X2_0691

(Rubrik, i mitten:)
Geometrisk Delineation öfwer Tängesta by tillika med 2:ne ödes hemman
Berg och Wästan åå wydh nampn hwilka ödes hemman äro i häfdh och
bruuk under berörde Tängesta by, denne by och hemman
belägne uthi Ångermanlandh och Resilla pastorat, sampt sochn och hafwer
Tängesta by syne enskylt ägor i åcker som engh men i skougen fins ingen wiss skillnadh
emellan bemälte by och ödeshemman som bättre på cartan bredde wydh alt annat
notabelt kan sees. Afmätt Anno 1693 af              Nills Spohle         
Siählfwa Tängesta byes proportion sålunda
Littera                                                                                                            sedeslandh
A. Pär Andersson hafwer effter proportion á 24 sehlandh på hemman tahlet        7 3/20
B. Anders Abramsson ibidem                                                                              7 1/20
C. Nills Erichsson hafwer                                                                                    7 4/10
D. Jon Pärsson hafwer                                                                                        7 17/20
E. Pär Pärsson                                                                                                    7 17/20
F. Erich Jsraelsson                                                                                               9 2/10
G. Pär Nillsson hafwer                                                                                        5 8/10                                                                         
                                                                                                                             53

(Text till vänster:)

Notarum Explicatio

Numero                                                                            Tunnor  Kappar  parmar 
    Till denne by fins åker af 3:ne jordemåhner
                    Nembligen
    Ehn dehl af god bärande lerblandat mylla, den andre
    jordemåhn består af syr san jordh som i infallande wåth-
    åhr är myckit swagh, den trydie jordemåhn är af rin-
    ga torr sanjordh som i åhr synes slagit myckit felt
    Jemwähl är af den ahrt i torkåhr som föga lönar
    mödan för bruket, är till tuntahlet af den bästa jorden
1. till hela byen                                                                        12        23
2. Jnnehaller af syr sanjorden till Tängesta by öfwer alt              5         20
3. Än af torr sanjordh till Tängesta ofwer alt                              8        18
4. Jtem är en åker hemma widh byen som består af bahra
    öhrn och intet dugligh till åker, innehåller öfwer alt                2        16
    Af desse förre skrefne jordemåhner hafwa war åboe sin
    proportion. Af åfanstående tunlandh beräcknas hälfthen till åhrligt uthsäde
    Tängesta byes åkerlyckor som äre af bohl byens
    uutmark uptagne
5. Nills Erichsson har en åker lycka af sanjordh och innehåller    -        10
6. Jon Pärsson och Pär Pärsson häfda en lytn åker lycka till ho-
    pa af sanjordh lyka myckit war och lyckan innehåller 20 kappar
    öfwer alt blifwer 5 kappar war belöper                                  -        20
7. Än har Pär Nillsson en åker lyka af sanmylla innehåller           -        3 
                                                                                               29        4
    Desse ofwanstående åckerlyckor äre fuller af uthmarken
    optagne men för deras närbelägna ort widh eller till
    byen hwar af de tydigt giödas, kunna desse till åhrligt
    åker wähl häfdas och beräknas hälften till åhrligit uthsäde
    Engererna sampt swedior och åcker höö: åcker hööet
    fins af 2:ne grässwaller
    Bärande hårdhwall till heela byen af åker hööet in-
8. alles medh engen som är belägen in om åcker hägnen
    af skarp hårdhwall eller helfter san och lerjordh bekommes
    höö öfwer alt                                                                        26        1 1/4    26
9. Engh kallas Enges myra beståendes mäst öfwer alt
    af stärtingz wall doch litet hårdh wall men intet af wär-
    de bekommes höö af denne engh till hela byen lerblandat jordh  7        18        12
    J desse förr berörde enge stycken hafwa samptlige gran-
    narna uthj effter proportion.
(Text i nästa spalt:)
Numero                                                                            Tunnor  Kappar  parmar 
    Enges sweder som äre uptagne af skougen
10. En enge swedh kallas Öster dahlen hwar i fyra granna
    hafwa sin andehl beståendes af tufwigh och backug ler-
    jordh medh ahl skoug bewäxt effter fölliande hafwa
    sin andehl i samma engh doch effter ingen proportion
    Nembligen Pär Andersson Anders Abransson Erich
    Jsraelsson och Pär Nillsson bekommer höö alle tillhopa      2        23 ½        1 1/8
11. Jtem en enge swedh af samma beskaffenheet som öfan-
    stående och hafwa effter sin andehl i berörde enge
    swedh nembligen Pär Andersson Anders Abransson
    Nills Erichson Jon Pårsson Pär Pärsson och Erich Jsra-
    esson och alle lyka myckit war i denne swedh
    Nembligen af lerjordh giör till sammans öfwer alt             1        4 3/4        1 6/8
12. Pär Nillsson häfdar enskyllt en swedh straxt wydh
    näststående af lyka beskaffenheet till jorde måhn
    och gräs wallen                                                                1        31 3/4        3/4
13. Jtem är en enge swedh som befins af samma gräs
    wäxt som de förbygående och hafwa effter fölliande sin
    dehl i samma enge swedh nembligen Pär Andersson
    Anders Abransson Jon Pärsson Pär Pärsson Erich
(Texten fortsätter i nästa spalt:)
Numero                                                                            Tunnor  Kappar  parmar 
    Jsraelsson och Pär Nillsson får till
    samman                                                                             1        19        1 1/8
14. Engh kallas Fahl swedia af torr hårdh
    wall och medh ahlskoug bewäxt uthi den-
    ne swedh hafwer de till höö tahlet alle
    nästan lyka och bekommes på heela byen                          2          29        1 ½
15. Än har Anders Abramsson en lytn sweya kal-
    las Nyp sweya af hårdh wall medh ahlskoug
    uppa får höö                                                                        -        28 ½    1/8
16. Jtem en enge swedh som kallas Qwarn-
    huus seya af hårdh wall som Jon Pärsson
    och Pär Pårsson hafwa tillsammans och
    lyka myckit war af                                                                1        14        3/8
(Nästa spalt:)
16. Jtem Erich Jsraelsson och Pär Nillsson har
    och i samma engh 1/3 af näst före stående tunlandh
    tahl och lyka myckit war af                                                                        1/8
                                                                                                46    9 3/4    44 7/8
    Uthi desse swedior hafwer byen intet
    efter någon proportion.
    Till denne by är ingen humblegård af nå-
    got wärde doch synes fuller det åboerne
    hafwa anlagt sin flit medh humblegårdars
(Nästa spalt:)
   beläggande men för dess obequäma
    jordh som till humblegårdar ey synes
    dugligh hafwer det intet wist någon
    frucht. Jtem är och 3:ne stycka squalt
    qwarnar till denne by hwilka kun-
    na allenast hafa sin gångh widh höst
    och wåhr tyden då wattnet kan upsti-
    ga, det öfwersta qwarnhuset hafwa  
(Texten fortsätter nedtill på fliken:)
Littera
C. Nills Erichsson Jon Pärsson och Pär Pärsson
D. E. det andra eger Pär Andersson Anders
A. B. F.  Abramsson och Erich Jsraelsson, det 3die
G. häfda Pär Nillsson allena, fiske bru-
    kas medh noth emoth hösten då wattnet
    är inte myckit floot, men synes ey lönar
    mödan.
    Hwadh skougen wydh kommer medh der på
    warande skogar synes bettre på siälfwa
    skougz cartan.  
(Texten fortsätter på X2_070

