X2_089

(Rubrik:)
Geometrisk deliniati-
on öfwer Råå by och Åhs
crono ödes hemman hwilket
hemman tillhörige ägor häfdas
af denne Råå by, denne by
består af 5 skatte crono
hemman wilken by och hemman
äro belägne uthj Ånger-
manlandz Södre Contract Ree-
silla pastorat och Lyden sochn
Desse hemman effter höga öfwer
hetens nådigeste förordning
äre till åker engh skoug och
andra conditioner afmätte
och reefwade Anno 1694 af Nills Spohle

Denne by skattar förtyden fölljande
sädeslandh nembligen
Nills Philipsson skattar förtyden    8 sehlandh
Enkian Hustru Margreta har         8
Erich Nillsson                               7
Johan Persson                              12
Erich Abramsson                          11
                                    Summa    46 sehlandh
Åhs eller Åå sehlandh tahl som
skattas förtyden nembligen
för dette Åhs ägor skattas    4 ½ sehland

Notarum Explicatio

Numero                                        Tunnor  Kappar
                    Åkeren
Till denne by fins åker af
3 slags jorde mohner
1. God bärande lermylla inne
    håller till heela byen                      14        10
2. Skottlera belöper till hela byn       2        29
3. Sanjord heel mager bestiger
    tunlandh tahlet till byen                1        8 3/4
    För uthan detta är ett åker
    stycke som och sampelige by
    männerna hafwa sin andehl
    uthj wilket effter gamle
    happelser synnes ligga in på
    krono ägorna under Åhs doch
    kan icke denne åker intagas
    effter wanlige lanssens streck
    eller kosse, uthan allenast effter
    gamble gissningar som icke
    slor in medh siählfwa stre-
4. ketz gång, denne åker består
    till en dehl af bärande ler-
    mylla                                            1        3
5. En dehl af skott eller flottlera till    1        7       
                                                      20        25 3/4
    Bysens enskylte nyåkrar in om
    åkerhagan
6. Nills Philipson brukar serskilt                                                     Tunnor  kappar  parmar
    åker in om åker hagan af lermylla                                                    -       5 3/4                                                                                                     
7. Johan Pärson häfdade åker enskylt inom åkerhagan af skryn san     -        7 ½
8. Erich Abrahamson brukar åker serskilt inom åkerhagan af
    skottlera                                                                                         -        5 ½
    Än har byen serskilte åkerlyckor inom rätta åkerhagan
9. Nills Philipson brukar åker lycka straxt wydh gamle
    åkren av ringa och heel skryn rödsan som icke wähl
    kan considereras för någon dugligh åker des widd är                       -        14 ½
10. Erich Abramson har redan för des oduglighet ödelagt det
    som han hafft till åker                                                                     -        4 3/4     
11. Johan Person hafwer en part reedan odelagt en dehl är i åker till    -        4 3/4
12. Den ödelagde dehlen är till tunlandh tahlet doch heelt odugligt      -        18 3/4
13. Enkian Hustru Margretas dehl af samma slag till jorde-
    mohn, i åker                                                                                  -        9
14. Erich Nillssons anpart brukas än en dehl till åker                          -        3 ½
            Enskylte åker lyckor af skougen uptagne
15. Nills Philipson innehafwer åkerlyckor 3 stycken wahr af 2 stycken
    allenast warit någon gammal
    nyåker desse 2ne bestå af skottlera                                               1        15        1 6/27
16. Den 3die har Nills Philipson rätt nyligen uptagit beståen-
    des af skottlera                                                                            -        6 ½        -
    Enkian Hustru Margreta häfdar serskilte åkerlyckor
17. 2 stycken den ena består af sanmylla                                         -        14 ½    }
18. Den andre består af skottlera en part heel skryn som och redan                       } 1 8/27
    är ödelagd och häfdas till eng i öpen åker är                                -        12 ½    }
19. Erich Nillsson innehafwer och straxt wydh förestående en
    åker serskilt betåendes af skottlera och innehåller                        -        14        11/27
20. Johan Persson häfdar serskilt åker inom  samma hägn
     med Erich Nillson, beståendes och af skottlera                           -        20
21. Än hafwer Johan Person för des oduglighet till åker ödelagt
    en åker lycka som j längden och då hoon lytet bättre blyr
    wallat synnes kunna gifwa höö till                                                -        18        ½
    Uthj ofwan bemälte åkerlyckor häfda eges männerna något höö som
    är utsat i höö lineln för war och en som enges wall har

