X2_075

(Rubrik:)
Geometrisk deliniation öfwer
Öfwerråå by beståendes af 3ne skatte
crono hemman, belägin uthj Ångermanlandz Södre Contract
j Resilla sochn, afmatt och ransakatt Anno 1693 af
                                                    Nills Spohle

Notarum Explicatio

Littera         Denne byes proportion sålunda nembligen
A. Oluf Person skattar förtyden á 24 sehlandh på hemmanet      12 32/51 sehlandh
B. Hans Olufson skattar förtyden                                                 8 6/51 sehlandh     
C. Pehr Olofson hafwer                                                              9 47/51 sehlandh 
                                                                                Summa        30 2/3 sehlandh

Numero                                                                                            Tunnor    kappar
    Till denne by fins åker af 4 slag nembligen       
    En dehl består af sanblandat mylla som här
    mästedehls är wähl bärande, der hoon rätt blyr
    häfdat, dehls af öhr och högländt sanjordh, dehls och
    någon syrsandh, af desse 2ne jordmohner är syrsand bäst,
    serdeles när infallande torkår förekomma, jämwähl
    fins åker af spicklera
                                                                                                            Tunnor  kappar  parmar  
1. Blyfwer af denne sandblandadhe jorden tunlandh tahlet till hela byn      6        20
2. Af syrsanden till heela byen öfwer alt till                                               6        1
3. Spicklera öfwer alt till heela byen                                                                   27 ½
4. Sanjorden innehåller till hela byen                                                                   24
Af förestående jordemohner hafwa alle grannarna
sin andehl uthj effter skatten

    Byens uptagne nyåker in om åkerhagan
    Hans Olufson hafwer uptagit små åkerstycken af enges wallen som
    för des sidhlendigheet skull är beqwämahre till engh än
5. till åker och belöper allenast till                                                          -        5
6. Pähr Olufson hafwer och uptagit åker belägin strax hoos
    förestaende och är derföre af samma beskaffenheet innehåller            -        5 ½
    Olof Person häfdar sin der emot hafwande anpart till eng                                               8/27
    Föruthan detta hafa bymännerna nyåkrar uthom åker
    hagan nembligen Oluf person innehafwer nyåker af rin-
    ga och skryn sanjordh till                                                            {
7. Hans Olufsons dehl inneåller till tunlandh tahlet                            { 2        1
    Per Olufsons dehl effter proportion                                             {                       
                                                                                        Summa    16        20
                    Engerna
    Engen som ligger in medh åkren, och in om en hägn be-
    står mästedehls af hård walls engh, dehls och någon stär-
8. ingzwall bekommes höö af hård wallen till heela byen
    med rener och alt det                        tunnor  kappar  parmar
    dugligt är att slå i åhr
    effter mättningen                                21        15            10
9. Af stärtings wallen
    till heela byen
    effter mätningen                                 3        6 ½            3 18/27

Schala ullnarum

(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero                                                        Tunnor  Kappar  parmar
    Dess uthan hafwa bymän-
    nerna inkräktat slottes swedior
    på skougen af fölljande godheeter
    Samptelige bymännerna häfda
    slottes swedior på åthskillige stellen
    nembligen
10. Lille Ådahls enges sweja består öfwer
    alt af skarp och stenig hårdwall be-
    kommes höö i medelmåttige åhr till                -            26        11/27
11. Stoor Dahls sweye engen består af
    något skougwuxen hårdhwall kan
    bekommas höö till heela byen                        3        26        2 3/27
12. Galte ryg enges sweja består och af sam-
    ma wall som näst stående kastar af
    sig höö till alle grannerna                                3        22        2 4/27
13. Sanåhs enges swedia kastar /och/ af sig
     hårdhwalls höö bewäxt medh ahle
    skoug in alles                                                 1        3 3/4        1

(Texten fortsätter nederst till höger:)
Numero                                                                                Tunnor  Kappar  parmar
14. Herrhuus enge sweya består dels af något backug wall doch öfwer
    alt hård walls gräs                                                                  4        4 ½        3 20/27
15. Tå sweya engen består uthaf heel skarp och ringa hårdwall
    som högst kan kasta af sig till heela byen                                  4        5 ½        2
16. Dess uthan äre och 2ne stycken intagne enges swedior under byen som
    medh figguren belägne på skougs cartan, beståendes af hårdwall
    med ahle skoug uppå innehåller tillsammans på heela byen      1        22 3/4     1 24/27
                                                                                                44        3            27 7/27
    Alle desse förestående äre tydh efter annan af skougen uptagne
    wahr uthj alle grannerna nu effter ingången förlykning ähre
    effter dess proportion jntresserade.
Numero
17. Än häfdas under byen 3ne stycken sqwalte qwarnar war af en
    nembligen den som är bebygd wydh Bodwill skillnaden har mehrendehls
    sin gång hela året, de 2ne öfriga har allenast sin gång
    wydh höst och wåhr watnet, Humblegårdh af intet wärde,
    Wadh skougen wydh kommer så är der på medelmåttigt
    muhl /bete/ lyten rödnings skoug rikeligh fång och wedskoug och är
    emellan denne by och Bodwill en desputerlig råskillnadt
    wilken sees på cartan wahr inom är begrepin en enges #
(Texten fortsätter till höger i mitten:)
18. # Backe af 19 kappar widh
    som för detta förmehnes
    warit i posses under
    denne by men inte än
    lageligh ifrån wunnin
    och som denne strydig
    heet wydh skattläggnin-
    gen lährer komma
    till ett sluth ty will
    man icke yttra eges män-
    nernas åstundan.

(Text på kartbilden:)
San åhs swea
Galtrygg swedia
Bake
odugligh bake
Bake
Härr huus swedia
Bake
Bake
Bake
Backe
odugligt land
Tå swedia
Backe
Stor ådahl swea
Österrå byskoug
Wästerråå ägor stötha här emoth
Lill Ådahl swea
Skough af ung tall och gran men ringa bete
Nödwändigt muhlbete

Hård walls engh
Öster Rå by
Skougj sua
Enges wall
Enges wall
Enges wall
Åker giärde
backe af skarp hårdh wall
odugligh gran bake
Hård walls engh
Enges wall
Ångermanland åhn
Wingnäs ägor taga här emoth
Backe med gran och ahle skoug bewäxt
Enges wall
Stärtings wall
gran bake heel oduglig
Heel skarp engh
Främbodwill ägor mötha

(Text på skogskartan till vänster, först runtom:)
Byallmenningen tager här emoth
Wästerråå skougs ägor stötha här intill
Wingnäs ägor möther
Främbodwill ägor möther
Bodwill byägor taga emoth på denne sydan

Bergit land bewäxt medh talle skoug
tall och gran skoug
intet muhlbete
ringa betes wall
Österrå by skoug
Storrå
Denne ort är bewäxt medh tall gran biörk och ahlskoug
wahr af skougen tiänar till timmer fång och wedebrand
gott muhl bete på sombliga ställen
Beck Kroken
ringa lööf skoug
Bodwill by
gott muhl bete
Let svedie dahlen
Österråå by

Schala ullnarum