
till 209737 quadrat alnar 14 tunnor 54 13272/14000 kanne
hwar af Per Månsson på sin part effter skatten
vthrächnadt bekommer 10 Tunnor 39 ½ kanna
och Peer Olufsson 4 tunnor 15 ½ kanna. Jorde-
mohn annoteras på fölliande sätt nembligen

65} God leer mylla                                            134011    9    32 616/14000
66}
67}
68}
69}
70}
71}
72} Leera                                                            27642    1    54 7952/14000
73}
74}
75}
76}
77} Linde
78. Lätt och bleekachtig mylla                               24206    1    40 11536/14000
79} Sand och moojordh                                       23878    1    39 7168/14000
80}
81}                                                                                                                        
                                                           Summa    209737    14    54 13272/14000

82} Höölandet bestar af samfält slått utj backar
83} och diupa dahlar innom åkerhagen mehrendels
84} en jordemohn nembligen leera sandblandat    177543    12    38 2408/14000     26
85}                  
86. Peer Olufssons slått wydh Skansiön                  15868    1    7 6602/14000         2
87} Twenne Per Olufs slåttar i skougen wyd
88} pass 2500 alnar ifrån byn                                  5838    -    23 7048/14000        1   20   
                                                             Summa    214881    16    20 1456/14000    29    20 
NotaBene 89.
90. Een tract innom åkerhagen af hårdleera en
    dehl dugligh till åker.
91} Twenne backar med biörck och ahl öfwerwäxsta
92}   steniga och odugliga.
93. Häst hagan neder emot Elfwen odugligh till
    någon slått doch godt muhlbete.
Till dess byiar äre ey andra tilliggiande com-
moditeter vndantagandes et notwarp på Stora Öhn
wjdh Elfwen mehrendels förskurit willia och Öfwer-
gårdzboerna tillägna sig samma warp, hwar
om de annu stå i twist. Hwad öfrigt fin-
nes i skoug och andra tillfällen är an-
noterat på Gographice chartan.

Nota Bene 89. Ett odugligt stenigt och medh skoug öfwer
wäxst äng Hogesta änget kallat nedan
för byn slätt ingen wäxst

Hummelgårdar wyd Giälne
1}                             375                 
2} Pär Olufsson        144
3}                            169

(Text på kartbilden:)
Hogesta notwarp
Sten och sandöhr
Ångerman åhn
Notwarpet Öfwergårdz öhrarna

Scahala ulnarum

Här taga kiyrkio ägorna wydh
Öfwergårdz åhn
Öfwergårdz och Önsta qwarnar 

Hogesta
Önsta
Öfwergardh
Giälne
 


 __________________________________
1 17 och 18 troligen fel för 16 och 17, eftersom 18 upprepas nedanför