X2_097

(Rubrik:)
Geometrisk afryt-
ning öfwer Böhlen
by som består af 3ne skatte
crono hemman wilka äro be-
lägne uthj Ångermanlands
Södra Contract Reesilla Pa-
storat och Junsille socken.
Desse hemman effter höga
öfwerhetens allernådi-
geste anordning är så till
åker som engh sampt fle-
re nyttigheter afmätte och
refwade Anno 1694 af Nills Spohle

Denne by skattar /nu/ för-
tyden /för/ fölljande sädesland      Tunnor  Kappar
Christopher Olufson skat-
tar förtiden                               7 ½ sehlandh
Enkian Hustru Kerstin skattar   3     "
Enkian Hustru Giertru har        7 ½    "

Notarum Explicatio

    Åkeren
Till denne by fins åker
af 2ne slags jordemohner
1. Sanjord lytet myllach-
    tig, bestiger tunlandh tahlet
    till heela byen                            6        -
2. Den öfriga åkeren består
    öfwer alt af skryn san-
    jord, och innehåller till byn        4        11 3/4
    Af wilka jordemohner
    bymännerna hafwa hwar sin
    andehl efter skatten
3. För uthan detta häfdar
    änkian Hustru Giertrudh
    serskilt nyåker in om
    åker hagan beståendes af
    lytn myllachtig sanjord och be-
    löper till tunlandh tahlet            -        15 3/4

(Text uppe till höger:)
Numero                                                                                             Tunnor  Kappar  parmar
4. Än har och förbemälte änkia ödelagd nyåkers jordh af mager rödsan    -        6 3/4        -   
                                                                                                             11        2 1/4
                        Ängerna
Enges slotten som är belägin in om åker hagan består
öfwer alt af hårdwalls engh, kastar af sig höö efter mätningen
i medelmåttige åhr till byen                                                                       8        6        7 23/27
5. Än fins en äng kallas Lill engen belägin nedan för åkern
    beståendes af något sydh enges wall doch hårdwall, bekom-
    mes höö till heela byen af samma eng                                                  2        2 ½        2 10/27
Än har denne by starr slott i skougen eller i fiällen emot Lapp-
marken belägin nembligh 1 ½ mihl ifrån byen och är för
den skull intet af mätter medels des oländiga wäg som
intet på någore dagars tydh kunde låta sig giöra doch
efter åboernas berättelsse och tolf männernas samty-
kan som starr slotten om winteren sedt, så fins till
denne by i medelmåttige åhr starr in alles                                                 -        -         6               
                                                                                                         10        8 ½      16 6/27
Noch har denne by en sqwalte qwarn bebygd på Eden
by ägor der dee nyttia till huus beehof. Humblegårdh
Numero
    är fuller här som
    annorstädes här i
    sochnen anlagdt
    men på intet stäl-
    le här i orten nyt-
    tig, fiske fins medh
    not och nätz fän-
    gande i siögarna
    på skougen så wähl
    som i åhn som un-
    der tyden föhrmene-
    nes wähl löna mö-
    dan, Skougen är al-
    lenast till en dehl
    afsatt wahrs god-
Numero
    heet sees på figguren,
    men som denne by medh sy-
    ne skougs ägor stöther emot
    Lappmarken så har han ful-
    ler ett temmeligit uthrym-
    me i skougs ägor.

(Text på kartan:)
Böhlen skougs ägor rundt om kring
Engh något sidt belägen
Slottes wall
Enges wall
Böhlen by
Enges wall
Enges wall
Böhlen åker giärde
Enges wall
En moo med tall gran och biörk men intet bet
talle moo
Ångermanlans åhn
Moo Ägor mötha

Scahla Ullnarum