X2_086

(Rubrik:)
Geometrisk deliniation
öfwer Häxmoo by bestå-
endes af 2ne skatte crono hemman
wilka äro belägne uthj Ångerman-
lands Södre Contract Reesilla pastorat
och Lyden sochn, desse hemman effter höga
öfwerhetens nådigeste förordning
äre till åker engh skough och andra con-
ditioner afmätte och refwade Anno
1694 af        Nills Spohle 
Denne by skattar förtyden föll-
jande sädes landh hwar effter bymän-
nerna dehla eller hagwa sin proportion
så i åker som engh nembligen
Abraham Hansson har         7 2/3 sehlandh
Anna Piga                           3 5/6 sehlandh
                        Summa       11 ½ sehhlandh

Notarum Explicatio

Numero                                        Tunnor  kappar  parmar   
    Till denne by är åker af
    3 slags jordemohner
1. Sanjord medh något diup mat
    jord uppå innehåller till hela
    byen                                             2        25
2. Hwit och rödsan heel skryn och
    mager som icke tohl warken
    heett eller kalt, uthan nähr nå-
    gon lyten frost är som denne
    by wanligen lyder mehn uthaf
    så frys all des sädh och allenast
    blyr en ögone fägnad, inne-    
(Fortsättning uppe till höger:)
    Numero                                                        Tunnor  kappar  parmar
    håller af denne jorden till både grannerna                4        3/4               
                                                Summa                     6        25 3/4  
            Engerna
3. Engen som är belägin in om åker hagan
    består af sådan jord som siählfwa åkren, be-
    löper öfwer alt till både grannerna af det
    som berges till engh in om åker hagam                 5        -        1 11/27
4. Engen som är belägen straxt wydh åker
    hagan består af små stertings wall medh
    biörk skoug bewäxt belöper till både grannerna   2        7        1 12/27
5. Engh kallas Åbergs engen beståendes af ba-
     kug wall medh ahl skoug uppå bekommer
    hård walls höö till både grannarne af denne
    engh, som med figguren är belägen på
    skougz cartan                                                    11        29        13
6. Engh kallas Stordahls swedia som och medh
    figguren är belägin på skougs cartan, des
    höö slag är af samma godheet som förestående
    höö till både hemman                                        -        13 3/4     14/27
                                                                            29       17 3/4    16 10/27
Humblegårdh af intet wärde, ey häller
fins warken qwarn eller qwarn ställen
Fiske eller fiskewattn till denne by,
skougens duglighet är describerat på skougs-
cartan.

(Text på kartbilden:)
Häxmoo skougs ägor taga här emoth
Åhs ägor
Häxmoo skougs ägor
Fårsåhs ägor möther

Enges wall
Enges wall
Häxmoo by
odugligh
Häxmoo åker giärde
Enges wall
Enges wall
odugligt land
Biörk skough
Engh
Engh

Schala ulnarum

(Text på skogskartan, först runtom:)
Råå ägor stöta här intill
Åhs ägor taga emoth på denne sydan
Hälgom sochne ägor
Fårsåhs ägor  mötha här emoth
Schala ullnarum

En talle moo bewäxt öfwer alt med tall intet bete
Talle moo
Häxmo by
Hägel hälla
Skoug af biörk och gran
lyten rödnings skoug
här fins och någre små rödnings platser
Tall och gran skough ringa bete
mose
mose
mose
Bergug mark hel odugligh
intet bete
Miösiöhälla
Miösiön
Här fins skoug af gran tall och biörk wahr iblandh fins nödwändigt bete
moar och bergh
ringa bete