X2_096

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Lillegård
by tillyka medh Östanbäck crono ödes hemman, Denne by består af
2ne crono hemman, och ett skatte crono hemman af wilka 2ne crono ett
är under lagt Junsilla kyrkia till stomme jordh detta ehna förbe-
hålldne crono tillyka medh skatte och crono ödes hemmanet Östanbäck
är efter höga öfwerhetens nådigeste anordning reefwadt och till
alle notable lägänheter i carta brungit; Wilka äro belägne uthj
Ångermanlans södre contract Reesilla pastorat och Junsilla sochn,
Ransakat Anno 1694 af    Nills Spohle

Denne byes proportion är som fölljer
Erik Christopherson som åboer förbehåldne crono hemmanet har skattat
efter gammal skatt 14 sehlandh wahr
efter han sig mäter men
som han sedan förre refning
niutit hälften i förmedling,
ty skattar han förtyden ey
mehr än            7 sehlandh
Skatte crono hemmanet som och
niutit förmedling har
efter gammal skatt 10 sehlandh wahr
efter det och i alle läggen-
heter mättes, men skattar
förtyden            5 sehlandh
Det 3die hemmanet eller präste
stommen befins ey i förra
jordhreefning niutit nå-
gon förminskning uthan
continuerligen skattat    6 sehlandh
    Summa på ny skatten 18 sehlandh
Detta crono ödess hemmanet samt Östan-
bäck har serskilte afwit-
trade ägor så att det intet
medh Lillegård by ligger
i tegskiffte mehr än uthj
en enges öhö, som af dess beskrifning kan skierskodas.

            Notarum Explicatio

Numero                                                                            Tunnor  Kappar  parmar
                Åkren till Lillegårdh by
    Till denne by fins åker af 2ne jordemohner:
1. Sanjordh medh lyten mylla bestiger sig till alle 3 hemman     2        20 ½
    Wahr af stomme jorden äger nembligen efter öfan-
    skrifne proportion                                 16 9/10 kappar
2. Den andra jorden består af röd och gran sanjordh som
    belöper till byen                                                                5        29 1/4
    Der af stomme hemmanet har efter förr omrörde proportion
3. Än fins ett disputerligit åker stycke af rödh sanjord som
    förmehnes wahra opbruckat af Östanbäck crono öde
    ägor, hwilket och hällere af figguren synnes rimma
    sig att wara Östanbäcks, än Lillegårds ägor, detta
    åker stycket är till tunlandh tahlet öfwer alt                        -        27
    Der af stomme hemmanet äger                5 ½ kappar
4. Än fins till skatte crono hemmanet en nyåker in om åkerhagan
    af sanjordh till                                                                    -        3 ½   
                                                                                            9        16 1/4
                Engerna
Enges slotten som är belägin in medh åkren består
af hård wall eng och kastar af sig höö i åhr eller i lagom     Tunnor  Kappar  parmar
börd till hela byen när lägderna afdragit                                9        9        2 25/27
Wahr af stomme hemmanet äger        26/27 parmar
5. Än fins en eng kallas Bergs engen wahr
    uthj alle grannarne hafwa sin an-
    dehl beståendes af sydh hårdwall blan-
    dat medh små stärting innehåller
    till byen                                                                           2        5        5 6/2
(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero                                                                         Tunnor  Kappar  parmar
6. Groo engen består af samma
    wall och beskaffenhet som Berg
    engen och innehåller till tunlandh
    och höö tahlet                                                                2        20        2 10/27
7. Östan bäcks näse består af
    medellmåttigh bärande
    stärtings wall som kastar
    af sig till heela byen                                                        2        29        3 13/27
8. San engen består af /småå/ starr wall
    medh någon gran skoug bewäxt
    bekommes starr foder till hela
    byen                                                                             5        12        8 22/27
Numero
9. Finn öhn består till hälftenaf hård och starr walls
    eng uthj wilken öhö Östan bäcks ödess hemmanh har sin
    andehl efter dess sädess lantahl Bekommes
    höö öfwer alt af denne öhö                                            6        11        8 18/27
    Uthj förestående enger hafwer stomme jorden sin wanlige
    proportion: och crono ödes hemmanet Östanbäck fåhr af
    för uthsatte tunlandh och höötahl på Finn öhn, 2 7/27 parmar
    Än kan bergas på desse by ägor i skougen starr
    foder till heela byen efter dess proportion till
    sammans                                                                         -         -         3         
                                                                                         28        25        36 13/27
    Fiske nyttiar denne by uthj Betahl siön så och
(Nedanför kartan:)
    i åhn medn not och näts fängande som under
    tyden och somlige åhr kan wähl wahra byen behielpeligt
    Humblegård ähr fuller anlagt men till intet dugligt
    Wadh skougen wydh kommer så är den allenast till bredden och
    en dehl i längden aftagen, wahrs godhet sees å figguren, Elljest
    som denne by skougen medh en enda stöter emot Lappmarken
    ty fins han af en wydh lyftigh längd derföre han ey längre
    aftagen än den skillnad och happelse som fins emillan byarna,
    och wadh der uthom kan finnas hafwa dee ingen wiss by skillnadh
    uthan samptelige by skougerne häfda och brucka wadh nyttigt kan
    wara intill lappskillnaden.

Beskryfning öfwer Östanbecks ägor, wahrest detta hemman
warit bebygdh så sees allenast af en sten röösa någon lyknelse
derest förmehnes Östanbäck warit belägit littererad med A: och har detta
hemman senast legat i skatt för                    10 ½ sehlandh
Elljest fins till Östanbäck slät öde åker af rödh san till                2        2        -
Skougwuxen öde åker af samma jordmohn som förestående     2        5        -
För uthan det disputeres åker stycke som förr och uthj Lillegårdhs
beskrifning fins nembligen till                                                     -        27        -
                                                                                                5        2        -
10? Noch är en engh belägin nedan för det disputerlige åker stycke
    som hörer under Östanbäck, doch begrepit inom Lillegårds åker
    haga, Beståendes af något sydh ländh och bördig enges wall, synnes
    kunna gifwa höö                                                                1        8        1 8/27
Än hafwer detta Östanbäck uthj Lillegårds Finn öhn sin andehl
efter 10 ½ sehlandh som kastar af sig
hälften hårdh och starr walls höö till
Östanbäck                                                                            -        -        2 7/27
                                                                                            1        8        3 15/27
Wilket höö tahl och för detta är om-
rört i Lillegårds description.
För uthan detta fins till detta Östanbeck
hemmanet fiske watten medh wadh mehra
som sees af dess skougs tegs figgur.
Fisket är medh noot oh nots fängande.

Schala ullnarum

(Text på kartan:)
Krånge ägor möther
Ångermanlans åhn
Lillegård skougs ägor
Östanbäck ägor
medh ahl och biörk skoug
öde åker medh ahl skoug bewäxt
tiänlig till enges wall
Släthöde åker
Enges wall
talle backe
Slottes wall
Lillegård by
Enges wall
talle moo
Enges wall
Enges wall
Lillegård åker giärde
Enges wall
Enges wall
talle moo
Groo engen
odugligh
Bergs engen
Mooland mäd talle skoug uppå