X2_098

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Krånge by som består af 7 hemman 4 optagne crono hemman
och 3 skatte crono hemman desse äro efter höga öfwerhetens allernådigaste förordning till alle lägenheter afmätte och refwade, belägne uthj
Ångermanlans Södre Contract Reesilla pastorat och Jusille1 sochn afmätt och ransakat Anno 1694 af    Nills Spohle
Denne by skattar förtyden fölljande sädesland
                           } Christopher Hansson skattar            5 1/4 sehlandh
Cronohemman    } Jon Eliesson har                              9 3/4 sehlandh
                           } Abraham Josepson skattar              6 3/4  
                           } Abram Hansson                              9 3/4

Skatte crono        } Erich Olufsson                               12 3/4 sehlandh
hemman               } Enkian Hustru Karin                       5 3/8
                            } Nills Markusson                             7 3/8
                                                                    Summa     57 sehlandh

                    Notarum Explicatio

Numero                                                                    Tunnor  Kappar  parmar       
                    Åkeren
Till denne by fins åker af 3 slags jordemohner:
1. Sanjord något myllachtig belöper till heela byen        11        3 1/4
2. Wyth sanjord belöper tunlandh tahlet till heela byen  10        27 ½
3. Den trydie jorden består af bahra rödsanden heel
    skryn                                                                        6        8 3/4
Uthj förestående jorde mohner hafwa samptelige gran-
nerna sin andehl efter proportion
4. Jon Eliesson häfdar serskilt en lyten nyåker inom
    åkerhagan beståendes af torr sanjord och innehåller    -        9 1/4
                                                                                    28        16 3/4
                    Engerna
Engen som är belägin iblan åkren består till jorde
mohn af sådan beskaffenheet som åkren doch en
part något dehldig och bakug wall Bekommes höö
efter mättningen till heela byen i medelmåttige åhr
när lägderna af drages som räcknas till åkren                16        6        11 22/27
5. Engen som är belägin neder wydh åhn doch
    in om samma hägn som åkren, består af
    något sydh enges wall dehls af hårdh- och fräc-
    ken wall, hälften af wart slag, bestiger
    höö in alles till heela byen                                        6        13        9 12/27
(Text nere till höger:)
Numero
6. Jtem berga samptlige bymännere starr höö uppå
    een öhö kallas Stoor öhn på wilken öhö Moo bymän
    hafwa och sin frånskilte anpart, denne by kan
    bekomma starr foder i medelmåttige höö åhr af denna
    öhö som medh figguren är belägin å skougs cartan    16        17        13 2/27
7. Än berga Erick Olufsson till lyka medh Jon Elieson hård walls
    höö på Långstranna lyka mycket war af                    1        2        1 23/27
Än fins och långt i skougen starr slått och mehren-
dehls uth medh Röö åhn till denne by som de under
tyden och då ingen flödig watten flodh är kunna ber-
ga starr höö till heela byen                                             -           -        9           
                                                                                    40        6       45 5/27
Fiske nyttiar denne byen i Batahl siön så och i
åhn medh not och nätz fängiande som undertyden och hälst
i sycke fiske leken kan wähl löhna mödan.
Humblegårdh fins fuller så här som annorstädes här i
bygden anlagdh, men för obeqwäm jordmohn sällan
wyser någon frukt. Fyra styckin sqwelte qwarner
finnes som hafwa sin gång wyd höst oh wåhr
watnet. Skougens ahrt är på figguren
att sees.

Schala ullnarum

(Text på kartbilden, först runtom:)
Krånge skougs ägor
Östanbäk cronoägor taga emoth
(Krånge) skougs ägor
Ångermanlands åhn

Krånge by
Enges wall
tall och biörk skoug
förr warit åker beräknadt till enges landh
talle moo
Enges wall
Enges wall
tall gran och biörk skoug odugligt
Krånge åker giärde
tall och gran skoug
Enges wall
Enges wall
Enges wall medh skoug bewäxt
Engh
tall och måse medh gran skoug
tall och gran
_______________________
1 Fel för Junsille