X2_066

(Rubrik:)
Geometrjsk Delinition öfwer
Södertanflo by som består 3ne skatte crono
hemman belägne uthi Ångermanlandz Södre Contract och Resilla
sochn afmätt Anno 1693 af       
            Denne byes proportion sålunda                                               sehlandh
Måns Nillsson skattar nu för tyden a 24 sehlandh på hemmanstahlet    10½ sädelandh
Pär Andersson skattar förtyden                                                           5 1/4
Johan Hansson hafwer                                                                         5 1/4
                                                                                                          21 sehland
                                                                Nills Spohle

Notarum Explicatio

    Till denne by fins 4 slagz jordemohner                   Tunnor kappar    parma
                    Nembligen   
    En dehl af lera medh någon san blandat jordh
    uthi dehls och någon san mylla dehls af bleek-
    sanjordh jämwähl och någon skott lera, af wil-
    ka förskrefne åker måhner samptlige grannarna haf-
    wa sin dehl uthj effter proportion, Blyfwer till
1. tunnelandh tahlet af lerjordh till hela byn                     6        19
2. Sanmylla öfwer alt                                                     3        18
3. Af bleek san till hela byn                                            1        11
4. Skottlera till hela byn                                                          10 3/4
5. Jtem en åker lyka af skougen uptagen som heela byn
    äre lyka dehl achtige uthj effter proportion, jorden
    är af sanmylla                                                                         9 3/4
                                                                                     12        4 ½
                Engerna
    Enges wallen in om åker hagan består till en dehl
    af lerjordh och helfter sanbotten Belöper till tunland
    tahlet af hela trackten som sloos tilljka medh nå-
    gre sanbackar in om samma hägn öfwer alt                 8        4        3
6. Ahlder backen sanler uthi: alla grannerna äro lyka
    dehlachtige effter skatten, består en dehl af skott-
    eller flottlera en dehls af något bättre lerjordh medh
    mycken ahl skoug bewäxt bestiger till tunnetahlet
    öfwer alt                                                                    14        -        5
7. Jtem fins till byn några stycken slottes swdior som
    grannarna häfda efter sehlandhtahlet eller skatten, beståen-
    des en dehl af backug skottlera en dehl af bahra san-
    jordh med myken ahl skoug wäxte, inhåller till tunlandh
    tahlet af samptlige som äre numrerade medh numero
    öfwer alt till hela byen                                                13        8        5

(Text i högra spalten:)
                                                                               Tunnor  kappar    parma
    Enskylte enges swedior
8. Måns Nilsson häfder enges swe-
    jor af sydh lerjordh doch myckit tuf-
    wig och skougj wäll och inhåller                              2        3/4            1
9. Pär Andersson hafwer och en enge
    swedh af lyka beskaffenheet till
    jordemohn san öfwerstånde                                            21 ½        3/4
10. Jtem Johan Hansson häfdar och en en-
     skylt enges swedh af bahra flott
    lera medh ahl skoug uppå                                        1        14            ½
    Hem är och en engh som disputeras af
    Wästan åå doch posideras af Tanflo
    hwilken dispyt på skougz cartan syn-
    nes, bestående, till jordemohn af
    wåth lera och inhåller                                               5        7            2 1/8
    Fins och i skougen star slåt till
    hela byn högst skattat                                             -         -              2   
                                                                                44     23 1/4        19 3/8
11. Fiske nyttias något lyte medh not
    uthj siögar på skougen. Jämwähl
    ett lax fiske bygd i Ellfwen, doch
    af föga inportance.
Humblegårdh finnes fuller anlagdh
till byn men för den obördige jordh ka-
star hon intet af sig, flere lägenhe-
ter inga annat än skougz cartan
wydare uthwysar.

(Text på kartbilden:)
 Norr Tanflo ägor stöta här emoth
Söder Tanflo ägor sträckia sigh hydh in till

Biörck backe
Söder Tanflo åcker
Enges wall
Söder Tanflo by
Ahlder backen
Sten räflar
Enge swedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
enge swedh
Enge suedh
Enge suedh
Ånger-man-lans åhn
Enge swedh
Enge suedh
Sten räflar
Enge suedh
Enge suedh
Sten räflar

Schala ullnarum