X2_061

(Rubrik:)
Goemetrisk afrytning öfwer
Stran by beståendes af 2:ne skatte krono
hemman, men bebohs medh 4 grannar, belägin uthj Ån-
germanlandz Södre Contract och Resilla sochn afmätt
och ransakatt Anno 1694 af        Nills Spohle
Denne by skattar för tyden fölliande sädes landh
Enkian Hustru Karin eller des arf-
wingar skattar                                7 sehland
Jackob Olufzon                             7 sehland
Erick Jonson har                            6 1/4
Michell Jonsson                             6 1/4       
                                                    26 ½ sehland

Notarum Explicatio

Till denne by fins 4 slagz jorde-        Tunnor  kannor  Parmar
mohner nembligen
1. Medellmåttig bärande lermylla        3        7 ½
2. Stark lera                                      2        21 ½
3. Miähla jordh eller gran san            3        31
4. Skottlera                                      1        25 3/4
                                                       11       21 3/4
J wilken öfwanstående jord wahr
åboe har effter skatten och sloos
hälften af berörde tunlandh tahl till
åhrligit uthsäde
    Till denne by fins åker höö öf-
    wer alt af hårdwalls engh
5. medh sådanna jord mohner
    som siälfwa åkren innehåller,
    bestiger till tunlandh och höö tahlet
    nähr 7 sehland får        Så blif-
    wer till heela byen åker höö
    af                                                 15        16            3
6. Engen som är belägin nedan
    för åkren består mäst siälf-
    wa botten af skottlera och
    någre stäns kan finnas nå-
    gon san blanningh, och är den-
    ne engh mycket medh ahle och
    gran skoug öfwer wäxt den
(Texten fortsätter i högra spalten:)   
Numero                                                            Tunnor  kannor  parmar
    de ey kunna af rödia hälst som engen är
    högt belägin wahr före skougen i torck åhr
    kan giöra någon swallka, bestiger till
    tunlandh och höötahlet af samma engh doch in-
    räcknadt alle oduglige backar och skoug
    landh som ey för des myckna skoug kan sepa-
    reras, till heela byen höö in alles fåhr                36        16         14
7. Jtem Gullborgz engen kastar af sig småt starr höö till
    heela byen i åhr och då åhn intet mycket flödar    -         18 1/4    2 3/27
                                        Enge swedior
8. Erich Jonsson och Mickell Jonsson häfda en enge-
    swedh samfält och 
Numero
    lyka mycket wahr,
    beståendes af lerjord
    något syd belägen
    Bekommes höö öfwer
    alt af                                                                2        15        2 1/4
9. Enkian Hustru Karin
    eller dess arfwingar
    medh Jacob Olufzon
    hafwa en enge swedh
    till sammans och
    lyka mycket wahr i
    samma swedh, bestå-
    endes af stenig och skougj lerbottn
    och hårdwalls höö, denne swedh
    är belägen medh figguren på skougz
    cartan, Bekommes höö af denne
    swedh till både                                                1        30        8/27
                                                                         57        9 1/4    25 11/27
10. Fins och till denne by 2 stycken sqwal-
    teqwarnar som allenast kunna
    hafwa sin gång wydh höst och wåhr
    då watnet som högst upstiger,
    Humblegård fins fuller med några
    tiog stänger anlagt men synes ey kun-
    na löhna mödan, Fiske af intet
    wärde warken i åhn eller i Stran
    siön på skougen belägin, skougnas
    duglighet är beskrifwen på skougz cartan

Schala ullnarum

(Text på kartan:)
Höfwen byes ägor mötha
Stran skougs ägor
Backe medh stubbar uppa
Hård walls eng
Backe
Enges swed
Stran engen gran och ahle skoug
Enges wall
Enges wall
oduglig backa
Enges wall
hårdwalls eng af swediagt mark
Stran åker - giärde
Stran by
Stran engen gran och ahle skoug
Enges wall
Enges wall
Stran skougs ägor
Myre ägor
humps
Gullborgz engen
Ångermanlan- åhn
Ulnäs by tager emoth
Myre ägor stöda in till

(Text på övre skogskartan, först runtom:)
Byallmenningen mötha här emoth
Höfwen ägor stötha här intill
Omnäs ägor mötha
Myre ägor mötha här emoth

Tall skoug
heel bergig mark
ringa muhl bete
Tall och gran skoug  
här fins någorlunda gott muhl
Tall gran och biörk skough
någon rödningz skoug
Nödwändigt muhl bete
gran och tall skoug
något muhlbete
Stran by

Schala ullnarum