X2_060

(Rubrik:)
Geometrisk affritning öfwwer
Myre by beståendes af 6 skatte crono
hemman jämwähl öfwer ett crono ödes hemman Främerkrånge
wydh nampn som deene by häfdar under sig för effter stående
skatt, belägit utj Ångermanlandz Södre Contract och Reesilla
sochn afmätt och ransakat åhr 1693 af Nills Spohle

Siählfwa byen skattar förtyden fölliande sädesland nembligen
A. Hindrick Pärsson skattar i bohlby ägorna        12 sehland
B. Enkian Hustru Margreta Abrahamsdotter        5 3/20
C. Enkian Hustru Dordya                                    6 13/20 sehland
D. Oluf Nillson skattar här i byen                        3 7/20
E. Pähr Nillson skattar                                       9 11/20
F. Enkian Hustru Margreta Johansdotter            6 3/10 sehland
                                                        Summa 43 sehland

Notarum Explicatio

    Till denne by fins åker af 4 slagz jordmohner,
    En dehl består af
    god bärande ler-
    mylla till heela
1. byen                        2    23
2. Medelmåttig bä-
    rande lera till
    heela byen             10    25
3. Sanjord medh godh
    matjordh oppå som
    och någorlunda
    kan skattas för
    medelmåttig jordh
    hälst när watt-
    net i åhn intet
    förmyckit flöödar
    och upstiger då all
    des fetma eller giöd-
    ning lätteligen bort-
    rinner, Bestiger
    till tunlandhtahlet
    till heela byen
    af denne jordh        7    1
4. Än fins till denne
    by åker af skott
    eller flottlera som
    i wåt åhr är
    mycket skadelig
    men elliest i tork
    åhr wysar sig
    fruchtsammare
    och innehåller
    till heela byen
    af deene jorde-
    mohn till                4    6
    Af desse förestående jorde-        Tunnor    Kappar
    måhner hafwer wahr gran-
    ne uthj effter skatten och sloss
    altså hälften af före stående
    summa till åhrligt uthsäde.
    Enskylte nyåkerar af uth-
    marken uptagne nembligen
5. Hindrick Pärsson häfdar en
    lytn nyåker af skottlera                    -        7 1/4
6. Enkian Hustru Margreta Abra-
    hams dotter har och en nyå-
    ker af skottlera                                -        4 3/4
7. Pär Nillsson brukar ny
    åker af skottlera                              -          5 1/4
8. Jämbwähl enkian Margreta                                                            Tunnor   kappar  parmar
    Johans dotter häfwdade ny åker af skottlera till                                    -            7                       
                                                                                           Summa       25      15 1/4
                    Engerna
    Denne byes besta engh är belägen inom åkerhagan och
    består af sådanna jordemåhner som siälfwa åkren, be-
    löper åker höö till heela byen nähr 10 ½ sehlandh fåhr 6 palmar 9 18/43 alnar
                                                                                                             25        2        26
9. Hindrik Persons enskyllte slottes swedior af uthmarken
    uptagen, dess jord består af skottlera medh ahlderskoug uppå in-
    nehåller effter mättningen                                                                     5        1        1 3/4
10. Enkian Hustru Margreta Abrahamsdotter medh Oluf Nillson
    häfda en slottes swedh till hopa des jordh består
    af skottlera med ahlder skoug bewäxte bekommer höö öfwer alt        1        16        10/27
11. Enkian Hustru Dorotya brukar enskylt en slottes swed af lyka
    natur till jordemohner som förestående                                                -        22        3/27  

(Text i högra spalten:)
12. Pär Nillson hafwer och en slottes sweg
    af samma beskaffenhet som förestående                                            1        7        8/27
13. Än brukar enkian Hustru Margreta
    Abrahams dotter en enge swed bestå-
    endes af skottlera medh ahle skoug                                                    2        21    22/27
14. Än hafwer enkian Hustru Dorotya med
    Oluf Nillson Per Nillson och enkian
    Hustru Margreta Johansdotter ett
    slottes landh till samman som be-
    står af en skarp ahlder backe, och
    kan högst bekomma höö till alle parterne                                        3         4        3       
                                                                                                          39       9        32 9/27
15. Är och en qwarn bygd i en lyten
    bek som hörer under byen doch fo-
    ga wärt att rächnas hälst som
    becken sellan håller watten
16. Är en tegellung som byen nyttia till
    husbehof. Fiske fins med noth kun-
    na brukas i åhn warmed under-
    tyden kan fångas någon lax men sellan.
 
(Text nedtill i högra spalten:)
Numero                                                                  Tunnor  kappar    parmar     
    Beskrifning öfwer
    Främsta Krånge ödes-
    hemman detta hemman be-
    fins ey wara bebygd
    uthan häfdas af åthskillige
    grannar i Myre by som
    nu förtyden skatta till-
    sammans för bemälte ödes
    hemman 3 ½ sehlandh. Detta hemmans
    rätta åker är för des hög-
17. ländiga och magra jordh skull
     för långlige tyder sedan öde-
    lagd och häfdas förtyden till
    engh, kan kasta af sig hårdh-
    walls höö öfwer alt                                                  1        31 ½        1
Numero
18. Jthem hafwa äges mannerna uptagit nedanför gamble öde-
    åkren en nyåker af skottlera, som innehåller                        5 1/4           
                                                                                   2        5 1/4    
19. Än fins till detta hemmanet en landteg till Elfwen wilken är be-
    lägen iblan Myre bohlbyes åker män särdehles Jllumine-
    rat med rödfärga, betåendes af åthskillige slags jorde-
    mohner nembligen en dehl af medelmåttig bärande lera
    dehls skottlera och sanjordh som alt häfdas till åker och
    innehåller af alle 3 jordemåhnerna                             -        7 3/4
20. Des uthan fins /en/ enges backe nedanför gambla åkren som och kastar
    af sig höö i medelmåttige åhr till                               8        20        2 20/27
                                                                                 11        1        3 20/27
Här under hörige skoug häfdas oskifftat medh Myre byskoug
som sees på skougz cartan

Schala ullnarum

(Text på kartbilden:)
Stran ägor mötha
Ånger- man- land- åhn
Omnäs ägor mötha
Gåsnäs ägor taga emoth.
(Text vid inägomarken:)
Enges wall
Enge swedh
Enges wall
Strand räflar
Myre åker
Enges wall
Sydhenges wall
got enges land
Byene - tompter
Myra by
got enges land
Enges wall
hög backe
Slätt öde- åker
Åker-giärde
Betes wall
Krånge-engen
Backe medh biörk och gran
Strand räflar
Enges-wall
Myre åker
Betes wall
Enge swedh
Betes wall
Enges wall

Resilla Prästegårdz ägor

(Text till höger i skogsmarken:)
myre
Skoug
nödwändigt muhlbete
Enge swedh
Enge swedh
Enge swedh
Myre byes medh Krånge skougs-ägor

(Text på skogskartan till vänster, först runt om:)
Stran ägor taga emoth
Omnäs ägor stöta emoth
Gåhsnäs möther
Resilla kyrkia
Resilla Prästegård
Resilla Prästegårdz ägor mötha

Schala ullnarum

Bergig mark
Skrynt bete
torr talle moo
Myre med Krånge - skougs ägor
tall och gran skoug
nödtorftigt muhl bete medh lyten rödningz skoug
mose
gran ahl och biörk skoug
något muhl bete
Biörk och ahl skoug
Myre by