X2_087

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Fårsåhs by
som består af 3ne skatte crono hemman, wilka äro beläg-
ne uthj Ångermanlands Södra Contract Reesilla pastorat och
Lyden sochn, desse hemman effter höga öfwerhetens nådigeste
förordning äre till åker engh skoug och andra conditioner af-
mätte och refwade Anno 1694 af        Nills Spohle
Denne by skattar förtyden fölljande sädeslandh
Philip Sefringsson skattar förtyden    13 1/4 sehlandh
Mickell Persson skattar                    7 3/4
Oluf Markusson har                         7        
                                    Summa      28 sehlandh

Notarum Explicato

        Åkeren                                                                         Tunnor  Kappar  parmar
Till denne by fins åker af 3ne slags jordemohner nembligen
1. Sanmylla belöper sig till heela byen                                        10        2
2. Syrsanjord innehåller till heela byen                                         2        16 3/4
3. Skottlera bestiger sig till heela byen                                         -        18
    Uthj desse förestående jordemohner hafwa wahr granne sin
    andehl effter proportion.
    Byens åker uthom åkerhagan som wahr och een serskilt
    häfdar menbligen
4. Philip Sefringson innehafwer en åkerlycka närmest wyd
    byen beståendes af ringa sanel...? miählajordh                        -        15 3/4
5. Än dito nyligen upryfwit åker in om samma hägn af odugligh
    sanjordh                                                                                 -        1 ½
6. Mickel Päderson har och enskylt en åker lycka straxt
    näst wydh före stående och af samma beskaffenhet                -        12
7. Oluf Markuson hafwer nu nyligen wydh före stående
    ort uptagit en åker och af samma beskaffenheet
    som dee andre                                                                      -        6 3/4
    Föruthan detta hafwa alle grannarne serskilte åker-
    lyckor något längere ifrån byen och på en backe kallat
    Hägel nembligen                                                                    
8. Philip Sefringsson brukar åker på Hägel, af gran san medh
    något diup matjord belöper å hans dehl eller in om hans hägn   -        29 1/4
9. Oluf Markuson hafwer åker af samma jordh som
     näst före stående                                                                    -        15

(Texten fortsätter överst till höger:)
Numero                                                                               Tunnor  Kappar  parmar   
    Mikel Persons åker i Hägel är och af sanjordh doch mycket
10. skryn så at han för des odugligheet reedan ödelagd
    en part som förr warit åker Belöper sig till tunlandh tahlet
    af det som är i åker                                                                -        15 ½
11. Öde åkeren bestiger till                                                        -        13 3/4
                                                                                                16      18 1/4
                    Engerna
    Engen som är belägin in om åker hagan består dehls
    af sanjord som åkren, men mycket af skott eller flottlera der
    till heel backig tufwig och af ojämn wall medh ahle skough be-
    kommes höö till heela byen af slotten in om åker hagan
    i medelmåttige höö åhr till                                                      22         -         20 
12. Qwarn engen består och uthaf  backig wall dehls något
    dehldig eller syd medh ahle skoug bewäxt, uthj denne engh
    hafwa och samptelige grannerna sin andehl och bekommit
    höö i åhr som här kan skattas för medelmåttigt åhr
    till heela byen                                                                        1        16        1 ½
13. Än är en eng kallas Enge swedian som allenast Philip
    Sefringson medh sin granne Oluf Markusson hafwa
    tillsamman doch intet effter den proportion som hemma
    i åkren uthan nähr Philip måhlar sig 3 stycken så har Oluf
    2 stycken Belöper hårdwalls höö af samma engh till både gran-
    nerna                                                                                    7        27        5 1/4
14. Mikel Persson har emot förestående eng sin andehl serskilt
    Beståendes af samma beskaffenhet som näst stående             3        26       1 1/4
                Enskylte slottes swedior
15. Philip Sefringson innehafwer små slottes swedier 5 stycken desse
   
merendehls nyligen intagne Beståendes af skottlera medh
    ahle skoug bewäxt och kasta af sig höö till sammans               2        4        1 1/4
    Än bergar Philip Sefringsson höö i både syne åkerlyckor till    -        -        1 1/4
16. Mikel Persson häfdar serskilte enges swedior 2 stycken både be-
    stå af backug wall medh ahl bewäxte kasta höö af sig till-
    hoopa                                                                                  -       25        3/8
Jtem Mikel bergar höö uthj 2ne syne åkerlycker öfwer alt                -       -        1 1/4

(Nedtill:)
Numero                                                                                          Tunnor  Kappar  parmar
17. Oluf Markusson häfdar enge swedior serskilt 3 stycken alle be-
    stå af sådan beskaffenheet som de förestående och kasta
    af sig höö alle tillsamman                                                                    1        7        1 3/8
    Oluf Markusson bergar och höö i både syne åkerwretar
    eller lyckor, till hoopa räcknat                                                            -        -        1 3/8
                                                                                                            39        9       36 1/8
18. Jtem är och j en beck bygde 2ne stycken sqwalte qwarner
    wahr af allenast en har ett sådant fall att hoon wydh
    någon lyten wattuflod kan bruckas, men den andre har
    ett odugeligit fall som intet med lyten kostnadh kan
    repareras, Humblegård af föga wärde, är och på desse ägor
    bygd Nämfors Kongsfiske jämwähl ett lytet lax
    stånd som byen skattar ½ tunna lax före, Elljest intet
    fiske af något wärde, Skougens dugligheet är på
    skougs cartan beskrifwin. J skougen hafwer denne
    by starrslott till                                                                                                       2 ½

Schala ullnarum

(Text på kartbilden:)
Häxmoo ägor mötha
Fårssåhs skougs ägor
Fårsåhs skougs ägor och så på denne sydan

Backe
Enges wall
rödnings landh
Wäster enges swedia
Enges wall
Engh
gran och ahle skoug
Enges swe
Qwarn engen
Enges wall
Slottes wall
Enges wall
Enges wall
Engh
Engh
tufwig eng bewäxt med ahle skoug
Enge swed
Fårsåhs by
Enges wall
Fårsåhs åker giärde
Enges wall
Enges wall
tufwig enges wall
Enge swed
Enges wall