X2_074

(Rubrik:)

Geometrisk Carta öf-
wer Wäster råå by som
består uthaf 2ne hemman
Desse äro belägne j Ångerman lands
Södre Contra[c]t och j Resilla församling,
Afmätt Anno 1693 af Nills Spohle

Notarum Explicatio

Numero
    Denne byes proportion
    Pär Erichsson i ostra gården skat-        Sehlandh
    tar förtyden                                            9 7/10
    Tolfman Pär Jonsson hafwer                   6 10/17
                                                                 16 selandh
    Åkren här wydh byn fins af 3ne slag
    jordmånerna äre till en dehl af me-
    delmåttig bärande sandblandat
    lermylla blyfwer öfweralt
1. till byen af myllan                                                           1    30

Numero                                                    
    Sanjordh medh små klappar                                    Tunnor  kappar
    sten och någre små bränne
    skiähl uthi innehåller öfwer
    alt medh det som är i Lyc-
2. kan till                                                                         7        2 1/4
    Den 3die jorden består af syrsan som under tyden    tunnor kappar parmar
    är myckit swag män hälst uthj infallande wåt
3. åhr sår öfwer alt af denne jordh till                              2        17 3/4           
                                        Summan på all åker är            11        18

                    Engerna
    Engen som ligger in om åker hagan består mäst af
    hårdh wall myckit skougj medh ler och san bottn och
    kastar af sig effter mättningen i åhr som synnes war-
    da ett medelmåttigt höö åhr till heela byen                    26        11 ½      20
                Rås engen
4. Mycket medh ahl skoug och backar öfwer lupen bekom-
    mer höö öfwer alt till heela byen                                   5        11            8
                                                                                     31        22 ½        28
    Enskylte swedior till Pär Jonssons hemman
    Äro 6 stycken alle bestå af tufwig och skougj hårdwall
    och kastar uthaf sig höö som fölljer
5. En lytn engh swedh strax wydh giärdet                        -         9        1/8
6. Ny swedia                                                                  -        28        ½ 
7. Än af Stor Brän swedia höö till                                    1        -          1 1/4
8. Dito af Å swea                                                           1        5         1/8
9. Jtem af Röön swea                                                     1        18        ½
10. Än af Lerbäck swea                                                            23        3/8       
Alle desse sweder äre af skougen intagne och be-
lägne som figguren wtwysar

(Texten fortsätter upp till höger:)
Numero                                                                                    Tunnor  Kappar  parmar
    För uthan detta häfwda Pär Jonsson j en swedh hoos
11. sin granne kallas Kohlhuus swea som kastar af sigh hårdh-
    walls höö till både                                                                      1        4        1 1/16
    Nyåkers dahlen fins af san bottn, bekommes höö till heela byn    3        22        2   
                                                                                                    5        26        3 1/16
                Pähr Erichsson serskilte swejor
12. Stor sweja                                                                             -        30        1 1/16
13. Lill Brän swedia                                                                    -        12           1/16
14. Storå swedia                                                                         1        25         3/4
15. Ny Rön swedia                                                                      -        21         3/4 
16. Rön sweja                                                                             1        3           7/8
17. Wingnäs sweja                                                                      -        28        1 1/4
18. Lill Åswea                                                                            -        21 ½        3/8
                                                                                                  6        12 ½        5 1/8
Desse förestående swedior ähre och uthaf skougen upta-
gne doch för långelige tyder sedan.

(Texten fortsätter under kartbilden t.h.)
 Numero
19. Fins och till denne
    byen 2ne stycken små
    sqwalte qwarnar
    i becken bygde doch
    synnes dee intet län-
    gre kunna hafwa sin
    gång eller nyttias än den
    tyden då wattnet
    som mäst flödar.
    Humblegårdh fins ful-
    ler af begge gran-
    narne wara anlagt
    men synnes sellan
    kunna gifwa någre
    marker humble till
    wahr dehra grannen
    Jntet fiske af något
    synnerligt wärde doch
    bruckar åboerne
    något i siögerne
    medh nätz fängande.
    Wadh skougen wydh
    kommer synnes
    best på siälhlfwa
    skougz cartan.
   
(Text på kartan:)
Röön swea
Stor brän swea
Stor å swea
Å swea
Röön swea
Röön swea
Här fins och någorlunda torfftigt bete
Skoug af gran tall och biörk sampt ahle
gott muhlbete
lill brän suea
Stor swia
bake
backe
tall och gran skoug
Lill å swea
Wingnäs swea
Kohlhus swea
...?
Nyswea
Lerbäck suea
                                                               
Sandh moar
Resilla Gräfte ägor taga emoth
Nyfälla
Sandh backe med tall och gran uppå
Rås engen
gran och ahl skoug
Enges wall
Ångermanlan åhn
Wingenäs ägor möther
mycket skugig enges wall
oduglig backe
Enges wall Engeswall med någon ahl skoug
Sandh moar
Enges wall
Wäster råå
Enges wall bewäxt med ahl skoug
Öster råå ägor möta

Schala ullnarum  

(Text på skogskartan till vänster:)
 By-allmenningen möther
Resilla Prästegårds ägor stöta här intill
Wingnäs ägor mötha
Öster råå ägor stötha här emoth
Talle moar och bergig mark
Skrynt muhlbete
tall och någon biörk skough
Nödtorfftigt muhlbete
någon rödnings skoug
tall gran och biörk skoug
gott muhlbete
tall gran och ahle skoug
någon rödnings skoug
gott muhl bete
Biörk och ahle skoug
Wäster Råå by

Schala ullnarum