X2_091

(Rubrik:)
Geometrisk Afrytning öfwer Lygatu by
som består af 4 små skatte krono hemman hwilka effter höga
öfwerhetens nådigeste befallningh äre till alle lägen-
heter refwade Belägne uthj Ångermanlands
Södra Contract Reesilla pastorat och Lyden sochn
ransakat och af mätt Anno 1694 af Nills Spohle

Denne byes åker är fördelt af bymännerna effter
2ne proportioner nembligen uthj Östra åkren har
Oluf Botwidsson                  2 6/24 sehlandh
Lars Abrahamson skattar     4 5/6
Anders Staffanson skattar    4 ½   
                                          11 14/24
         Wästra åkren
Oluf Botwedson skattar i Wästra åkren        3 17/24 sehlandh
Oluf Salomonson har                                    3 17/24 sehlandh

Notarum Explicatio

Numero                                                             Tunnor  Kappar
                Wästra åkren
Uthj denne åker hafwa allenast 2ne grannar
sin andehl till hopa nembligen Oluf Sallmon-
son och Olof Bottwedson hwilka skatta här
1. lyka mycket wahr, denne åker består af ba-
    ra rödsanden som befins warda mycket
    skryn innehåller till tunlandh tahlet af det
    som häfdas till åker                                                4        27 ½
2. Öde lagdh åker af san heel skryn och odugligh       -        25 ½
                                                                                5        21
                    Östra åkren
    Uthj östra åkren äro 3ne grannar partsipera-
    de, nembligen Olof Botwidson Lars Abraham-
    son och Anders Staffanson som liggia i tege-
3. skiffte med wahr andra, denne åker be-
    står af samma jordh och natur som Wästra
    åkren nembligen af bahra tore rödsan som för
    dess högländighet icke giärna tohl warken
    hett eller kalt, Östra åkren bestiger effter mätningen     5        11 ½
    hwar af alle grannerna hafwa sin andehl effter proportion
    Byens optagne nyåker af uthmarken
4. Lars Abrahamson häfdar nyåker af sanjord

(Text uppe till höger:)
Numero                                                                       Tunnor  Kappar Parmar
    Serskilt på 4 stellen alle bestå af sanjord
    och innehåller tillsammans                                              1         1 3/4
5. Än hafwer Lars Abramsson en nyåker af
    skottlera till                                                                     -        11
6. Oluf Salomonsson hafwer och på 2ne ställen
     nyåkrar betåendes af skottlera och inne-
    håller till sammans                                                           -        22   
                                                                                        13        3 1/4
                Engerna
Engen eller den slotten som är belägin inom
Östra åkerhagan består af hårdwall och
torr sanjord wahr uthj ey flere bärga i
slotten än dee som åkren nyttia, bekom-
mes höö i åhr som synnes här kunna skattas
för medelmåttigt åhr till alle tree parti-
sipenterne                                                                          3        3        3 13/27
Wästra åker hööt till de 2ne grannar be-
löper och efter mättningen                                                  1        27 1/4    2 8/27
Uthj förestående slotter dehla åboerne sig emillan
effter proportion
7. Oluf Salmonson har serskilt en lyten enges
    swedh uth om åker hagan och på denne Geo-
    metriske Carta som kastar af sig hårdwalls höö till            -       19        8/27
Alle de öfrige en-
gerna som höra
under byen äro medh figguren be-
lägne på skougs cartan af fölliande godheter
8. Lars Abramson har en enges backe kallas Ytter Åber-
    get wahr uthj Oluf Salmonson har till en 1/5 dehl af dette
    ahle backe stycket                                                              2        16        1
9. Noch har Lars Abramson serskilt ett eng af små starwall     1        24        20/27
10. Än har Lars Abramson serskilt en enge af små starrwall    1        12        21/27
11. Oluf Salmonson har enskylt en enges park af små
    starr wall                                                                            -        31        15/27
12. Engh kallas Myrgårdz engen, j wilken engh samtlige
    Östra åkrens bymän hafwa sin andehl effter den proportion
    som mätes i åkren beståendes mäst öfwer alt af små stär-
    tingz wall fåhr höö effter mätningen till alle ägesmännerna      9        31        6
13. Äng kallas Myre Dahlen som Wästra åkres bymän
    äre ägande effter Wästra åkrens proportion beståen-
    des af små stärtings wall                                                      -        31        18/27
14. Engh kallas Wäster och Mehles engen war uthj alle
    4 grannerne hafwe sin andehl war effter sin skatt och
Numero
    Oluf Botwedson mäter sig i desse både ängor
    så effter Östra som Wäster åkrens sädes-
    land tahl nembligen tillsammans 5 23/24 sehlandh
    Beståendes dehls och till en 1/4 part hårdwall, men
    mehrendels stertingzwall medh ahle skoug uppå Be-
    kommes höö effter mättningh till heela byen                         14        1        8 12/27
15. Öfwer Åberget har Oluf Salmonson serskilt af hård-
     wals eng                                                                             2        13        16/27
16. Oluf Botwedson med sin granne Oluf Salmonson har
    tillhopa ett engh som och kallas Åberget                               1        19        14/27
                                                                                              41        3 1/4     25 10/27
En qwarn under byen som har sin gång wydh wahrwattnet

(Text under kartan i mitten:)
Fiske nyttiar denne by något lytet med
noth och nätz fängiande, men sellan löhnar
mödan. Humblegård är fuller anlagt
men till intet dugligt
Skougens duglighet synnes på skiälfwa
figguren.

Schala ullnarum

(Text på kartbilden:)
Slottes wall
Enge wall
Enge swed
Enges wall
Lygatu by
öde åker
Wästra åkren
hårdwalls engh
Östra åkren
Enges wall
Enges wall

(Text på skogskartan, först runtom:)
By allmenningen möta här emoth
Kläpp ägor stöta här intill
Näsåker ägor mötha
Forsåhs ägor i Lyden mötha
Hollm ägor i Resilla sochn stöta emoth
Norrtanflo ägor i Resilla sochn möther

Roth kiärna
Tall och gran skoug
Skiällie siön
Skiällie siö skiählet
Skough af tall gran och biörk iblandh någon rödnings skoug
torftigt muhl bete
mosse eller myra
ringa muhl bete
Bergig mark
Tall gran sampt medh någon biörk skoug
Tall och biörk skoug gott muhl bete
gott muhlbete
skoug af gran och tall
skrynt bete
Roth becken
Biörk och tall skoug
Nödwändigt muhl bete
Talle moo intet muhl bete
Grubba
Lygatu by
Talle skoug lytet bete
Biästa boen1
Wäster engen
Mehles engen
squalt quarn
Myr gårs engen
Biörk och tall skoug
Påhl med skiählet

Schala Ullnarum

_________________
1 Fel för broen? eller = bodarne?