X2_065

(Rubrik:)
Geometrisk Deliniation öfwer
Moo by som består af 2ne skatte crono hemman be-
lägne uthi Ångermanlandz Södre Contract och Resilla sochn
afmätt Anno 1693 af                Nills Spohle

Denne byes proportion                        Sedeslandh
Anders Larsson skattar fortyden              15 ½
Erich Nillsson skattar                                 6 ½

Notarum Explicatio

Numero                                                                    Tunnor kappar    parma
    Till denne by fins åcker af 2:ne jorde mohner
                    Nembligen
    Till en dehl af medelmåttigh bärande lerjordh
    en dehls och af beblandat sanjordh, bestiger öfwer
1.  alt af gamble åker, af lerjorden till heela byn             9        15 
2. Af sanblandat jordh till heela byn                               2        29
     hwar uthj åboarna hafwa sin andehl efter proportion
3. Anders Larsson häfder och nyåker af medelmåttigh
    bärande lerjordh                                                        -        3 3/4
4. Erich Nillsson brukar ny åker af lerjordh                     -        5
5. Jtem fins i åker af Anders Larssons gamle tompt af
    bahra rödhsan                                                           -         17
6. Har och denne åboe AndersLarsson i häfdh en åker lyc-
    ka som består af skryn sanjordh befins till tunne-
    tahlet af det som är nuwarande i åker till                   -          11 3/4
7. Jnom samma hägn redan ödelagt                             -          24 ½      
                                                                                  14        10
8. Enges landet in om gärdz hagan består till en dehl
    af diupa dahlar medh ahl skoug bewäxt der hoos
    mycket tufwigt till en dehl och besta höö landet
    fins af åkerrenar des enges waller iblan åkrana
    Belöper till tunnetahlet effter 14000 quadratahlnar uth-
    rächnande                                                                23        26 3/4
    Före bemälte tunnetahl kastar af sigh effter
    mätningen gott hårdwals höö till hela byn                    -            -            7
9. Enges wallen på Moo engen består mästedehls af
    jämn hårdwall något måhs lupn innehåller
    öfwer alt till                                                                5        6
    Höö effter mättningen                                                 -        -            2
10. Anders Larssons enskyllte slåttes swedior bestå
11. till grässwäxten af hårdh wall medh någon ahl skoug
    bewäxt och kommer till tunnetahlet                            2        27        2/16
    Höö öfwer alt
12. Erich Nillsson hafwer och slåttes swedier af bac-
13. kugh hårdwall är till tunnelandtahlet                        1        8 3/4        1/16

(Texten fortsätter till höger:)
Numero                                                      Tunnor  kappar    parma
    Starre slått i skougen bekom-
    mes högst till både                                      -            -              2
    Fins och på skougen qwarn
    bygd uthi en å wydh nampn
    Månge mans åhn som kan
    hafwa sin gång åhret omkring
    jämbwähl en öde lagdh som
    Nortanflo man hafft i häfdh
    doch af lyka godh strömm och fall
    som den opbygde, Fiske fins
    här till byn af intet synneligt
    wärde doch hafwer fuller
14. för detta warit 2ne stycken lax
    fiske i Stor åhn men for des
    ringa Jnporterande äre dee wor-
    dne ödelagde, Elliest bruc-
    kar byn ett fiske medh not och
    nätz fängande i fisk siögarna
    på skougen men synnes intet
    synnerligh mödan löhna.
    Anbelägen skougnas duglighet
    synnes best uppå siälfwa
    skougz cartan som ey för des
    stora wydd, har kunnat
    mätas medh den wanlige
    Geometriske schalen wahr-
    före hoon ey medh bohl by-
    cartan connecteras kan, på hwil-
    ken carta man seandes warder
    bredde wydh annat star slottens
    som quarnhusens och des ströms
    beskaffenheet.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Norrtanflo byes ägor möta
denne Moo byes ägor strächa sigh hith in till
Södertanflo ägor emoth på denne sidan

Enges wall
Bägge hemmanen tillhörige
bewäxt medh biörk och ahl skoug der hoos mycket tufig
Nyfälla
Enges wall
Enges wall
engeswall
Enges swedh
Backe medh tall och gran
Moo    -  by
Enges wall
Enges wall inom åker hagan mycket tufig
Enges swedh ahl skoug
Enge swedh
skoug

Ångermanlans åhn

Engesland
öde åker
Enges swedh
En öhö med tall och biörk skoug
Moo-Engen

Mo bys skogs charta finnes
under folie 82

Schala ullnarum