X2_063

(Rubrik:)
Geometrisk carta
öfwer Främre Bodwill
Ett enstakat skatte cro-
nohemman belägit uthi Ångerman-
landz Södre Contract och Resilla sochn
afmätt och förfärdigat Anno 1695
             af Nills Spohle

Notarum Explicatio

    Detta Främbodwill            Tunnor kappar    parmar
    hafwer in alles medh
    linder och åker af
    högländt sanjordh nå-
1. got blandat, till                    2            6
2. Engen som är belä-
    gen närmest wydh
    gården består mäst
    af något sydh hård-
    wall af lerbotten men
    myckit stenigh och
    skougwuxen medh
    biörk och ahl innehål-
    ler till tunlandhs sampt
    höö tahlet till                        7        15        2 3/4
3. Den andre engen som
    wydh åhn belägen
    består öfwer alt
    af backugh och hel
    odugligh enges wall
    medh ahl skoug uppå
    som är besta bärgz-
    len för åbon kommer
    till tunnlandh och höö
    tahlet                                  4        10 3/4        1 1/4
(Text i högra spalten:)
4. Een skwalte qwarn som haf-
    wer sin gång gemenligen
5. Elliest fins intet uthrymme
    warken medh skough eller be-
    te till detta hemman
    mehr än på denne geome-
    triske carta synnes, och är på
    siälfwa figguren förmählt
    skougnas dugligheter, flere
    lägenheetter inga.
    Allenast finnes en skougzlan-
    teg till detta hemman som är
    inbegrepin medh Ytter Bod-   
    will skoug och är för den skull
    ingen skillnad emillan desse
    skougar.

Schala ullnarum

(Text på kartbilden:)
Bodwill byes ägor taga emoth
Seell byes ägor möther här.
Österrå ägor möta
Wingenäs by ägor mötha

Enges wall af swediat marck
odugligh
Enges wall medh biörk och ahl skoug
hård walls engh
Främbodwill
Biörk och ahleskougz backar
Backug enges wall
Sten räf-well