X2_070

(Text som fortsätter från X2_069, här text i spalten längst till höger:)

Numero                                                                                        Tunnor  Kappar  parmar
                Bergh hemman
    Hwarest detta hemman har warit belägit synnes nästan bygg-
17. ningz tompter på Nummerode höglände backer men nu för tyden
    öfwer alt medh skoug bewäxt att ingen rättelsse efter förra
    detta hemmanets gamble åker kan finnas. Men fins nu för tyden i å-
    ker det som fordom engh till hemmanet wardit brukat och består
    af 3ne jordemohner.
18. En jordh är af sanmylla                                                                1        18 1/4
19. Syr san jorden innehåller                                                              2        2 1/4
20. Sanjordh                                                                                               30 3/4
21. Jtem en åker lycka af bleck san till                                                             7           
                                                                                                        4        26 1/4
22. Enges land in om åker hagan består en dehl af sidh lerachtig
    jordh en dehl bara san, med biörk och ahl skoug inne håller           6        29 1/4        5
23. Bekommes höö af 2ne stycken enges swedior af sanmylla mästedehls 
                                                                                                        3        1 ½        1 1/8
24. En twistigh åker lyka som är i posses under Gryttom af san                    4 ½
25. Jtem en engh swedh som och är i påsses under Gryttom och
    dispåteras, består af lermylla                                                                    27        3/4
    Hwilka strydige platzer man på den Geographiske skougz-
    cartan bredde widh öffrige revisiter tydeligare sees kan
    Jntet fiske af någon consideration. Flere lägenhe-
    ter inga.

            Wästanåå ödes hemman
    Till detta hemmanet fins ingen åker ey eller har man någon wiss
    kunskap om warest gården warit belägen doch hafwer ful-
    ler närmast grannerna en happelsse på 2ne stycken sten-
26. rössor - hwilka rum dee förmena warit byggningztompter
    till Wästanåå men nu alt medh tall skoug öfwer wäxt.
    Elliest fins enges waller på Wästanå ägor af fölliande godheter
27. Engh kallas Lille engen beståendes af lerjordh medh små stub-
    bar uppå och innehåller                                                            3        3 1/4
28. Enges sweden af skottlera                                                                19 3/4
29. Öster lookz engen af sidh wall medh starr höö                        1        30
30. Tänwyks engen af san blandat bottn                                       2         4
31. San back sweya af bara san                                                              27
32. Lille sweya af skottlera                                                                     28
33. Öfwer Tanwyk af medellmåttig lera                                                  23
34. Anners sweya en dehl af lerjordh mäst sandigt                        2        11
35. Brän sweya mäst af star wall något hårdh wall                        3        13
36. Engh kallas Noorr lookn af skottlera mäst                                        23
    Höö öfwer alt hälften hårdh hälften star wall                                                     8   
                                                                                                 16        22        8
37. Jtem ett odugligt laxfiske som föga synes löhnar mödan
          
(Texten på kartbilden redovisas på X2_069