(Text på kartbilden:)
Öfwerkrånge ägor möta
Sorte ägor stöta emoth  
En stridig platz som disputeras af Södertanflo
och Westanåhn åboer hwilken stridigheet man på skougz cartan
tydeligen seer  
Ångerman-lans åhn
Wästan åå ägor sträckia sigh hyth intill  
Loks svea
Anners suea
Brän-swea
Öfwer-Tanwyka
Nytt swedie landh
Tärnwyk-öhren En sten räfwäll som wattnet i wåth åhr plägar öfwer gåå helt oduglig
Härsta-holmen
Lille suea
Tänwyka löten
Sanbak-suea
Enge-suedh

Rösta medh Biörke ägor möta här
Höfwen bys ägor möta här

Quarn huus suea
Gran bake
San räflar uth-medh åhn
Engh inom åkerhagan
Enges wall
Tängesta byes åker giärde
Enges wall
Tängesta by
Skoug af tall och garn
Ringa betes wall
gran backe
Enge suedh
Enges myra
Enge suea
ahlder backe af godh betes wall
ahlder backe
Fahl suea

Enges wall in om åker hagan
Enges wall
odugligh bake
Enges wall
Enges wall myckit tufwig med ahl skoug bewäxt
Här förmenes och Berg hemman har warit belägit
Här förmenes Berg hemman har warit belägit

Scala ulnarum


                      
____________________________________________________________
1 Kartan mycket långsmal, har vid skanningen delats upp i två, X2_069 och X2_070