X2_064

(Rubrik:)
Geometrisk deliniation öfwer Sor-
te, et enstackat skatte crono hemman som nu
förtyden skattar 7 sehlandh och beboes af Johan Danielsson, belägit i
Ångermanlandz Södre Contract och Resilla sochn afmätt
Anno 1693 af            Nills Spohle

Notarum Explicatio

Numero    Till detta hemman fins åcker af 2ne jorde-    Tunnor kappar parmar
        mohner nembligen
1. En dehl medelmåttig bärande lerblandat san-
    mylla och inhåller                                                        2        26 3/4
2. Den andre jorden består af bahra öhr och sanjor-
    den och bestiger till tunlandhtahlet                               2        12 ½           
                                                                                      5        7 1/4
                Engerna
    Enges wallen in om åkerhagan består mästedehls
    af sanjordh doch finnes fuller på några stellen
    någon lerachtig sanmylla innehåller öfwer alt
    af det som slooss in om åkerhagan                            2        5 3/4        2
3. Lille engen består till jordemohnen af lerjordh mäste
    dehlen men medh lytn sanmylla på backen innehåller
    till tunlandhtahlet                                                      2         3            1 1/6
4. Eng kallas Sorte myra mästedehls af sydh och
    något skoug. Lerjordh doch fins någon sanblandat
    jordh op uth medh skougen inhåller öfwer alt            7        3            4 ½
                                                                                 11        11 3/4     7 3/16
    Elliest fins ganska ringa fiske till denne by
    i skougz siörgarne medh notz fängande doch af
5. intet wärde. Jtem är een lytn skwalte qwarn
    bebygdh hemma wydh gården i en lyten bek,
    som rinner igenom lille engen och kan ale-
    nast hafa sin gång om höst och wåhren då
    wattnet upstiger. Humblegård är fuller
    så här som anderstens i sochnen anlagd
    men till intet /: för des obeqwäma jordhmohn
    skull /: dugligh. Jnga flera lägenheter till detta
    hemman öfrigitt mehr än siälfwa skougz-
    cartan om skougnas godheet uthwysar.

(Text till höger, rubrik:)
Geometrisk deliniation öfwer Rösta by som består af 2ne
skatte crono hemman belägne uthi Ångermanlandz Södre Contract och Resilla
sochn, afmätt, Anno 1693 af            Nills Spohle
                Denne byes proportion
                                                            Sehlandh
Suän Abramsson skattar förtyden             15
Anders Olufson skattar                            11

Notarum Explicatio

Numero    Till denne by fins 4 jordemohner                        Tunnor  Kappar  Parmar
                            Nembligen
1. Sanmylla något sydlänt att hon ofta af watten tager skada    6           -
2. Rödh san jordh öfwer alt medh lindor och åker till               6         17
3. Wåth san                                                                            1         28
4. Bleek sanjordh                                                                    4        30
                                                                                             19        11
Af förre stående jorde måhner är en stor dehl som ey för
des sydländighet skull fins dugligh till åker.
                Engerna
Enges wallen in om åker hagan består till en dehl   
af någon san blandat jordh men mästedehls af bahra
san en dehl myckit tufwigt in håller öfwer alt af det (överstruket)
det som kan brukas till engh in om hagan                                17        16       9 1/8 
5. Biörke engh som består dehls af sydh och tufwigh san blan-
    dat wall inhåller öfwer alt                                                    8        30        4
6. Anders Larssons enskylt engswedh består af wåthlera         1        2        1/4   
7. Swen Abransson enge swedh består af backug sanjordh
    mästedehls och innehåller                                                    -        28        3/8
                                                                                             28        12      13 3/4
Humblegårdh fins fuller men till intet /: för des rin-
ga jordemohn skull dugligh. Fiske fins af intet wärde,
flere lägenheter inga.

(Text på kartbilden:)
Sorte myra
Sorte uthmarck
odugligt landh medh gran och tallskoug bewäxt
Lille engen
Enges swed
Sorte hemman
Tängesta byes ägor taga här emoth
Ångerman-lans Åhn
bake
Bake medh medh (upprepas) biörk och ung tall skoug bewäxt
gran skoug heel odugligh
medh biörk och gran skoug bewäxt
denne Rösta byes vthmark
Enge swedh
Rösta by
Engh medh gran
san backe
backe
Backe medh små stubbar och gran skoug
Biörke engh
Biörke engh
Sten räflar
Sandh bake medh gran buskar uppå
Engen

Schala ullnarum