X2_095

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning
öfwer Moo by beståendes af 5
skatte crono hemman sampt ett
crono hemman och en kyrkio jordh, desse
äro belägne uthj Ångermanlans
Södra Contract Reesilla pastorat och
Junsilla socken, denne by och crono
hemman effter höga öfwerhetens aller-
nådigeste förordning är så till
åker som engh sampt flere nyttig-
heter afmätte och reefwade
Anno 1694 af Nills Spohle
Denne  by skattar förtyden fölljan-
de sädeslandh
Pehr Olufsson skattar    9 1/8 sehlandh
Erich Eliesson har         8 1/4
Mickel Ersson              7 3/8
Grels Josepsson            7 5/8
Enkian Hustru Sahra    3 ½
Crono hemmanet         9 1/8
Präste stommen            3   
                  Summa    48

Notarum Explicatio

Numero                                    Tunnor  Kappar
            Åkeren
    Till denne by fins åker
    af 2ne slags jorde mohner
           Nemligen
1. Den bästa jorden som till
    denne by är hörig, befins
    af en lyten myllachtig
    sanjord som någorlun-
    da kan skattas för medel
    nåttig bärande, blyfwer
    till heela byen af denne
    jordh                                        1        19 3/4
2. Den öfriga åkeren in om
    åker hagan består öfwer
    alt af bahra grofwa
    rödsanden som dehls är
                                                                                                Tunnor  Kappar  Parmar
    så belägen att wattnet i åhn hälst i förekommande wåthåhr
    giör en stoor skada. Bredhe wydh des magra jordmohn, be-
     löper tunlandh tahlet till heela byen af förbemälte jordh till        18        3 3/4   
                                                                                                   19        23 ½ 
    Uthj före stående åker äga alle grannerne som och crono-
    ödett effter dess proportion.
    Föruthan detta hafwa bymännerna optagit åker j sina byg-
    nings tompter beståendes af fölljande jordemohner:
3. Giästgifwar eller Erich Elieson häfdar åker i sin byggningstompt
    af sanjord medh någon god matjordh uppå medels tydigh giödning till    -      11 3/4
4. Pär Olufson häfdar åker i sin tompt af samma beskaffen-
    heet som förestående                                                                -        10
5. Enkian Hustru Sahra Dorotyesdotter brukar åker i sin tompt
    och af samma natur                                                                            8 ½
6. Mickell Erikzons åker i tompten belöper till                                -        7 3/4
7. Grels Josepson häfdar i sin bygnings tompt åker af samma jord som de
    andre                                                                                        -        12
    Wilka åkrar som förr anmählt äre optagne af byggningstompter
8. Jtem är under crono hemmanet hörigt serskilt öde åker be-
    ståendes af torr och rödsanjord och innehåller                            -        15 3/4
9. Noch hafwer giästgifwaren nyåker uth på skougsmon den han
    berättar medels ringa duglighet äy mehr kunna häfde, des innehåll är    -    6 1/4
10. Per Olufson hafwer nyåker der samma städes som och han
    alldeles öde lägger beståendes af samma beskaffenheet som
    näststående                                                                                    -        7 ½
                                                                                                      22        7
11. Jtem är och uthj Moo åker giärde belägne 3 stycken åkertegar
    som under Junsilla kyrkia äro hörige jämwähl är och på nå-
    gore ställen här i Moo ägor belägne åthskillige enges humpar
    som /och/ ähre skiänktte till bemälte kyrkie boohl desse kyrkio-

(Texten fortsätter överst till höger:)
Numero                                                                                     Tunnor  Kappar parmar
    ägor så åker som ängtegar äre serskilt jlluminerade
    medh röd färga och nummererade medh numero 11.
                    Engerna
    Engen som är belägin in om åker hagan är till alle dehlar
    j jordemohn lyk åkern, kastar af sig höö till heela byen
    och ödes hemmanets andehl inrächnat effter mättningen             21        -          19 9/27
    För uthan detta hafwa samptlige grannerna någon enges wall
    i syne byggningstompter men som sådant pröfwes för dem
    nödigt till betzwall för dess dragare ty kan hööt1 icke i höölinien
    införes
12. Crono ödes hemmanet har och enskylt slott wyd dess byggningstompt
    som och kunde torfas till betswall då dett komme i sitt rätta cultur
    Byens de öfriga enger äre att see på skougs cartan och af
    fölljande godheter nembligen:
13. Baak engen består dehls af hård wall dehls och
    hälften af starr wall, Bekommes höö till heela byen
    crono ödes hemmanet inrächnadt, tillyka med präste stommen    14        29        20
14. Än är en öhö kallas Stoor öhn j wilken denne by äga en
    half part beståendes mehrendehls af starr wall dehls
    och till 1/4 parten något stärtings wall bekommes i me-
    delmåttige höö åhr till byen ödes hemmanet och präste stommen    19        4        17

Numero                                                                    Tunnor  Kappar parmar
15. Än fins 2ne enges öhör i åhn belägen bestå-
    endes mäst af hårdwall dehls och till
    3die dehlen starr äng bestiger öfwer alt
    till byen och crono hemmanet                                    4        25        4 24/27
    Noch är och att finna starr slott långt
    bort i skougen på Moo ägor som byen
    medh ödes hemmanet kan berga till                            -        -        12       
                                                                                 59        26        73 6/27
Samptelige byemännerna som crono hemmanet
efter dess proportioner jntresserader.
Jtem är på skougen i en stor bäck bygde
en sqwalte qwarn som mehrendehls har
sin gång heela åhret, humblegårdh
är fuller anlagt men sellan gifwer någon
humbla, fiske bruckas så i åhn som
i siögerna på allmenningen medh
noot och nätz fängande som under tyden
gifwer någon syk giäddor aborre mör-
ter och rapoxe fisk. Skougens duge-
lighet med muhl bete och andre
conditioner fins beskrifwit
på figguren.
Präste stommens enskylte enges humpar
och åkertegar äro som förr anmält num-
mererade med numero 11 och är mehrendehls efter
syne 3 sehlandh af stackat serskilt så nähr
som uthj Baak engen som Stoor öhn derest
präste stommen mätes eller är belägin j smått
tegemåhl som äy medels gran schala kan
af skillgias.

Schala ullnarum

(Text på kartan:)
Böhlen ägor taga emoth
Ångermanlands åhn
Slottes wall
Biörk och gran
Enges wall
Enges wall
Biörk och ganeskoug2 till betes wall dugligh
Moo - åker - giärde
Enges wall
Enges wall förr warit åker
oduglig
Bygnings tompt
Enges wall
Enges wall förr warit åker
tall och gran skoug
Bygnings tompter
Moo by
Bygningstompt
Bygnings tompt

Ödeshemmanet
Enges wall
Enges wall
Tall och gran skoug
oduglligt land
Junsilla kyrkia____________________________
1 Sådant är överstruket    
2 Fel för graneskoug