X2_080

Littera                                                                    Tunnor  Kappar  Palmar
Beskrifning öfwer öfwer Yttersehl crono-
ägor wilke äro belägne i Resilla Pastorat
och sochn afmätt Anno 1694 af
Detta Yttersehl har i fordna tyder legat i skatt för 11 sehlandh
wahrest dette Yttersehl i fordna tyder warit bebygdh
förmehnes af de gamble att det hafft sin byggnning-
A. tompt på den ort som är littererat medh A: dehrest
och synnes lyknelse qwar efter skorstenerne, jämwähl
och skiönias af gamble dyken der sammastädes att åkren
der wydh legat, wilket gambla åkerstycke nu af eges-
männerna häfdas till eng beståendes af medelmåttig bärande
hårdhwall som medh biörk skoug är bewäxt och kastar af
sig förtyden höö                                                        4        30 3/4        2 18/27
B. Brukas och 2ne stycken enges täppor ett sycke ifrån gamble åkren belägne
och består af medelmåttig bärande hårdhwall som kastar af sigh
höö tillhoopa                                                             2        1            1 4/27
C. Är en lyten enges täppa som består af hårdhwall medh biörk skoug
uppå wilken kastar af sig i lagom bördh höö till          1        8 ½            25/27
                                                                                8        8 1/4        4 20/27
Och kan fuller på någre små ställen uth med åhn finnas små
rödnings platzar som till engh kunde rödias,
D. Fins och på desse Yttersehl ägor och för dess starndh i åhn bygdh
3ne stycken laxe fiske wahr af det melersta bäst är och wydh
mackt hålles som wydh fiskelige åhr är een godh hiälpreeda i
uppehället för eges männerna.
E. Wadh här under hörige skoug wydh kommer så fins på honom
godh betes mark någon rödnings som lööf skoug timmer fång
och wedh skoug rikeligen.

(Text på kartbilden, runtom:)
Resilla prästegård ägor möther
Wäster Råå ägor taga emoth
Wästerråå by
Österrå by
Österrå ägor stötha intill
Främbodwill ägor mötha
Sehl by med Sueye hemman
Sueye hemmans ägor stöta emoth
Krukom ägor i Edh sochn möther här emoth

Wästeråhs ägor i Edh sockn taga emoth på denne sydan

hsnäs1 ägor stötha här intill

(Text inom vänstra ägoskiftet:)
Klåck hemman
Här fins små rödningzställen iblandh
nödwändigt bete
Klåck skougs ägor
Skoug af gran biörk och ahl iblandh något tiänligt rödningzland
Gåhsnäs kiählen
tall och gran skoug
Wytthelles fäbodswall
Ringa bete
hel bergug mark
Denne ort bewäxt medh tall gran och ahl skoug
ringa bete
Storrå
(Text i mellersta ägan:)
Wingnäs by
Skoug af biörk ahl och gran wahr iblandh fins godh rödningz skough
Tall gran och ung biörke skough
någon rödnings skough
gott bete
heel bergig mark
gott muhl bete
måse odugligh
måse eller tiarn odugligh
Wingnäs by skoug
måse heel sanck
måse
tall och gran skough ringa bete
tall gran och någon biörke skough
Ahl och gran skoug nödwändigt bete
Gammalt swedie land
(Storrå)

(Text högra ägoskiftet:)
Bergug mark
skrynt bete
Yttersehl - skougs - ägor
gott muhlbete
Förshälla
gran biörk och ahl någon rödningz skough
kors huggin tall
Gran tall biörk och ahl skoug wahr iblandh fines tiänligh rödningzskoug
Wingenäs måse
kiärn
torfftigt muhl bete

Schala ullnarum

_____________________________ 
1 Trasig kant