X2_067

(Rubrik:)
Geometrisk Deliniation öfwer Hollm
by som bebos af 3nne grannar, tillika medh en
uthjordh som hörer under Södertanflo by hwilken by och uthjordh
äre belägen uthi Ångermanlandz Södre Contract sampt Resilla
pastorat och sochn. Afmätt Anno 1693 af            Nills Spohle

Notarum Explicatio

Numero                                                    Tunnor  Kappar  parmar
    Byens proportion sålunda
                                                sehlandh
    Härman Erichsson hafwer        10 15/16       
    Härman Oluffson har                5 15/32
    Hans Olufsson                        5 15/32
    Föruthan detta har Sörtanfloo byen
    här i by åkren in om giärdes hagan
    sållunda nembligen J den åkren
    öster om Holm by har Tanfloo 1/4
    dehl uthaf så när som af nyåkren
    som fins in om samma hägn hwar
    uthj Tanfloo by intet äger uthj den
    åkren som är wäster om byen har
    Tanfloo 1/8 uthj.
    Åkren öster om byn består af 2nne
    jordemohner nembligen
1. En dehl något lerblandat sanmyl-
    la och innehåller                                            3        6 ½
2. Rödh sanjordh heel skryn innehåller öfwer
    alt på östra sydan byen                                 2        27 3/4
3. Öde lagd åker af samma jordh till
    heela byen som till Tanfloo by                       -        9 ½
4. Åker lycka af skoug uptagen som
     Tanfloo by har sin 1/4 dehl uthj består
    af sanmylla                                                    -        25
    Uthaf öfwan stående tunlandhtahl har
    Söder Tanfloo 1/4 dehl uthj effter sin proportion
    Wästra åkren består af 3ne jorde-
5. mohner, lerblandat sanjord öfwer alt             3        13
6. Skott lera öfwer alt                                      -        24
7. Röd sanjordh öfwer alt i detta giärde            2        6 ½
     Uthi näst föreskrefne åker hafwer
    Södertanfloo 1/8 dehl.
    Dess uthan hafwer Holm by ny-
    åker tillsammans effter skatten,
    in om östra åkre hagan belägen
8. wäst uthj Tanflo inan intet äger
    beståendes af sanmylla och innehål-
    ler till tunlandh tahlet                                    -        12 3/4
    Holm bymäns nyåker
9. Härman Ericksson hafwer nyåker
    af skottlera enskylt                                      -        8 3/4
10. Hans Olufson häfder serskilt nyåker
    af  skott eller flotlera                                    -        28 3/4
11. Herman Olufsson häfdar nyåker
    och af skott eller flotlera till                          -        16 ½
                                                                      15        19
                Engerna
    Östra åkerengen in om giärdes
    hagan består jorden af lerblandat
    jordh doch fins på några stellen
    lytn lerachtigh sanmylla och inne-
    håller öfwer alt till tunlandh tahlet                17        22 1/4        16
    Hwar uthj Tanflo by hafwa 1/4 dehls
    part af förre berörde enges tun-
    tahl och höö parmar.
    Wästra åkerenges wallen består
    till en dehl af skott eller flottlera men
    mästa parten af sandig jordh uthaf denna
    enges wall har Tanflo by allenast
    1/8 dehl uthj och innehåller till tunlandh
    tahlet af det som kan sloos in om
    hagan till                                                    15        17 1/4        8
12. Jtem fins engh som Holm bymän häf-
    da tillsammans effter skattn och
    består af skottlera en dehl af skott-
    lera medh mycken ahl skoug bewäxt
    innehåller till tunlandtahlet                            7        2 3/4        3
     Enskyllt enges swedior till Holm grannar
13. Jtem fins till Härman Erichsson 4 stycken
    enges suedior men 3 allenast på denne
    carta den fierde fins på skougz cartan.
    Alle bestå mäst af skottlera innehål-
    ler öfwer alt                                               5        10 1/4        1 3/4

(Text till höger:)
Numero                                                    Tunnor  Kappar  parmar
14. Hans Olufsson hafwer
    och enges swedier som
    mäst bestå af skott-
    lera medh ahl skoug uppå.
    En af desse enges swedior
    äre belägne medh figurer
    på skougz cartan inhålla alle
    till samman                                                2        31        1
15. Härman Olufson hafwer
    och slottes swedior af lyka
    beskaffenhet som näst före-
    stående. En på skougz cartan
    inhåller öfwer alt                                          4        25        1 ½
                                                                    53        12 ½    31 1/4
    Fiske af intet synnerligit
    doch är i åhn bygd ett lytet
    laxfiske men till intet
16. dugligit, fins 4 stycke
    sqalt qwarnar här till byn
    som Tanflo man är och
    ägande uthi och har allenast
    sin gågn om höst och wåhr,
    Humblegårdh af intet
    wärde.

(Text på kartbilden:)
Denne Hollm byes uthmarck
Norrtanflo ägor taga här emoth
Engh medh ahl skoug
Af swediat marck
Enge suedh
Enge swedh
Enge swed
Enges wall medh biörk och ahl
Ånger-man-lans åhn
odugligt landh
Enges suedh
af suediat mark
Sten räflar
Enge swedh
odugligh bake
Hollm by
Enge swedh
Enge swedh
Enges wall medh ahl skoug
stenigh och måsugh enges wall
bake medh biörk och gran
Enges wall något tufwig
Söder Tanflo möter

Schala ullnarum