X2_094

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Wästanbeck
by jämwähl öfwer Kläpp ägor hwilka äro underlagde denne
Wästanbäck och Nässåker byar, för den skatt som i des describtion
är anmält, denne Wästanbäck by betår af 3ne skatte crono
hemman, wilka äro belägne uthj Ångermanlandz Södra Contract
Reesilla pastorat och Lyden sochn wilka effter höga öfwerhetens
aller nådigeste anordning äre till åker eng sampt flere nytti-
ge requisiten afmätte och ransakade Anno 1694 af Nills Spohle

Denne by skattar förtyden fölljande sädeslandh
á 24 sehlandh på hemman tahlet
Pehr Hansson            3 14/24 sehlandh
Erich Abrahamson     4 5/24
Nills Nillsson             5 5/24
                                13 sehlandh

Numero                                        Tunnor  Kappar

    Notarum Explicatio

            Åkeren
Till denne by fins 4 slags
jordemohner
1. En dehl i anseendet heel
    god lermylla men som här
    i byen finnes ett stort
    fördärf af ett slags ohyra
    kallas råker som säden
    eller rätta kornet i des
    besta wäxt förtärer
   
mahlten eller miöhlet så att
    kornet är helt lätt och
    förwandlat in uthj till
    rött, bestiger af lermyl-
    lan till heela byen                        5        15
2. Den andra jordmohn är
    af sanmylla som belö-
    per till byen                                -        29
3. Jtem fins och här till byen
    någon åker af stark lera             -        21 1/4
4. Än brukas åker af skott
    lera till heela byen                     -        8 3/4
    Uthj förestående jorde-
    mohner hafwa alle gran-
    narne sin andehl effter
    skatten
    Byens optagne nyåker
    som wahr och en serskilt
    brukar
Numero                                                                            Tunnor  Kappar  parmar
5. Nills Nillsson innehafwer nyåker in om åkerhagan
    beståendes af skott lera och innehåller till tunlandh tahlet    -        19 3/4        -
6. Än hafwer Nills Nillsson nyåker uthom åkerhagan af
    ringa sanjordh                                                                   -        6                -
7. Erich Abramson innehafwer nyåker in om åkerhagan
    af skottlera                                                                        -       14 1/4
8. Pehr Hanson häfdar nyåker af     uthom åker hagan            -        3 1/4

                                                                                            8        21 1/4
Engen som här under är hörig, är all belägin in om åker
hagan iblan åkren beståendes af sådan jordmon som åkren
och kastar af sig höö till heela byen                                       18        18        8 18/27
Än hafwer Nills Nillsson nyåkers höö eller eng in om åker hagan        -         17/27
Erich Abrahamson häfdar och serskilt nyåkers höö in om
åkerhagan som kastar i åhr af sig                                          -            -          6/27   
                                                                                        18           18        9 14/27
Pehr Hansson eller den 3die grannen har intet mehr än för
anmält emot förestående nyåkrar sampt enger som
dee 2ne grannar bruka in om åker hagan
doch finnes fuller tillgångs land uth om åker hagan
der han medh flyt sökte att rödia. Elliest fins
icke warken engh eller starr slott till denne by mehr
än den engh som förr är anmält, Humblegårdh
till någore stenger till wahr åboe ingen qwarn
eller qwarnstellen ey häller något fiske wattn af
wärde, skougens duglighet är beskrifwen på figguren

(Text uppe till höger:)
Littera                                                    Tunnor  Kappar  parmar
Beskrifning öfwer Kläps
ägor
Detta Kläpp åboer ingen uth-
af ägesmännerna uthan
nyttias och brukas af effter-
fölljande bymän, whilke
förtyden förbemälte ägor skatta
efter skrefne sehland tahl
Wästanbecks byemän
Nills Nillsson skattar här i
Kläp á 24 sehlandh på hemman tahlet        3 ½ sehlandh
Erich Abramson har                                   1 1/6
Per Hanson skattar                                    1 1/6
Nässåker byemän
Philip Person skattar i Kläp                        3 ½ sehlandh
Oluf Jsraelson har                                      4 2/3
                                                                (14 seland)

