X2_073

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Norrtanflo by som består
af 5 skatte crono hemman hwilka effter höga öfwerhetens nådigaste befallning äre
till alle lägenheter refwade, belägne uthj Ångermanlandz Södra Contract
Resilla pastorat och sochn rensakat och afmätt Anno 1693 män renoverat 694
                                                            aff Nills Spohle
Denne by skattar förtyden fölljande sädeslandh
                                                            Sehlandh
Iwan Erson skattar
förtyden 24 Sehlandhh på hemmanet    6 7/8
Pehr Ahransson skattar                        5 5/24
Herr  Hans Unaeus har                        6 13/24
Phillip Nillsson                                    7 13/24
Nills Ersson                                        5 5/6
                                            Summa    32 Sehlandh

Notarum Explicatio

                                                Tunnor  Kappar
Uthj denne by fins förtyden
ett orichtigt tege måhl så i
åker som enger wahrföre är
wydh skiälfwa afmätningen
affttat wars och ens äges
mans förtyden häfdade tegar
wilket enär det emot bye
männernas inkiöp och sehlandh tahl
blyfwer jämfördt befins
till dee som mästa sehlandh tahlet
hafwa lyten eller på somblige stäl-
len ingen förmohn för de som
mindre sehlandh tahl skatta ty är
fördenskull rätta gamla åkren
som engerna wahr god
och sämbre jorde mohn tillhoo-
pa räcknadt wilket sedan effter
ett nytt tege måhl och en rätt
proportion wahriom tillmählt
blyfwer så wyda som ingen af
byemännerna kunna framte
någre gamla kiöpe breef eller skiähl till
dehras förmohner.

Till denne by fins åker af                                            Tunnor  Kappar
3 slags jordemohner nembligen
1. Sanblandat jord medh någon klap-
    persten uthj någorlunda wähl
    bärande till heela byen                                              5        1/4
2. Skottlera och spyklera som syn-
    nes ey wara så fruchsam
    som förestående är tunlandh
    tahlet till heela byen                                                 2        3 ½
3. Den ofriga jordemohn in om åker
    hagan består öfwer alt af röd och mehren-
    dehls groof sanjordh wilken mehrendehls
    och serdeles i tort åhr är heel swag och skryn
    jord mohn innehåller till heela byen af denna jord     10        17 1/4  
                                                                                  17        21
    Byemännerna häfda och nyåkrar som wahr och een
    serskilt optagit af uthmarken nembligen
4. Swen Erickson häfdar små nyåkers stycken på 2ne ställen                parmar
    wilka till jorde mohn bestå af sanmiähla jordh som
    nähr hon wähl hafdas är tämmeligen wähl bärande
    belöper till tunlandh tahlet af både desse hans nyåkrar   -     5 3/4
5. Pehr Ahranson hafwer och nyåkrar in om samma hägn
    som förestående och af samma jordmohn                    -      9 1/4 
6. Än brukar Pär Ahranson en lyten nyåker af rödh san
    jordh wahrs innehåld är                                              -      1 1/4
7. Philip Nillsson hafwer och af uthmarken optagit en nyåker
    wahrs jordh består af skottlera och innehåller            -        7 ½               
                                                                                  18    12 3/4
                    Engerna
    Engen som är belägin in om åkerhagan består till jordemohn
    af samma beskaffenhet som åkren men på skottleran
    bewäxt medh ahle skoug bekommes hårdwalls höö i åhr
    som här kan rächnas för medelmåttigt höö åhr till hela
    byen af                                                                    31        24
8. Engh kallas Galtrygg engen som består af hårdh wall medh
    ahl skoug uppå, denne eng kastar af sig höö i medelmåttige åhr
    till heela byen                                                             18        6        9
9. Engh kallas Brubäckz engen beståendes dehls af hård- dehls
    och till 1/4 dehlen stärtings wall denne engh fins på åtskillige stellen tuf-
    wigh och medh ahle skoug bewäxt bestiger höö i åhr till heela byn af
                                                                                    5        10        3 21/27
10. Än häfda samptelige grannerna een lyten enges backe wydh åker hagan bestå-
    endes af skarp hårdwall medh ahl skoug uppå kastar af sig höö öfwer alt af
                                                                                    -        21 3/4    20/27
    Byemännerna hafwer och af skougen serskilt wahr för sig inkräktat enges
    slotter som föllier nembligen
11. Swen Ersson häfdar till hopa medh sin granne Pähr Ahranson slåttes
    täppor på 2ne ställen både bestå af medelmåttig bärande hårdh wall
    och innehåller den första 4 tunlandh 18 kappar den andra 21 kappes landh
    wilka kasta af sig höö till både ägesmännerna som äga lyka mycket wahr af
                                                                                      5        7        4
12. Pär Ahranson innehafwer een engestäppa serskilt af hård wall
                                                                                      -        26 ½    5/27
    Commenister Hans Unaeus inne hafwer små enges täpper på 3 stellen
13. Den första innehåller              1 tunna    29 1/4 kappar
14. den andre innehåller till                    10 ½ kappar
15. Den trydie belöper till             1tunna  19 kappar
    Wilka alle bestå af hårdwall medh ahl skoug uppå och kasta af sig tillhopa
                                                                                    3        26 3/4    2 9/27
    Philip Nillson innehafwer 2ne stycken enges slotter willka både bestå
    af medelmåttig bärande hårdhwall wahrs innehåld blyr af den
16. första till                                         4 tunnor 3/4 kappar 
17. den andre belöper tunlantahlet till    7 tunnor 26 kappar
Wilka kasta af sigh höö i lagom bördh till                    11        26 3/4    5 3/27