(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero                                                                                    Tunnor  kappar  parmar
22. Erich Abramson har åker hemma wyd byen af skottlera till          -       10         -    
                                                                                                     27        18 ½    - 
                Engerna
    Engen som är belägen in om åker hagan består mehrendehls af sådan jordemohn som
    siählfwa åkren dehls och något sydare och tufwig wall bekommes höö af det som sloos
    effter mättningen i åhr som här synnes wara ett got höö åhr till heela b yen in om åker
    hagan doch det afdragit som disputeras under Åhs                    22        28        32
23. Byen tillsamman bergat höö af det som effter gammal gissningt tillydt under Åhs   
                                                                                                    2        27        2 19/27
24. Nills Philipson hafwer serskilte enge swedior 3 stycken som på denne Geometriske Carta äro ståendes
    alle bestå af hårdwall hwar af en är belägin på Åhs twistige park, kasta uthaf sig höö i åhr tillhopa   
                                                                                                    1        20        1 ½
    Alle de öfriga byens samfälte enges slotter äre för des aflägenheet skull belägne med
25. figguren på skougs cartan af fölliande godheter; Bratt swedie engen wahr uthj alle grannerna
    hafwa sin andehl beståendes af backug och skogj wall med ahl skoug bewäxt, och uthaf
    heel ringa hööwäxt bekommit höö i åhr som här i denne eng fins wara ett medelmåttigt
    åhr, effter mättningen till hela byen                                             5        24        1
26. Råå engen består till en dehl af slät och jämn hårdwalls engh dehls och något bakig och
    skougig wall, kan kasta uthaf sig höö i åhr till heela byen            22        13        15 15/27
27. Dahls engen är alt öfwer bewäxt medh ahle skough hwars löf  är besta bärgslen
    bekommit höö i åhr till heela byen                                               4        2        2
28. För uthan detta har byen starr slott i skougen uth med en åå kallas Wigde åhn bestå-
    endes mehrendehls af jämn wall kan bekomma der starr i sådanne tork åhr
     som i åhr då wattnet intet förhindrar dem till heela byen               -        .        10 ½
29. Än är en lytn starr slott som Erich Nillsson medh Johan Persson häfda serskilt
    tillsammans beståendes af ringa och heelt grooff starr medh wasspypor
    iblan, denne starr slotten berättas hafwa warit hörig under Åhs ägor
    men synnes intet kunna intagas effter något strck1 uthan effter dess
    gamle happelse : starr tillhopa af detta                                        -         -         ½
    Än hafwer desse grannar på allmenningen en starr slott som är belägin
    ungefer 1 mihl ifrån byen wilken intet medh figguren är för des des aflägen-
    heet af satt doch hafwer iag der warit och profwat des wäxt som i åhr
    kan kasta af sig starr till heela byen                                             -         -          2
                                                                                                    59        18        73 5/27
    Noch äre 4 stycken sqwalteqwarner bebygde i Wigde åhn eller på desse ägor som hafwer
    sin gång mehrendehls åhret om kring, Humblegårdh fins fuller
    anlagt men löhnar sellan mödan, Fiske brukas under tyden i åhn
    med stödiande jämwäll i siögerna på skougen med not och nätz
    fängande som undertyden wähl synnes kunna löhna mödan

            Decsribtion öfwer Åhs krono hemman
Warest detta Åhs hemman hafft syne bygningz tompt kan förtyden intet
synnas någon licknelsse, men säyes af gammalt warit bebygdt
straxt wyd Wästan bäck derest 2ne hemman då förtyden hafwa warit
wahr af ett skulle blifwa underlagt Lydens kyrkia, som nu
förtyden och häfdas under kyrkian och allenast består af ett lytet
skougs lands stycke som kyrkio herden i åhr fält ne-
der till rödnings land, denne ort synnes på der öfwer
författade skougs carta, anbelangande detta Åhs
af fölljande godheeter nembligen

Numero                                                                        Tunnor  kappar  parmar
30. Först finnes en lyten åker af lermylla                                -        3            -
31. Än fins små åkerlyckor på detta
    Åhs ägor som bestå af skottlera till                                  1        14 ½        -   
32. Jtem är och en ödess åker som syn-
    nes beqwähmligh till eng kunna
    brukas hafwer kastat af sig höö i åhr
    till                                                                                  -        12        1/3
                                                                                         1        29 3/4    -
    För uthan detta är ett twistigt åker
    stycke som och effter gammal hap-
    pelse skall wara belägit under Åhs wahrs qvalitet som
    qvantitet är för detta oppfört i Rå bys decsribtion
33. Fins och en engh här under kallas Åhs engen eller Dahls
    sweya med figguren belägin på skougz cartan, som be-
    står af backig och med ahle skoug bewäxt wall som
    ey mehr kan kasta af sig än till                                        6        4        3 8/27
                                                                                         6        4        3 17/27
34. Enges humpen som till kyrkan är hörig och belägen
    uthj förestående eng doch serskilt från stackat.
    Anbelangande den lilla starr slott som effter
    gammal desryen har lydt under Åhs, är och beskrifwin
    i Råå decsribtion hälst som den intet intages effter
    landzens wanlige streck; Här under hörige skougs nyttighet
    sees på siälfwa figguren

Schala ullnarum

(Text på kartbilden:)
Råå skougs ägor
(  "  ) skougs ägor på denne sydan
Åhs skougs ägor

Enge swed
Enges wall
Engh
Enges wall
Slottes wall
Enges wall
Slottes wall
Enges wall
Råå by
Enges wall
Råå åker giärde
Enges wall
öde åker odugligh
Enges wall
odugligh
tufwig enges wall
Enges wall
hårdwalls eng
sydh öde åker odugligh
Enges wall
odugligt
Enges wall
oduglight land
Enges wall
oduglight landh medh tall och gran
Enges swed
Enge swed
Råsteen
______________________________
1 Fel för streck