Notarum Explicatio

        Åkeren
Till detta Kläp är åker af 5
slags jordemohner
A. En dehl af medelmåttig bä-
    rande lermylla öfwer alt                               1        1
B. Stark lera belöper öfwer alt till                    1        18
C. Skott lera är öfwer alt                                 -        18            
D. San jord medh lyten mylla                          1        26
E. Syr san heel skryn hälst infal-
    lande wåth åhr                                            1        3
F. Jtem är och öde lagd åker som
    för dess aflägenheet iblan
    skough äy är dugligh till åker
    medels och dess skryna jordh
    och häller till widden                                   1        9
Uthj förestående jordemohner
hafwa alle grannerna sin
proportion effter skatten
För uhan detta har någore
uth af grannerne en skylte
nyåkrar inom åkerhagan nembligen
G. Nills Nillsson hafwer 2ne stycken
    nyåkrar en består af god lera                    -        5        -
H. Den andre består af skott
    eller flot lera till                                        -        4 3/4
J. Erich Abramson brukar
    här nyåker af stark eller godh lera                     4 1/4
K. Philip Person med sin granne
Numero
    Oluf Jsraelson til hopa hafwa nyåker af lerjordh
    doch något sydare belägin än förestående, få lyka
    mycket wahr af                                        -        16 1/4
                                                                   8        9 1/4
Engen som är belägin in medh åkern består af sam-
ma jordmohn som åkeren kastar af sig höö i åhr som
här considereras för något mehr än medelmåttigt
höö åhr till alle partisipenterne                        7        20        8 14/27
Elljest är till detta Kläp hörigt, en eng som är belägen
uthj Nässåker ägor kallas Kläp engen, beståendes
af något sydh ländh wall och bewäxt med ahl och gran
skoug uppå som på den orten mehr förhindrar gräs
wäxten än bättrar kastar förtyden af sigh höö mädan
hoon orögt är till alle grannerna wilka och uthj
detta enge äre lyka dehlachtige och effter den propor-
tion som dee hafwa i åkren, höö in alles       3        12 ½        2  
                                                                  11        ½        10 14/27
Elljest fins inge tillfällen till detta Kläpp allenast
ringa dugeligh skoug wahr godheet och cikumfer-
rentz sees på skougs cartan dehrest samptelige äges-
männerna nembligen uth om ½ mihlen och byskougen kunna
berga grooft starr till hopa                            -        -        3

Schala ullnarum

(Text på kartbilden:)
Wästanbäck s[k]ougs ägor
Kläpp skougs ägor
Skougj enges wall
öde till eng dugligh
Enges wall
Enges wall
Wästanbek åker giärde
hård walls engh
Enge wall
hårdwalls eng
Enges wall
Wästanbek by
Sydh enges wall
Enges wall
hårdwalls eng
Bake
odugligh land medh gran skoug bewäxt
Kläp åker giärde
Enges wall
Enges wall
oduglight
Enges wall

(Text på övre skogskartan:)
By allmenningen möther
Åhå ägor stötha här emoth
Kläpp ägor taga här ämoth

Tall och någon gran skoug medh lyten rödnings skoug
någorlunda gott muhl bete
Skoug af tall och gran sampt medh någon biörk
torftigt bete
tall skoug
Wid kiärna
gott bete
Åhå siön
nödtorftigt muhlbete
Tall och gran skoug
Wästanbäck by

Schala ullnarum

(Text nedre skogskartan, först runtom:)
By allmenningen stöther emoth
Wästanbäck ägor mötha här emoth
Näsåker ägor möther
Lygatu ägor stotha här intill

Skoug af tall och gran
nödvändigt muhl bete
Bergig mark
skrynt bete
Tall gran sampt biörk skough
lyten rödnings skough
Kläpp skougs ägor
gott muhl bete
Skoug af tall och gran
ringa muhl bete
Åhå siön
Biörk gran och tall skoug
mose
Här finnes någorlunda gott muhl bete
Mose eller myre
skoug af tall och gran
gott bete
mose
Hampe kiärna

Schala ullnarum