X2_071

(Rubrik:)
Geometrisk Affritning öfwer
Höfwen by bestående af 4 skatte cro-
nohemman belägne uthj Ångermanlandz Södre Contract
j Resilla Pastorat och sochn afmätt Anno 1693 af Nills Spohle
Denne by skattar för tyden fölliande sädes landh nembligen
                                                                                                    Sädes
                                                                                                    land
Capitunen Heming Tydeman här á 24 sädes landh på hemmanet    14 2/29 sehland
Pär Johansson har                                                                         10 115/116 sehland
Enkian Karin Erickzdotter                                                             11 25/58
Johan Johansson har                                                                     14 69/116   
                                                                                                    51 sehland

Notarum Explicatio

Numero                                                                            Tunnor  kappar
    Till denne by fins åker en dehl af lerblandat jordh
    som är giemenligen wähl bärande och bestiger till hela
1. byen                                                                                 17        1
2. Jtem een jordh af lera som är myckit sytt belägen att wat-
    net mäst uthdrager dess feetma belöper af samma jordh
    till hela byn                                                                        1        23 
3. Fins san blandat jordh i åker öfwer alt till byn                     2        13
4. Noch till denne by fins heelt mager och skryn sanjordh till    3        16
(Texten fortsätter under kartbilden:)
Numero                                                                Tunnor  kappar
5. Skott- eller flotlera till byen i åker                            3        20
6. Af spycklera i åker till heela byen                            1        1
                                                                                29        10
    Af förestående åker har wahr
    granne uthj effter proportion
7. Än hafwer Capitänen Hennning Tydeman en
    lytn åker lyka hemma i tompten af
    san blandat jordh som kan rächnas                             Tunnor  kappar  parmar
    för ½ jordh till                                                                -          14 ½
    Af ofwanstående åker sloos helften till åhrligit uthsäde
8. Engh kallas Wäster engen beståendes till en dehl af tuf-
    wigh och skarp hårdh wall en dehl af hiämn wall och
    som denne engh af wattnet under tyden tar skor skada
    hälst nähr det intet snart afflödar, ty är denne engh
    nu effter siälfwa höömätningen, j åhr befunnin wa-
    ra skattat för medelmåttigt höö åhr och innehåller
    till heela byn när 14 sehland fåhr 4 ½ parm                    30        21        16 11/28
    Åker hööt in om åker hagan belöper till hela byen nähr 14 sehland
    fåhr 3 parmar                                                                21        15        10 3/8
9. Öster engen består mäst utaf skarp och myckit torr
    hårdwall doch fins j delderne eller uth medh                                    

(Texten fortsätter i högra spalten upptill:)
Numero                                                                          Tunnor  kappar  parmar
    Bäcken något bättre wäxt hälst nähr flo-
    den i denne Ångermanlandz åhn i rättan tydh
    af faller Bestiger till hela byen höö effter mät-
    ningen i åhr som synnes här kunna skattas för
    medelmåttigt höö åhr, nähr 14 sehland fåhr 1 ½ parm    19        -       5 13/27

    Enskylte enger till denne byen
10. Är een enges hump som Capitänen Tydeman häfwda medh
    Myre man och har Capitänen en halfpart af samma
    hump beståendes af torr san eller hård wall,
    belöper till tunlandhtahlet öfwer alt af den-
    ne humppen så till Tydeman som Myre man                     3        13        1
Numero
11. Capitänen Hemmingh Tyde-
    man har än enskyl-
    te enges swejor af ler
    och san bottn till                                                             3        22        1 3/8
12. Henning Tydeman med sin
    granne Pär Johansson
    har en enge swedh
    till hopa, jorden är af
    skottlera                                                                         6        -        1 3/4
13. Pähr Janson häfdar
    enskylte enge swejor
    7 stycken mäst beståendes
    af skottlera medh
    ahlder skoug uppå, inhålla                                              3        6        1
Numero
14. Enkian hustru Karin Erichssdotter
    häfdar enskylte slottes sweyor af
    skottlera dehls och någon sanjord, medh
    skoug bewäxte inhålla                                                    5        22    1 ½
15. Jahn Johansson hafwer och enskylte slot-
    tes sweyor af samma beskaffenhet
    som näst stående doch något bättre jord
    och innehålla till tunlandh och höötahlet
    alt effter mättingen                                                        6        6        2 1/4
                                                                        Summa    99        9        41 1/4 parmar

(Text nertill t.h.:)
Fins jnge qwarnar eller qwarnställen till denne by
Humblegård till 40 eller 50 stänger wahr åboe men intet
nyttige. Fiske nyttias lytet i åhn medh not som och i siö-
ar på skougen doch intet af någon consideration.
Skougnas dugelighet ses på skougz cartan.
Flere lägenheeter inga.

Schala ulnarum

(Text på kartbilden:)
Höfwen byskoug
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge swedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
Enge suedh
odugligh bake

Backe
Enges wall
Enges wall
Rösta ägor stötha in till
backe
Enges wall
Wäster engen
gran backe heelt sandigt
Sten räfwell
Hård walls engh
Hård walls engh
Höfwwen
Enges wall
Enges wall
Höfwen åker giärde
Enges wall
Sydh och odugligt landh

Ånger-man-lans- Åhn
Tängesta byes ägor mötha
Omnäs ägor taga emoth

Torr och odugligh backe
heel tor och odugligh san backe
Sten räflar
Enges wall
backe
Stubb suedia
Hårdwalls eng
Öster engen
En skarp backe
bewäxt med gran skoug
Sydh enges wall
Sten räflar
Myre humpen
gran bake

Omnäs ägor taga emoth
Stran byes ägor möta här emoth

(Text på skogskartan på fliken:)
By allmenningen möther
Tall och granskoug
Bergig mark
Nödwändindigt muhlbete
ung biörke skoug
Stran siön
gott muhl bete
Skoug af tall och gran
Talle moo
gran biörk och ahl medh någon rödningsskoug
måse
Knapt muhl bete
Biörk hälla
Höfwen by
My(re?) humpen
Tängesta med Berg ägor mötha
Omnäs ägor taga emoth

Stran ägor stötha här in till

Schala ...(skada)