X2_085

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning
öfwer Åhs skatte Crono hemman hwilket
hemman efter höga öfwerhetens aller nå-
digeste förordning är så till åker som engh
sampt flere nyttigheter aftagit, Belägit
uthj Ångermanlans Södre Contract Reesilla
pastorat och Lyden sochn afmätt och ran-
sakat Anno 1694 af        Nills Spohle

Notarum Explicatio

Numero                                                    Tunnor  Kappar  parmar
A. Detta Åhs hemman skattar för-
    tyden á 24 sehlandh på hemmanet  9 sehlandh
            Åkren
    Till detta hemmanet fins 3 slags jorde
    mohner nembligen
    Sanjord med något diup mat
1. jord eller lytn mylla innehåller
    till tunland tahlet                                        1        6
2. Röd sanjord belöper till tunlandh tahlet     6        16
3. Skott eller flottlera bestiger sig till                        8 ½
4. Är och en lyten åkerlycka af
    skougen uptagen beståendes af
    skryn och ringa bärande rödsand                        12
                                                                  8        10 ½

                Engerna
5. Engen som är belägin in om
    åker hagan består dehls af
    hård- dehls och små stertings wall
    hälften af wardera, och en part
    hälst den slotten som ligger ne-
    dan för åkren bewäxt med
    ahl och biörk skoug bekommit
    höö i åhr som synnes här war-
    da lytet mehr än medelmåttigt
    höö åhr effter mättningen nähr
    backarna afdrages                                13        15        11 7/27
6. Åhs engen består af hårdwall
    medelmåttig bärande och är för
    des aflägenheet belägen medh
    figguren på skoug cartan, Bekom-
    mer höö af denne engh i medel-
    måttige höö åhr                                    4        12        3 12/27

(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero                                                Tunnor  Kappar  parmar
   Än hafwer denne
åboe starr slått med
syne grannar i Krån-
ge, på skougen beläg-
ne, hwilken slott
synnes effter Landsens
wanelige streck wara
inbregrepne om cosen
på söder Mofloo eller
cronones ägor, som icke
är af skillda ifrån
detta hemman eller Krån-
ge by skoug mehr än
wydh åhn, som bät-
tre är beskrifwit
på Krånge car-
ta, och häfda-
de desse starr
slåtter icke
effter någon
proportion,
Numero
    bekommer star å sin
    part i åhr effter mätning                    -         -        4
                                                        17        29      18 19/27  
     Hwad skougen wydh kom-
    mer synnes best på skougs
    Cartan som ey är skilder
    ifrån Krånge by mehr
    än wydh åhn medh en
    bek.

(Text på kartan:)
Åhs skougs ägor
Åhs skougs ägor taga här emoth
Häxmoo ägor möther

backe
odugligt
Enges wall
Åhs hemman
odugligt land med biörk och tallskoug
Enges wall
enges wall
hård och stärtings wall
Enges wall
Åhs åker giärde
Enges wall
odugligt landh
Stort berg

Schala ullnarum