X2_059

(Rubrik:)
Geometrisk afritning öfwer Långsel Prästebord beläget vthi
Ångermanlands Södre Contract och Solefteå pastorat effte Högwällborne Herr General majorens och landzhöfdingens

Långsel Prästebord brukes af kiörkio
herden utj Soleffteå, ägorna efter prof och mätning fans bestiga
som folljer.

Numero                                         Åkerlandet                        Ängeslandet                    Palmer
                                                     Quadrat Tunnor kannor  Quadrat Tunnor kannor
          Leera                                    alnar                                alnar
1.            6176            24 11/16
2.            6264            25 1/16
3.            3531            14 1/8
4.            6032            24 1/8
5. Linde  2504            10
6.            3262            13 1/16
7.          10781            43 1/8            
8.          14276        1:  1 1/8     
9.            4923            19 11/16
10.          5814            23 1/4
11. Linde 2144           8 13/16
12.          5285            21 1/8
13.          2082            8 3/4              73074    5    12 5/16                                    
            Nyåker af moojord
14.                                                       4444    -    17 3/4
15} Höölandet består af samma jordemon som
16} åkern bär smått hårdwaldzhöö innehåller                             36249    2    33:
17}

18} Dito af samma jordmon och ringa gräswäxst                    54073    3    48 4/16
19}
20}
21}

22} En myräng jordmon af leera innehafwer                             25668    1    46 11/16
23 innom nya åkerhagen skarp slått af föga
    wärde innehåller                                                                   4034      -    16 1/8
Hööet der af in alles                                                                                                       7
                                          Summa    77518    5    30 1/16    120024    8    32 1/8        7
24. Gårdztompten innehåller     2578 quadratalnar
25. En kalfhaga innehåller        2992
26. Molund med tallskoug bewäxit och myr-
    ländt der ibland, odugligt.
Skougen till detta Prestebord består af någorlunda muhlbete,
timber, jertzell, stör och vedbrand till nödtorfften, flere lägen-
heeter fins intet, af åkerjorden trädes ½ part åhrligen och är
mycket fråstnämbt så att säden ofta af kiölden skada.

Christopher Christopherson Mört

(Text på kartbilden:)
Långsel åhn

Scala ulnarum