X2_072

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Omnäs by, Jämwähl
öfwer ett crono hemman Grytom benämpt, wilket crono ödes hemman
härtills allenast en granne eller enkian Hustru Malin Påhlsdotter
i Ommenäs, serskilt skattat före, siälfwa byen bebos af 3ne
grannar, och är denne by och hemman belägne uthj Ångermanlans
Sodra Contract och Reesilla sochn, afmätt och refwat 1693 men
renoverat och förfärdigat Anno 1694 af        Nills Spohle

Omnäs byes proportion är förtyden sålunda nembligen
Enkian Hustru Mahlin skattar här i byen            9 Sehlandh
Pähr Erichson skattar                                        5 ½ Sehlandh
Rawald Johanson har förtyden här i byen         2 ½ Sehlandh
                                                        Summa    17 Sehlandh
Enkian skatar allenast för Grytom    1/4 Sehlandh

Notarum Explicatio

Till denne by fins 4 slagz jordemohner                                        Tunnor  kappar
1. En dehl är af san medh lyten mylla uppå och innehåller till byn     6        5 3/4
2. Alt det öfriga består af bahra san dehls huit som rödh och syr
    san hwilka jordemohner synnes skattas för en jord i anseende till
    godheten och innehåller till hela byn af desse jordemohner            5        12
(Text i högra spalten:)
Numero                                                                                                             Tunnor  Kappar  parmar
3. Jtem är och en nyåkers lycka som alle grannarna ähre dehlachtige uthj
    effter skatten, består af miähla jord och bestiger sig till tunlandhtahlet öfwer alt    -        26 3/4           
                                                                                                                            12        12 ½
    Des föruthan hafwa grannarne nyligen uptagit små åkrar wahr
     och en serskilt för sig, nembligen
4. Enkian Hustru Mahlin hafwer nyligen uptagit åker som består
    af skottlera och innehåller                                                                                                12 3/4
5. Rawald Johanson har och uptagit in om samma hägn åker                                                2
6. Pehr Erichson hafwer och uptagit en lytn åker in uthj en lyten enge
    swed först nu i åhr, men är hälläre dugligh till engh än som till åker
    medels des siddländighet och considereras /allt så/ för enges land hälst som han
    der till lärer nyttias, synnes kunna kasta af sig höö då hon bättre
    blyr wallat                                                                                                        -        13        6/27
7. Än hafwer Rawald Johanson nu rätt nyligen uptagit en lyten åker
    hemma wydh gården af sanjordh                                                                      -        1 3/4           
                                                                                                                           -        29 ½     6/27
    Enges slotten in om åker hagan är af samma jordhmohn som siälfa
    åkren, och bekommer höö till heela byen                                                           4        2        6  
8. Omnäs engen betsår mäst af släth och i tork åhr skarp hårdhwall,
    en dehl något backug medh ahle skoug bewäxt bekommit höö efter
    mättningen till hela byen                                                                                   12        13        8
9. Än fins en enge swedh som samptelige grannarna hafwa uthj                             1        1 3/4      1
                Enges swedior /som/ häfdas serskilt
10. Enkian Hustru Malin hafwer en lyten enges tompt af hård wall                        -        19 1/4    6/27
11. Rawaldh Johanson innehafwer en enge swed som mäst bärgas medh
    ahle lööf, kan bekomma höö                                                                            -        23 ½      4/27
12. Pähr Erichson hafwer och en slottes swea af samma beskaffenhet som näst förestående
                                                                                                                           -        19        4/27
13. Än har Pehr Erickson en lytn slottes swea wydh
    Qwarn åhn af hård wall                                                                                   -        20 3/4    5/27
    Kan och  finnas lytn starr slott i skougen
     Nembligen till heela byen                                                                                -        -              2     
                                                                                                                         19        25 1/4    17 19/27
Numero
14. Pehr Erichson äger ser-
    skilt en lytn sqwalte
    qwarn i en lytn bäck
    som allenast rinner
15. höst och wåhr, de an-
    dre grannarna hafwer
    tillhopa en qwarn
    straxt wydh förestående
    bygd, och af lyka
    beskaffenhet, fiske
    fins allenast ett
    warp i åhn wydh en-
    gen som under tyden
    gifwer någre laxar
    när den tyden är han
    fångas, humblegårdh
    af intet warde ey
    häller andra condi-
    tioner mehr än skougz
    cartan wyser.
    ??? skillnadt emillan
    Omnähs och Grytom skoug


(Text på kartbilden, först runtom:)
Höfwen ägor stötha intill
Ånger-man-lans åhn
Strann medh Myre byägor
taga emoth
Berg ägor mötha här emoth
Omnäs skougs ägor
Gåsnäs ägor

Enge swd
Talle moo
Enge suedh
Omnäs by
Enges wall
odugligh
Enges wall
Enge suedh
Enge suedh
Enges wall
Omnäs åker giärde
Tort moland
Omnäs engen
hård-walls eng
Grytum åker
Engeswall
Enge sued
Enge suedh

Schala ullnarum

(Text på skogskartan:)
Schala ullnarum
Höfwen ägor möther
Myre ägor taga emoth

Bärg ägor taga emoth på denne sydan
Hellgum sochn gräntzar emoth
Gåhsnäs ägor stöter här intill

Omnäs by
Gran och biörk skoug
gott muhl bete
Bergs siön
godh rödnings skoug
Omnäs med Grytoms oskiftade skoug
Biörnberget
Skoug af tall gran biörk och ahl
gott muhl bete
någorlunda godh rödnings skoug
Tall och gran skoug