(Texten fortsätter uppe till höger:)
18. Nills Ersson häfdar serskilt enges täppor 5 stycken
    alle bestå af ringa bärande hårdwall wilka kasta
    af sigh höö enär de till tunlandh tahlet och höötahlet
    blyfwa tillhopa rachnade                                            5        10 3/4        2 3/27
                                                                                    82        31 ½        52 7/27
19. Hwadh skougen wydhkommer så fins på honom
    gott muhlbete sampt någon rödnings skoug,
    timmerfång och wedskoug rykeligen. Fiske nyttiar
    denne by i siögarna på skougen medh noot
    och nätz fängande dock ringa dugligt
20. Elliest är och på desse ägor i Ånger-
    manlandz åhn ett laxfiske som
    serdehls taxerat är hwilket i
    fiskelige åhr kan gifwa någon
    nytta af sig jämte stadgan
21. Jtem een sqwalteqwarn som om
    hösten går. Humblegårdh af
     intet wärde
    Flere lägenhe-
    ter inga.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Hollm ägor mötha
Södertanflo ägor stötha här emoth
Ånger-man-lans åhn
Moo ägor taga emoth
Norrtanflo skougs ägor

Enges wall
Betes wall
Enges wall medh ahl skoug bewäxt
Enge swed
Betes wall
Enges wall
Enge wall
Betes wall
Enges wall
Enges wall
Enges wall medh ahle skoug uppå
odugligt landh
Sanräfwäll
Enges wall
odugligt

gran och tall skoug
gott muhlbete
höga backar medh gott muhlbete
gotth muhlbete

Enge swedia
Enge swedh
Enges swedh
Enges swed
Enges swedh
Enges swed

gran och talle backe
Enge swedh
Enges swed
Enges swedh
ung gran medh någon tall och biörk skoug
gott muhl bete
gott bete
Enges swedh
Enge sued
Enges swedh

Schala ullnarum

(Text på skogskartan:)
Skiällie siö skählet 
By-allmenningen mötha

Lygatu byägor
Lyden sochn stötha här intill
Hollm ägor mötha
Södertanflo ägor taga emoth
Moo ägor taga här emoth

Skillie siön
sanck moose
mosse
Baak siön
tall skoug
Skoug af tall och gran
Kiärna
Någon rödnings skoug
Tiolm sion
ringa muhl bete
tall gran och biörk skoug
här fins och någon rödnings skoug
nödwändigt muhl bete
Skough af tall och biörk
Biästa broen
Här fins något muhl bete
Talle moar
Kåhlmo skiählet
intet muhl bete
Biörk och ahle skoug
gott muhl bete
Norr- tanflo by

Schala ullnarum