X2_093

(Rubrik:)
Geometrisk afryt-
ning öfwer Näsåker by som
består af 3ne skatte crono hemman
wilka äro belägne uthj Ånger-
manlands Södra Contract Reesilla
pastorat och Lyden sochn, desse hemman
effter höga öfwerhetens allernådi-
geste förordning äre till åker engh skoug
och andra conditioner afmätte och
reefwade Anno 1694 af

Denne by skattar förtyden fölliande sädeslandh
Philip Persson skattar förtyden 6 1/4 sehlandh
Oluf Jsraelson har                    3 1/4
Per Anderson skattar               4 ½
                                 Summa 14 sehlandh

        Notarum Explicatio

Numero                                                            Tunnor  Kappar
                        Åkeren
Till denne by fins åker af 6 slag nembligen
1. Lermylla till heela byen befins in om åker hagan
    wähl bärande                                                    -        29 3/4
2. Den andre jordemohnen består af stark lera som
    och kan ansees för någorlunda godh jordh innehåller
    till heela byen af denne åker
    till                                                                        1        4
3. Af skott eller flottlera häfda och samptlige
    grannerna åker uthaf som icke kan
    räknas för så fruchtsam jord som före
    stående bestiger öfwer alt af
    denne jorden till samtelige by-
    männerna                                                                2        9

(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero                                                            Tunnor  Kappar
4. Åker af san medh lytn mylla bestiger
    och till heela byen                                               -        18
5. Syr eller wåth sanjordh hwilken åker här
     räknas för mycket skryn hälst i förekom-
    mande wåth åhr belöper till hela byen                1        4 ½
6. Den öfriga åkren som alle grannerna äre
    ägande uthj består öfwer alt af skryn
    och mager rödsan, wahrs innehåldh till he-
    la byen belöper                                                 2        30
    Uthj förestående jordemohner hafwa samptelige
    grannerna j effter skatten.
    Byens uptagne nyåkrar in om åker hagan
7. Philip Person innehafwer serskilt en lytn
    nyåker in om rätta åker hagan som består
    af ringa och heel odugligh sanjord hwilken han
    nu ödeläggier medels des ofruchtbarhet till
    åker som han i detta måhlet försöckt innehåller då?
8. Än hafwer bemelte Philip medh sin granne
    Oluf Jsraelson till sammans en lytn
    nyåker in om åker hagan och af sam-
    ma jordh som näst förestående
    häfda lyka mycket war
    af detta oduglige åker styke
    innehåller öfwer alt                                               -        9 3/4

Numero                                                                     Tunnor  Kappar  parmar     
Byens optagne nyåker uth om åkerhagan nembligen
9. Philip Person medh Oluf Jsraelson hafwa samfält en
    åker lycka betåendes af sanjordh innehåller till
    tunlandh tahlet                                                            -        30
10. Än hafwer Philip och Oluf Jsraelson en åker lyka
    enskylt beståendes af sanjordh                                      -        7
11. Noch häfda desse grannar Philip och Oluf en åker
    lycka af sanjord                                                            -        13 ½
12. Jtem hafwa desse grannar Philip Person och Oluf Jsra-
    elson optagit åker uthj La engen beståendes af
    syr sanjordh och innehåller                                            -        27
    Uthj desse förmälte åker wretar eller lyckor hafwa desse
    2ne offe nämbde grannar lyka mycket wahr
13. Än hafwer Philip Person i La engen opbrukat en lyten
    åker serskilt af sanjord                                                 -        2
    Pehr Anderson häfdar serskilte åkrar på 3 stellen nemligen
14. Först häfdar han åker hemma i tompten af rödsan till  -        24
15. Än hafwer han åker enskylt af rödsan till                    -        8
16. Noch hafwer Per Anderson åker optagit på Mohn
    och af rödsan till                                                            -        5 ½           
                                                                                        13        4
                    Engerna
Engen som är belägin in om åkerhagan består
till jordemohn af samma beskaffenheet som
åkren bekommit höö i åhr som här synnes wara
något mehr än medelmåttigt höö åhr till heela
byen doch 1/4 parten här af beräknad till starr höö
öfwer alt                                                                        12        25 1/4     7
17. Träs engen består af hård wall medh ahle skoug uppå
    kastar af sig höö effter mätningen i åhr till hela byn       8        23        7 7/27
18. Bastugu engen består öfwer alt af sådan beskaf-
    fenhet som förestående                                                1        26        2 8/27
Numero
19. Laa engen består
    och nästan af så-
    dan wall som förestående och
    medh ahle skoug
    flödigt bewäxt           
    bestiger till höö
    tunlandh effter
    mätningen till                                                            10        19        9
                                                                                   33        29        25 15/27
Uthj föreståen-
de enger äga
samptlige gran-
nerna sin an-
dehl effter skatten

20. Jtem är och uthj desse Nässåker ägor belägin
    ett engh som hörer under Kläpp hemman hwars
    godheet är beskrifwit på Kläppens carta, uthj
    wilken engh 2ne grannar här i byen Philip och Oluf
    Jsraelson hafwa sin andehl som i siählfw Kläpp åker
21. Än fins under byen ett laxwarp som1   

22. Skougens duglighetsees påsiählfwa figguren
    som icke större är än som synnes på
    denne carta
    Humblegård af intet wärde

(Text på kartbilden, först runtom:)
Kläpp ägor stötha in till
Lygatu ägor på denne sydan
Lyden kyrkie bohls ägor mötha
Fåhrsåhs ägor taga här emoth

Gran och ahle skoug
Enges wall
Enges wall
Enges wall
Näsåker by
Enges wall
Nässåker åker giärde
Hård walls engh
Starr walls engh
Slottes wall
Slottes wall
Slottes wall
Nödtorftigt muhl bete
Tall och gran skoug
Kläpp engen
Trääss engen
Bahra tall skoug
Tall och gran skoug
godt muhlbete
Hampe kiärna
Ångermanlans åhn
Näsåker by skoug
Talle moar
gran biörk och tall skoug
Bastugu engen
Talle skoug
Skrynt bete
godt muhl bete
Slottes wall
La engen
Talle moar
Tall och gran skoug

Schala ullnarum af Nills Spohle

_______________________
1 En rad som inte är ifylld med text