X2_083

(Rubrik:)
Geometrisk afrythning öfwer Södermoflo Crono ägor wilka för
tyden icke bebygde äre eller af någon brukas, uthan är en ödesjordh som till fören-
de legat i skatt för 7 ½ sädeslandh belägit i Ångermanlandhs Södra Contract
Resilla Pastoret och Lyden sochn, afmätt och förfärdigat Anno 1694 af

Desse Södermoflo crono ägor fins förtyden icke wahra af skilde ifrån
Krånge bohlby mehr än wydh åhn medh en lyten bäck, men skougen
är ifrån Krånge by skoug icke medh någon rå eller hermelstr af skildh
och förmehnes af gammalt att detta Södermoflo då det warit bebygdh skulle
hafft sin bygningztompt på ett tort och skarpt molandh som nu medh stoor
tallskoug är bewäxt wilken ort littererad medh A dehrest åkren i fordna
tyder warit.

(Text i övre fliken till vänster:)
Littera                                                                        Tunnor  kappar  palmar
            Enges landet
    Södermoflo gambla enges
    landh är nu förtyden
    mycket af biörke
    skougen öfwerwäxt
    doch synnes på åth-
    skillige ställen huru
    store wegr? att eng
    i förre tyderna wa-
    rit, wilka oheter
    och dess godheter
    här under för mähles,
B. Är ett enge bestå-
    endes af hårdh wall
    som nåhr hoon skulle
    blifwa wydh macht
    hållin kunde i lagom
    börd kasta af sigh af                                            2        25 3/4        3 7/27
C. Är en lyten enges holma här under hörig och be-
    ståendes af hårdh wall som synnes kunna gifwa     -        17 ½        10/27
D. Jtem en enges holma uthmedh åhn af starr wall
    som effter noga ransackning kan då hon blyr op-
    tagen gifwa                                                        -        22 3/4        19/27
E. Än fins en enges slott uth medh åhn af stärtings-
    wall som kan kasta af sigh då det blefwe
    afrögt till                                                            1        14        1 12/27
F. Är een myre kallas Kiärårp myra beståendes
    af sanck starr wall, wilken myra förhmenes
    i fordna tyder hort och lytt under Mofloo by
    som i lagom börd synnes kunna kasta af sig        23        19 ½        8 10/27
G. Jtem är en star slott uthmedh en bäck som kan
    då hon blefwe afrögt kasta af sigh                       25        7 ½        5
                                                                             54        11        19 4/27 palmar
Wilke öfwan stående enges-
wallar äre på Söder Moflo ägor
belägne och fins föruthan desse
åthskillige starr slotter som
(Texten fortsätter uppe till höger:)
Littera
    Krånge bymän häfdat och nyttiat under Krån-
    ge ägors nampn wahrs godheet är omrört uthj
    Krånge by carta,
H. Är och een stoor forss uthj åhn och för detta
    landet kallas Kihle forssen derest synnes
    icke beqwämt att brucka lax bygge
J. Ähr den skoug som Åhs man eenskylt häfdar
    wilken är bewäxt medh tall och någon biörke
    skoug, ringa betes mark.
H. Söder Moflo medh Krånge som Åhs oskifta
    skoug består af sådan godheet som figguren
    mäst uthwyser wahr iblan fins godh röd-
    nings skoug hälst ytterst på Söder Moflo ägor,
    Behielpeligt muhl bete,
    rikeligh fång och wedh skoug,
    Flere lägenheter till
    Söder Moflo fins icke.

(Text på skogskartan, först runtom:)
Jmnäs ägor i Ramsilla sochn grändzar här emoth
Mofloo ägor stötha här intill
Råå ägor möther
Häxmoo ägor taga emoth på denne sydan

(Text t.o.m den lagade skarven:)
Lång forsen
Talle moo
Kiärårp myra
Kiärna
Här fins skiön timmer skough
Skough af gran och biörk som är någorlunda tiänligh till rödnings landh

Södermoflo - medh - Krånge - ohk - Ålhs - skoug

ingen betes mark
Sydhländigt landh bewäxt medh gran skoug
gammal rödnings swedia kallas Säfrings sweia

(Text fram till högra bäcken:)
Schala ullnarum
Här uthmed åhn fins någon rödnings skoug
Kihlfors
gott muhl bete
Skoug af tall gran biörk och ahl ringa betes wall
Lyten rödnings skoug
Kihl siön
intet muhl bete
Syfwe myra
kiärna
Tall och gran skoug
Skoug af tall och gran
Slott myra
odugligh skoug
Sanck myra
Kihlsiö kiarna
Här fins på somlige ställen någore tiänlige rödnings platzer
kiärna
Jllmyra
Skrynt muhl bete
Tall gran och biörk skoug
Lansswägen ifrån Nordanåker och til Lyden
Meoo tallen

(Text från högra övre delen ned till bäcken:)
Holme
Åhs engen
Talle moo öfwer alt bewäxt med tall skog
Åhs enskylte skough
intet bete
denne bäck är skillnad emillan Åhs och Krånge
holme
Biörk och tall skoug
Krånge by
Åhs hemman
Tall och biörk skoug
någorlunda gott  muhl bete
Krånge siön