X2_084

(Rubrik:)
Geometrisk Deliniation öfwer Krånge
by beståendes af 2ne skatthe crono hemman
wilka äro belägne uthj Ångermanlans
Södre Contract Resilla Pastorat och Lyden
sochn, Desse hemman efter höga öfwerhetens nådi-
geste förordning äre till åker engh skoug /och/ an-
dra conditioner af mätte och reefwade Anno
1694 af                    Nills Spohle
Denne by skattar förtyden folljan-
de sädeslandh
Erich Jsraelson har förtyden     7 1/4 sehlandh
Sackris Salomonson skattar    7 1/4 sehlandh

Notarum Explicatio

Numero                                                                                          Tunnor  kappar
Till denne by fins 3 slags jordmohner
1. Sanjord med något diup matjord eller mylla uppå
    innehåller till byen                                                                            2        19
2. Torr rödsan bestiger sig till heela byen                                            10        26
3. Wåth eller syr san belöper till tunlandh tahlet öfwer alt                      -        25
    Af wilka jorde mohner både grannerna
    hafwa sin andehl uthj effter proportion                                        Tunnor  kappar  Palmar
4. Erih Jsraelson har nyligen af skougen uptagit en åker af skottlera                 10½               
                                                                                                        14        16 ½       
                  Engerna
5. Denne byes bästa och förnähmsta eng är belägen in om åkerhagan
    kallas Krånge engen som består till en dehl af god bärande
    hårdwall hälst som hon så sidt är belägin att giödningen af
    åkren kan undertyden giöra henne feet /och/ fruchtsam, en dehl
    är och mycket tufwigt och odugligt landh innehåller af denne
    engh, så wähl som af siählfwa åker reenehööt nähr lägderna
    afdrages som äre, och bör inräcknas till åker landh, till hela byn    18        20        16 12/27
6. Åker Backe engen ähr nähr belägin till åkren och består af
    något skougj wall bekommer höö till heela byen af denne eng        2         5         2 20/27
7. Engh kallas Qwarn engen beståendes af hård wall heel slätt
    bekommer höö till både grannarne j medelmåttigt åhr
    och då wattnet som om wåhren af åhn upstiger i rättan tydh
    afflödar, med figguren belägen på skougs cartan                           1        2        2 16/27
8. Än hafwer både grannerna till sammans starr slott på en
    holme wyd åhn som kastar af sig grooft starr höö                         -        24        2 8/27
9. Noch hafwer Erich Jsraelson enge slott serskilt in om åkerhagan
    beståendes af hårdwall medh biörk bewäxt och innehåller              1        25        6/27
10. Jtem Sachris Salmonson innehafwer uthom åker hagan en
    lytn slottespark af backug hårdwall med ahle skoug bewäxt            -        20        4/27
11. för uthan detta hafwa desse grannar med Åhs man starr            25        -        24 12/27
    slott på skougen wahrs figuren synnes på skougs cartan
(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero                                                                                                               Parmar
    men synnes mästaparten af slotten wara tillhorig Krono ödes hemanet Söder Moofloo
    doch är denne slott af bymännerna rächnat in på skattägorne hälst som
    detta Södermofloo befins allenast wyd åhn med en beck wara afskilt ifrån
    Krånge äga som skilljer siählfwa engerna ifrån wahrannan men i skougen
    ingen wiss skillnadt berättes, doch efter landzens wanelige strek eller
    Cohln? som bör hafwa sin framgång/: der inge laggilla skiähl rå eller märken
    kan wysas, Bekommit starr i åhr till desse grannar/: för uthan det Åhs
    man bärgat/: tillhoopa till desse 2ne grannar                                                            7
    Än fins uthj den becken som skillnad är wydh åhn, 4 stycken sqwalte qwarnar
    som äre bygde på Krånge ägor, 2ne hafwa gran-
    nerna här i byen och de andre 2ne äre bygde
    af Mofloo bymän, som hafwa sin gång wyd
    höst och wåhr, Jngen humblegård af warde
    ey heller dugligt fiske wattn, Skougens godhet
    fins på skougs cartan beskrifwit.

(Text på kartbilden:)
Mofloo ägor taga här emoth
Ångermanlans åhn
Åhs ägor stötha emoth
Krånge skougs ägor

Engh
Engh
Backe
Enges wall
tall skoug
Eng
Krånge by
hårdwalls eng med ahle skoug bewäxt
Holme
heel tufwig engh
Enges wall
odugligh
Krånge åker giärde
Biörk och tall skoug
Enges wall
Enges wall
Enges wall

Schala ullnarum