X2_079

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Wingenäs
by beståendes af 3ne skatte crono hem-
man jämbwähl öfwer Klock skatte crono hemman Måns Johanson
Här i byen tillhörigt denne by och enstakote hemman belägne uthj
Ångermanlandz Södre Contract och Resilla sochn afmätt
Anno 1694 af        Nills Spohle
Denne by skattar förtyden fölliande sädeslandh nembligen
A. Måns Johansson skattar här i byen 4 ½ sehlandh
B. Pär Johanson skattar                      4 ½ sehlandh
C. Lars Påhlsson skattar                     9 sehlandh
                                                        18 sehlandh

Notarum Explicatio

                                                                                        Tunnor  kappar  parmar   
    Till denne by fins åker af 3ne slag nembligen
1. Sanjordh medh något diup matjordh och synnes som lytet myllach-
    tig                                                                                     3        13
2. Hwitt och rösan lyka myckit af wart slaget heelt skryn        8        24 3/4           
                                                                                            12        5 3/4
    Af förestående jordh måhner hafwer war åboe uthj effter
3. Lars Påhlson hafwer nyåker af ringa sanjord till                 -         2 3/4
    Engen som är belägen in om åker hagan består öfwer
    alt af hård wall medh san botten blifwer höö till hela
    byen in om åker hagan med renar och skougsparker öfwer alt
                                                                                            16        9        7 ½
4. Engen som heela byen brucka uthj effter skatten består
     till en dehl af lerjordh en dehl af bahra san botten wahr
    uppå wäxer godt hård walls höö, men myckit ringa bäran-
    de. Bekommes höö i samma engh till heela byen i medelmåttige
    höö åhr                                                                            8        7        3 ½
(Texten fortsätter under kartbilden till vänster:)
Numero                                                                             Tunnor  kappar  parmar 
    Enskylte slottes swedior af skougen uptagne nembligen
5. Måns Johansson har slottes swedior serskilt 5 stycken
    wahr af en medh figgur är belägin på skougz caratan, alle bestå
    af hårdwalls engh medh ahlder skoug bewäxt innehålla
    öfwer alt effter mätningen och den inrächnat som på skougzcar-
    tan är afsatt                                                                        4        24        1 1/4
6. Än har Måns Johanson och Pär Johansson en enge slott
    till hoopa af lerjordh, något bättre bährande bekommes
    höö öfwer alt af denne swedh hälften till war åboe               2        14        1
7. Pär Johanson har och ser skilte enges swedior 3 stycken af samma
    beskaffenheet till höö wallen och jordemohnen som öfwan-
    stående, kastar af sigh höö af alle hans swedior                    2        19       ½
    Den andre engeswedian som Pär Johanson häfdar samfält
    medh Måns Johansson är för detta beskrifwen
8. Lars Påhlson häfdar och enskyllte slottes swedio 4 stycken 3 är
    här på denne carta medh figgurer af satte men den fierde är
    på skougz cartan belägen, desse engees swedior bestå en dehl
    af någon san blanning hälst den som wydh åhn är belä-
    gne dehls och af bara lerbotten alle bewäxte medh ahle
    skoug, wahrs lööf denne by bruckar bärga. Bestiger till
    höö och tunlandh tahlet af alle 4 swedior                            4        25        1 3/8 
                                                                                             39        2        15 1/3
9. Fins och till denne byen i en bäck bygder en squalte
    qwarn som allenast kan hafwa sin gång wydh
    höst och wåhren då wattnet flodar
(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero                                                                          Tunnor  kappar  parmar
    Humblegård är fuller anlagt men för obe-
    qwäm jordmohn intet fruchte bahr, Fiske
    fins intet här till byen, Skougens dugligheet
    synnes på figguren, Flere lägenheeter inga

    Description öfwer Klook hemman
    Denne åbor Måns Johansson skattar för
    tyden för detta hemman                3 ½ sehlandh
    Till detta hemman fins mäst en slagz
    jordemohn uthj åkren doch är ett lytet styke
1. Sanjordh som synnes warda lytet blan-
    dat, innehåller                                                                    -        14
2. röd san i åker /med lägder/ till detta hemman öfwer alt       3        2
3. röd san mycket skryn och odugligh ödelagdt                      -        6           
                                                                                            3        22
    Åker höö in om åker hagan af sådan jord
    som åkren något bättre j dehlderne af                                3        18        2
4. Klocks engen är bewäxt medh biörk
    och ahl skoug, beståendes af lerbottn,
    dehls något skottlera fåhr höö effter
    matningen                                                                        12        4        ? ½
                                                                                           15        22        6 ½
(Texten fortsätter nere till höger:)
Numero
5. Jtem är och i en bäck bygde 3 stycken små
    sqwalteqwarnar som allenast kunna haf-
    wa sin gång wydh höst och wåhr wattnet
    af wilka qwarnställen åboen förunt de
    2ne stycken till syne nähr belägne grannar att
    häfda och nyttias Elliest fins icke till detta
    hemman warken humblegårdh eller fiskewattn
    doch är fuller humblegårdh anlagt men
    till intet dugeligt Skougens nyttigheeter
    är att se på skougz cartan.

Schala ullnarum

(Text på kartbilden:)
Resilla prästegårds ägor möta
Wästerråå ägor taga emoth
Tall moo
Klåk hemman
Tall moo
odugligt land
Enges wall
Klåk åker
odugligt
Ånger-man-lans åhn
Klåk engen
högt kulle
Wingnäs engen
Klåck skoug
Enges swea
Enges swedh
Enges swed
Enges swea
Wingnäs by skougs ägor
Sten räflar
Sten räflar war uppå wattnet undertyden upstiger
Enges wall
odugligh landh
bake
Wingnäs åker giärde
Enges wall öfwerwäxt med biörk och gran skoug
Enges wall bewäxt medh biörk och gran
Enges wall
Wingnäs by
Enges swed
Enges swed
backe
backe
Enges swed
backe
enges swed
odugligt landh