X2_082

(Rubrik:)
Geometrisk Deliniation
öfwer Moflo by beståendes af 4
skatte crono hemman wilka äro belägne
uthj Ångermanlans Södre Contract
Reesilla Pastorat och Lyden sochn desse
hemman effter höga öfwerhetens nådigaste
förordning äre till åker engh skoug
och andra conditioner afmätte och reef-
wade Anno 1694 af
denne by skattar förtyden föll-
jande sädesland
Michell Markusson har            8 1/6
Jon Nillsson                            11 5/2
Hans Erichson                         8 1/6
Johan Nillsson                        6 3/24
Hans Mauritzsson                   6 3/24
                                Suma    40 sehlandh

    Notarum Explicatio

Numero                                              Tunnor  kappar
J denne by fins 6 slags jordmohner
1. God bärande lermylla till hee-
    la byen                                                 1        29
2. Lerblandat jord som och fins någor-
    lunda bärande till hela byen
    innehåller                                            4        31
3. Sanjord något lytet myllachtig till
    heela byen                                            7        7
4. Stark lera som och är medelmåt-
    tig bärande bestiger till tunlandh tahlet    2        30
                                                                            Tunnor  kappar  parmar
5. Skott eller flottlera som j wåth åhr
    slor mycket feel innehåller                                    1        29
6. Bahra rödsan, under tyden mycket ofruchtsam     5        30
    Uthj desse förestående jordemohner äga samtlige grannarna effter proportion
7. För uthan detta hafwer Jon Nillson med Mikel Markuson en ny
    åker till hoopa beståendes af gran rödsan af hwilken de äger lyka
    mycket wahr af                                                    1            3 1/4
                                                                               25        31 1/4
        Engerna
    Enges eller slottes parkarna som äre belägne in om åker hagan
    bestå af sådan natur till jordemohner som siählfwa åkren
    och belöper sig öfwer alt af det som dugligt är att slåå, effter
    mätningen i åhr som här synnes warda ett fruchtsampt höö-
    åhr, till heela byen höö                                        25        15        39
8. Lill engen består af heel backig och skougug enges wall war af
    åboerne nembligen uthaf ahle löfwet hafwa sin mästa bärgsel,
    Denne engh medh 5 stycken effterfölljande ähre för des af lägenhet be-
     lägin med figguren på skougs cartan, uthj wilka enger alle
    grannarna hafwa sin andehl effter skatten såwähl som i före-
    stående Lill eng bekommes höö i åhr effter mätningen till
    heela byen af Lill engen                                        2        28        2 16/27
(Texten fortsätter högst upp till höger:)
Numero Bratt sweya af samma beskaf-
    fenhet som förestående, höö till byn                    1        16        1 7/27
10. Stoor engen består enpart af
    jämn och slät hårdwall endehl
    af backug och med ahle skoug bewäxt
    wall höö in alles till hela byen                              6        3        12 ½
11. Tall swedia befins af samma god
    het som till engen höö till hela byn                        2        3        2 3/27
12. Kihl engen befins på somblige stellen
    något släth dehls och något medh
    ahl skoug bewäxt som i tork åhr så myc-
    ket betre
    swalkar
    den släta
    walln in-
    nehåller
    af denne
    engh höö
    till byen                                                            2        20        4 9/27
13. Myr engen
    bestå en
    dehls af
    syd enges
    wall doch
    hård wall
    en dehl
    och bac-
    kug wall
    medh ahl
    bewäxt
    innehåller
    till hela
    byen                                                            1        5        2 9/27
    Uthj desse förestående enger hafwer alle grannarna j som föran-
    mählt är.
                Enskylte enges swedier
14. Jon Nillson hafwer en lyten enge swed hemma wydh åker hagan
    hwar på bärgas hård walls höö och är bewäxt med ahl skoug, som
    mycket hielper des wäxt hälst i torck åhr.                                              -        20 1/4        1 ½
    Än har Jon Nillsson med sin granne Mikel i des ny åker höö landh till     -        20/27                   
                                                                                                              42        14 1/4        66 10/27
    Humblegårdar fins fuller, men synnes ey kunna kasta utaf sig så
    myken humbla som han i fordna tyder här i byen giort, oachtat
    wadh flyt åboerne der till anwanda, dock kan wahr dehra åboe
15. nu berga någon marker. Fiske eller fiske watten fins intet mehr
    än ett lytet laxestånd i åhn bygd som på skougs cartan synnes

denne by nyttiar på Krånge ägor 2ne
stycken sqwalte qwarnar som hafwer
sin gång wydh höst och wåhr.
Skougäns duglighet sees på skougs
cartan.

Schala ullnarum

af Nills Spohle

(Text på kartbilden:)
Moflo skougs ägor på denne sydan
Skougs ägor
Mooflo skougs ägor

Stenig enges wall
oduglig
oduglig
Moflo by
Sydh enges wall doch wähl bärande
Skarp enges wall
Biörk backe
Mooflo åker giärde
något stenig enges wall
tufwig enges wall
Sidh enges wall
Enges wall
Sydh doch god enges wall
detta ferr warit åker dugligh till engh
odugligh
Enges wall
Enge swed
Hård walls engh
Biörk och tall skoug
Enges wall