X2_062

(Rubrik:)
Geometriskafrytning öfwer Gåsnäs by
Beståendes af 3 små skatte crono hemman belägna uthj Ånger-
manlandz Södra Contract och Reesilla sochn afmätt 693 /och/ förfärdi-
gat Anno 1694 af            Nills Spohle

Notarum Explicatio

Numero                                                                                    Tunnor  Kappar  Parmar
Denne byes proportion sålunda nembligen
Hans Erickson skattar föryden á 24 sehlandh på hemmanet 4 9/10 sehlandh
Oluf Nillson skattar förtyden                                3 4/10 sehlandh
Hindrich Persson hafwer effter proportion            4 7/10 sehlandh
                                                            Summa    13 sehlandh    
Till denne by fins åker af 2ne jordemohner
1. Något lerachtig jordmohn                                                            -        30
2. Sanjordh mehrendehls men på några ställen
    lytet diupare matjordh innehåller öfwer-
    alt af denne jordh                                                                         6         5   
    Uthj desse desse förestående jordemåhner hafwa
    alle grannarna effter proportion
            Nyåkrar under byen
3. Hans Erichson hafwer nyligen uptagit en åker in
    om åkerhagan des jordh består af san                                          -        3 ½
4. Oluf Nillson intagit nyåker uthom åkerhagan af
    skottlera                                                                                      -        2 3/4
                                                                                                        7      9 1/4
                Engerna
    Slåttesparkarna som in om åkerhagan beläne
    äre till jordmohn af sådan natur som åkren, med
    små buskar och skoug bewäxt bekommes höö
    af alt det som in om åker hagan är begrepit till
    hela byen                                                                                    11        18        7
5.  Gåhsnäs engen består af hårdhwall uthj wilken 
(Texten fortsätter i högra spalten:)
Numero                                                                    Tunnor  Kappar  Parmar
    eng samptelige gran-
    narna äre dehlach-
    tige effter proportion
    och är bewäxt
    medh alder skoug
    bekommes höö öfwer alt                                              8        20        4
6. Än är ett engh
    af samma beskaf-
    fenheet som före-
    stående som och
Numero
    samptelige grannarna äger uthj effter skatten
    och bekommes höö till heela byen effter mätningen        6        10        3
    Enge swedior som war och en serskilt häfdar
7. Dito häfda samptelige grannarna en lytn
    swed tillsamman af slyk beskaffenheet
    som före stående höö öfwer alt                                     -        21        ½
8. Hindrick Person innehafwer en slottes swedia
    som består af hård wall medh ahle skoug bewäxt           2        -         1
    Oluf Nillson brukar slotes swedior serskilt 3 stycken
9. Den första består af någorlunda god och
Numero
    jämn wall
    hälst när hoon
    något bettre
    af rödies höö
    efther medel-
    måttige höö
    åhr                                                                                3        9        2 1/8
10. Den andre be-
    står nästan
    af samma be-
    skaffenheet
    doch mehra
    öfwer wäxt
    med ahle skoug
Numero
    som är engen till så myckit bättre hiälp                        1        31        5/8
11. Den trydie är strax wjd byen belägin som allenast
    kan kasta af sig                                                           -        26        1/8
    Hans Erichson häfwdar slottes swedior 3 stycken war af en medh figgur
    och på skoug cartan är belägen desse både som på den-
    ne Geometriske Carta äre af satte bestå af medelmåtig
12. bärande hårdwall den förste kastar af sig                    1        30        1 1/8
13. Den andre                                                                 1        15        3/4
Den som är belägen på skougz cartan bestiger allenast till   1        -        1/8
                                                                                       39        20        20 3/8
Humblegårdh af intet warde, jntet fiske eller fiske wattn eller
andra nyttigheeter mehr än skougz cartan wydare kan
uthwysa.

(Text på kartbilden:)
Ånger-man- lans- åhn
Gåsnäs engen
Gåsnäs engen

Gåhsnäs skougz ägor
enges wall
Åkergiärde
Enges wall myckit med skoug öfwer wäxt
Enges swedior
Gåsnäs skougz ägor
Gåsnäs by
Enges wall
hårdwalls engh
Enges wall
Enges swed
Enges swedia
Bake

Schala ullnarum

Enges swedior

(Text på den övre skogskartan, först runtom:)
Schala ullnarum
Myre ägor möther
Resilla Präste ägor taga emoth
Omnäs ägor stötha emoth på denne sydan
Klåck ägor grändza här in.till
Helgum sochn möther

Talle moo
Gåsnäs by
gran och biörk skough
någorlunda gott muhlbete
Lyten rödningz skoug
Biörn berget
Gåhsnähs kiählen
Tall biörk och gran skough
godh lööf-skough
godt muhl bete
någorlunda godh rödningz skough