X2_058

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Byhlsta och Tresta byar vthj Ångermanland och Soleteå sochn
Affattat den 4 Augusty Anno 1693 af

Byhlsta by hafwer af ålder skattadt 52 5/8 sädes-
landh sedan åtniutit förmedlingh 16 sädesland att alle-
nast i behåll blifwer 36 5/8 selandh. Heela byn hafwer
nu för tyden 5 åbor den första Peer
Hansson skattar 6 1/8 sedeslandh den 2dre
Peer Swensson 6 ½ sädeslandh den 3die
Peer Bengdtsson 6 ½ sädeslandh de 4de
Peer Olufsson 8 3/4 sädeslandh 5te
Comminister Herr Johan Fisk 8 3/4 sädeslandh.

Alla byägorna liggia innom een
gierdzlegårdh och befinnes effter
noga afmätningh och vträch-
ningh i åker in alles quadratalnar
á 14000 quadratalnar tunnlandet
283506 quadratalnar 20 tunnor 14 336/14000 kanna
hwilker åker effter des dugligheet
på fölliande sätt nummereres och
beskrifwes nembligen
Numero                            quadrat    tun-    kannor
                                           alnar      nor
1} Ler och sandmylla         110437    7    49 10472/14000      
2}
3}
4}
5}
6}

7} Leera                           111101    7    52 5056/14000
8}
9}
10}
11}
12}

13} Hårdh och skåttlera   35926    2    31 9856/14000
14}
15}
16}
17}
18}

19} Sandh och moojordh  26042    1    48 2352/14000 
20} Linde                                                                       
                        Summa    283506    20    14 336/14000
Här öfwer specificerade jordh
är effter proportion af skatten
vthrächnadt, att den första
Peer Hansson äger 3 tunnor
21 2/3 kanna 2dre Peer Swensson
och den 3die Peer Bengtsson
som hafwa lyka stoor skatt
nembligen 6 ½ sädeslandh hwar-
tera tillhopa 7 tunnor 10 5/8
kanna den 4de Peer Olufsson
och den 5te Comminister Herr Johan
Fisk äfwen medh lyka skatt 8 3/4
seland hwar, tillsammans 9 tunnor
37 3/4 kanna. Summa 20 tunnor 14 kannor
21}
22} Änges wallen som heel och hållen
23} består af åkerrenar små
24} sänka dahlar med brant back-
25} kar innom åkerhagen är berächnadt till  236451    16    49 11256/14000

(Text mellersta spalten:)
Hööwäxsten för detta åhret pröfwades
effter inbergningen och befans in alles i
hårdwaldzhöö och hära tillsammans
28 palmar 2 alnar cubik

26. En tract odugligh dehls af hårdh leera
med små biörkskough öfwerwäxst, wååt
och sänker.

Hummelgårdar till Byhlsta
by
Per Hanson        quadrat alnar    150
Per Swensson                            143
Per Bengtson                            {117}
                                                {49}
Per Olufson                                210
Herr Johan Fisk                         170

27. Strandbackar emellan åkerhagen och stoora Elfwen

Matthias Busk  

(Högra spalten:)
Tresta by hafwer nuför tyden 3 åbor
den första Comminister Herr Johan Fisk som skattar 8 ½ sädes-
landh den andra Erich Peersson 8 ½ selandh den 3die Erich
Olufsson 6 selandh hwilket giör tillsammans 23 sädes
landh sedan byn för een tydh sedan åthniutit för-
medlingh 10 sädeslandh. All Tresta åker medh ängen
är belägen innom een giärdzlegårdh /doch/ af åthskilliga
jordemohner, som fölliande specification och num-
merer vthwysa nembligen

Numero                                                  quadrat    Tun-    kannor
                                                                  alnar     nor
27} God lera med något mylla blandat    127224     9        4 12344/14000  
28}
29}
30}
31}} Linde
32}}
33}
34}
35}
36}

37} Blekachtig leer och sand mylla med moo-
38} jordh                                                27884    1       55 7504/14000

39} Skåttlera linde                                    4836    -      19 4816/14000          
40}

41} Röö sand                                            11942    .    47 10752/14000
42}                                                                                                         
                                            Summa        171886    12    15 7616/14000
Foreskrefne jordh
effter proportion på skatten vthrächnadt
grannanrne emellan, bekommer den första och
den andra som hafwa lyka skatt Herr Johan
Johan Fisk och Erich Peersson tillphopa 9 tunnor
4 1/8 kanna den 3die Erich Oluffsson 3 tunnor
11 3/8 kanna Summa 12 tunnor 15 ½ kanna
43. Erich Oluf nyåker af hårdh leera            7341     -       29 5096/14000
                             Summa Summarum    179227    12    44 12712/14000

44} Änges landet altsammans befinnes            }    189988    13    31 13328/14000
45} liggia innom åker hagarna och består een  }
46} dehl af åkerrenar                                     }
47. Ett såttäng ef temmelig hööwäzst innom giärdzlegården }
48} Torra och mosiga backar af skåttleera och     71928     5    7 9968/14000
49} sandh medh föga grässwall                                                                            
                                                    Summa            261916    31    39 9296/14000
Tresta Hummelgårdar
Herr Johan Fisk 1 hummelgård    156
Erich Peersson    1}                    224
                          2}                    143 
Flere tillydande commoditeter finnes
intet till desse byiar, hwarken qwarn-
stell eller fiske watten vndantagande
ett ldstes odugligt notwarp neder
för Byhlsta by i Stoore Effwen hwar
om byboerna liggia i twist om medh
Halsta boerna.
Höwäxsten af åfwanstående ängeswall till
Trästa byn, 23 palmar 17 alnar cubik
50. Stranden nedan för Trästa by åker
51} Odugliga och steniga backar öfwerwäxsta medh
52} små skough
53}

Schala ulnarum

(Text på kartbilden:)

Tresta öhren
Ångerman åhn
Landz wägwn
Halsta by ägor taga wydh
Wästanbäcks ägor taga wydh

Schala ulnarum

_______________________________________________
1 Fel i summeringen?