X2_076

Geographisk carta öfwer Moo bys som
Kronge ödes hemmanet till lyka medh Sorte
hemmans skoug till samman connecterade,
belägne uthi Ångermanlandz Södre Con-
tract och Resilla sochn afmätt Anno
1693 af     Nills Spohle
A. Den röda färgen uthwiser Moo by skough
dess godheet synnes best på siählfwa
figguren beskrifwen.
B. Eller den guhla färgen wisser Krånge
ödes hemmans trackt, wahr till förtyden
ey fins mehr än en lytn enge swedh der
på kan bergas hårdh walls höö    1 parm
Fins och på bemälte ödeshemmans ägor 3 stycken
sqwalt qwarnar som kunna hafwa sin gång åhret om kringh.
Elliest är fuller någre fiske siögar
på ödes hemmanets ägor, men synnes intet
stort kunna löhna mödan, Skougnas
duglighet synnes på figguren
C. Den bruna färgen uthwiser Sorte
hemmans skough.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Norr Tanflo ägor taga emoth
Söder Tanflo ägor möta här
Wästanå ägor taga emoth
Rösta ägor stötha här emoth

(Vänstra ägoskiftet:)
Talle moo
Mosse
Kiärna
Timmer moo
Timmer skoug till huus behof
Fremmer Lommen
Skiön såg1, som huus timmer skoug
gran och biörk skoug
gott muhlbete
Här fins någon tiänligh swedie skoug
Gott muhl bete
Moo quarn huus
Moo by
3ne stycken squalte quarnar

(Text i mittersta skogsskiftet:)
Talle moo medh berg myckit öfwer lupen
Norre Lommen
Biörk och ahl skoug
öhen
Tonings siön
Skoug af biörk och ahl
gott muhl bete
Eng af hård wall

Ångerman-landz åhn

(Ägan till höger:)
Talle moar
Liten siö
Skoug af biörk tall och gran
gott muhlbete
kiährna
1 1/4 stolpe
Brekobeken
Sorte hemman

Schala ulnarum
________________________
1 Fel för skoug?